TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 6                     5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                     7. 2. 2016


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Ve Svatém roce milosrdenství jsme pozváni, abychom se otevřeli Božímu milosrdenství a zároveň se stali šiřiteli tohoto Božího daru k obnově světa – zapojit se do uzdravující laviny odpuštění, být šiřiteli Boží lásky a milosrdenství.

V době postní, v čase intenzivní modlitby, se budeme snažit před každou mší svatou (zejména v našich farních kostelích) modlit korunku k Božímu milosrdenství. Prosím, přicházejte o 10 minut dříve ke mši svaté a kdokoli z Vás ať se bez rozpaků ujme vedení této modlitby. Děkuji.

P. Josef 


Adorace v neděli 7. února

Celodenní adorace: kaple Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. (8.30 – 17.00 hod.). Hodinové adorace: kostel Všech svatých v Hradisku ve 14.00 hod., kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

POPELEČNÍ STŘEDA (10. února) – POŘAD BOHOSLUŽEB:

6.00 hod. – kaple sv. Vincence, 11.30 hod. – kaple sv. Kříže, 15.30 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN, 17.00 hod. – kostel sv. Mořice, 18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku.

Mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele v 18.00 hod. nebude!

Popeleční středa je den přísného postu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle. Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let. Při mši svaté se uděluje svátostina POPELEC. Jejím přijetím vyjadřujeme svou ochotu konat pokání a co nejlépe se připravit na velikonoční svátky.

Křesťanští představitelé Sýrie a Iráku se obrátili na nadaci Kirche in Not s prosbou, aby rozšířila jejich apel nadepsaný “Poneseš jeden den jejich kříž?“ a vyhlásila Popeleční středu, 10. února, za den modliteb a postu za mír na Blízkém východě. Chaldejský patriarcha Bagdádu Luis Raphael I. Sako a melchitský patriarcha Řehoř III. Laham vybízejí všechny křesťany, aby se toho dne sjednotili v modlitbě.

 

ZMĚNA BOHOSLUŽEB:

Čtvrtek 11. února – Světový den nemocných

·         Kaple sv. Vincence na Malém Valu v 10.30 hod. – mše sv. za nemocné, a také za lékaře, sestry, zdravotníky a všechny, kdo o nemocné pečují. (Mše svatá v 6.00 hod. nebude).

·         kostel Všech svatých v Hradisku – mše svatá v 18.00 hod. nebude.

 

Neděle 14. února – mše svaté za nemocné:

·         kostel sv. Mořice v 7.45 hod.

·         kostel Všech svatých v Hradisku v 9.15 hod.

 

Pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY v době postní:

PÁTEK                        16.30 hod.                    farní kostel sv. Mořice

NEDĚLE                      14.00 hod.                   farní kostel v Hradisku

NEDĚLE                      16.30 hod.                    kaple sv. Kříže

NEDĚLE                      17.30 hod.                   kostel sv. Jana Křtitele

 

Děkanátní setkání katechetů

Koná se v pondělí 8. 2. v 16.00 hod. v Kroměříži ve zpěvárně (vedle kostela sv. Mořice). Na viděnou se těší P. Jan Ston.

 

Společenství mužů

se sejde mimořádně ve čtvrtek 11. 2. 2016 v 18 hod. na faře v Hradisku. Pán si pro nás připravil toto Slovo: Lk 4, 1-13. Srdečně jsou zváni i další zájemci. Na setkání s vámi se těší Petr Váňa.

 

Setkání seniorů

Ve čtvrtek 11. února od 14.30 hod. zveme seniory do Centra pro rodinu na setkání s duchovním tématem, modlitbou, posezením u kávy nebo čaje. Tentokrát si budeme povídat o Ignáci z Loyoly, který po kariéře vojáka a politika zvolil ještě důležitější cestu - cestu víry, naděje a lásky.

 

Společenství třetího řádu sv. Františka (SFŘ)

zve na setkání do kostela sv. Mořice sobotu 13. února. Mše svatá v křestní kapli bude ve 14.00 hod. Setkání pokračuje po mši svaté na Centru pro rodinu.

 

Hra s knížečkou a samolepkami

Dne 14. února se