TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 5                     4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                     31. 1. 2016


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

„Zvláštním znamením Svatého roku je pouť, protože je obrazem cesty, kterou se každý člověk ubírá ve svém životě. Život je putováním a lidská bytost je viator, poutník, který jde po cestě ke kýženému cíli. Rovněž ke Svaté bráně v Římě a kdekoli jinde bude každý muset vykonat pouť podle svých sil. Bude to znamením skutečnosti, že také milosrdenství je cílem, kterého je třeba dosáhnout a který vyžaduje závazek a oběť. Pouť je tudíž podnětem k obrácení: prostřednictvím Svaté brány se necháme obejmout Božím milosrdenstvím a zavážeme se k tomu, že vůči druhým budeme milosrdní jako Otec k nám.“

(papež František, Bula k Svatému roku milosrdenství, odst. 14)

Jsem rád, že někteří z vás si vykonali pouť ke Svaté bráně na Velehradě právě v den, kdy byla otevřena. V naší arcidiecézi jsou nyní tři Svaté brány. Je to úžasná nabídka. Přemýšlejme, zvláště v kruhu rodin, jak se tomuto daru otevřít. Připravit se a vydat se na pouť s touhou, aby „ryzí zkušenost s Božím milosrdenstvím“ proměnila náš život.

P. Josef 


Svátky v týdnu:

Úterý – svátek Uvedení Páně do chrámu. Světový den zasvěceného života.

Setkání řeholníků, řeholnic a osob zasvěceného života v kněžském semináři v Olomouci za účasti otce arcibiskupa. Mše svatá bude v katedrále sv. Václava v 9.00 hod.

Středa – památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka.

Po mši svaté se bude udělovat Svatoblažejské požehnání.

Pátek – památka sv. Agáty, panny a mučednice

Sobota – památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

Příští neděle je 5. v mezidobí.

Adorace

·         neděle 31. ledna – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

·         čtvrtek 4. února – kostel Všech svatých v Hradisku (17.15 – 18.00 hod.)

·         pátek 5. února – celodenní adorace v kapli sv. Vincence. (7.00 – 16.00 hod.), kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod.

·         neděle 7. února – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. (8.30 – 17.00 hod.), kostel Všech svatých v Hradisku ve 14.00 hod.,  kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

ZMĚNA BOHOSLUŽEB:

V pondělí 2. února bude mše svatá v kapli Povýšení sv. Kříže v 6.30 hod. Mše svatá v 11.30 hod. nebude.

Ve středu 3. února rovněž nebude mše svatá v kapli Povýšení sv. Kříže v 11.30 hod. Odpoledne ve 14.00 hod. bude v kapli mše svatá a obřad posledního rozloučení se zesnulou sestrou Pavlou Křivánkovou, Milosrdnou sestrou sv. Kříže. Od r. 1976 byla provinční představenou a v roce 1984 byla zvolena do generální správy ve švýcarském Ingenbohlu. Do Kroměříže se vrátila v r. 1997. Po životě naplněném modlitbou, obětavou službou a utrpením, které statečně nesla s Kristem, zemřela 27. ledna 2016. Pohřbena bude na hřbitově v Kroměříži. Kéž ji Pán přijme do své slávy.

Ve středu 3. února nebude mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele (jsou jarní prázdniny). V kostele sv. Mořice bude mše svatá v 17.00 hod.

 

Mše svatá za ženy a matky z farnosti.

·         kostel sv. Mořice – neděle 31. ledna v 10:45 hod.

·         kostel Všech svatých v Hradisku – úterý 2. února v 18.00 hod.

 

Mše svaté v úterý 2. února 2016

6.00 hod. – kaple sv. Vincence

6.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – farní kostel v Hradisku

Mše svatá začíná obřadem svěcení svíček a průvodem.

 

Příležitost ke svátosti smíření:

·         čtvrtek před prvním pátkem (4. 2.) – kostel Panny Marie od 9.00 do 11.00 hod., farní kostel v Hradisku 17.15 – 18.00 hod.

·         na první pátek v měsíci (5. 2.) – kostel sv. Mořice od 15.00 do 17.00 hod.

 

Čtvrtek před prvním pátkem (4.února)

Den modliteb za kněžská povolání

Ve farnosti Hradisko navštíví kněz ve čtvrtek dopoledne nemocné po domech.

 

Malá škola modlitby

Společenství Malé školy modlitby pokračuje v pondělí 1 února v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester svatého Kříže, na Koperníkově ul.

 

Setkání seniorů

Ve čtvrtek 11. 2. 2016 od 14.30 h  zveme seniory do Centra pro rodinu na setkání s duchovním tématem, modlitbou, posezením u kávy nebo čaje. Tentokrát si budeme povídat o Ignáci z Loyoly, který po kariéře vojáka a politika zvolil ještě důležitější cestu – cestu víry, naděje a lásky.

 

Postní duchovní obnova s P. Kodetem na AG 26. 2. - 28. 2. 2016

Srdečně zveme všechny studenty, absolventy i ostatní mladé na postní duchovní obnovu s P. Vojtěchem Kodetem. Obnova se uskuteční 26. – 28. února 2016 na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Hlásit se můžete do 20. února  na www.agkm.cz. Přihlášeným poté přijdou bližší informace mailem. O rekolekci je velký zájem, proto neodkládejte přihlášení na později.

 

Duchovní obnova s blah. Klárou Luce Badano

BUĎ ŠŤASTNÁ, JÁ JSEM TAKY…“ Duchovní obnova pro dívky od 14 do 17 let se koná v klášteře sester sv. Kříže v Kroměříži od 19. do 21. 2. 2016.

Informace a přihlašování (nejpozději do 12. 2.) na adrese: Sr. Emanuela Vévodová, duchovniobnova@seznam.cz, tel.: 733 741 766.

 

VII. Postní rekolekce nejen pro Modlitby matek a Modlitby otců

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, 19. - 21. února 2016. Téma: „Skutky milosrdenství.“ Přednášet budou: MUDr. Jitka Krausová, Jana Siebrová, MUDr. Pavel Siebr, P. Josef Červenka.

Ubytování i strava je také v areálu AG v Kroměříži. Přihlášky nejpozději do 15. února 2016 na email: postnirekolekce@seznam.cz, nebo tel. 731 621 105. Obratem vám zašleme informace o ceně za stravu a ubytování a přihlášku k vyplnění potřebných údajů.

 

Tvořivá šicí kavárna

Pro zájemkyně o odívání a módu. Zveme dívky v období jarních prázdnin do Centra pro rodinu Kroměříž, Stojanovo nám. 4/9 (vhodné od cca 13 let). Termín: středa 3. 2. až pátek 5. 2. 2016. Čas: 10.00 – 13.00 hod. Náplň: základy ručních prací, šití na šicím stroji, kurz šití – polštář* taška* sukně* halenka… * opravy a úpravy oděvů.

Příspěvek 80, - Kč/lekce, přihlášky do 1. 2. 2016. Odborné vedení: Helena Župková, tel: 777 865 704, helena.zupkova@seznam.cz.

Materiál: bavlněná látka, šicí potřeby. Těšíme se na Vás!

 

Pro nemocné a ty, kdo o ně pečují

Dne 11. února se slaví Světový den nemocných. Z Písma svatého poznáváme, s jakou láskou se Ježíš skláněl k nemocným. I dnes chce Ježíš, skrze službu církve, dávat nemocným naději, povzbuzení a pomoc. Kněží rádi přijmou pozvání a navštíví nemocné doma, v nemocnici nebo v domovech pro seniory, poslouží svátostí smíření, udělí svátost nemocných, podají svátost Eucharistie. Kontakt: P. Josef Lambor (731 402 093), P. Pavel Lev Eliáš (731 626 561), P. Jiří Orság (603 710 651), farní e-mail: fakromeriz-smo@ado.cz. Svaté přijímání mohou přinést nemocným kterýkoliv den, ti, kteří v naší farnost mají pověření k podávání svatého přijímání: Vít Pořízek (736 522 846, porizekvit@seznam.cz), Ing. Antonín Souček (605 971 204, soucek@vukrom.cz), Jan Souček (732 565 282, soucek.jan@gmail.com), Mgr. Josef Pořízek (731 626 536, josef.porizek@centrum.cz), Mgr. Petr Šiška (724 871 840, petr.siska@coptkm.cz), Ing. Josef Zvoníček (608 887 070, zvondic@seznam.cz), Michal Řezáč (739 380 937, michal.rezac78@seznam.cz).

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES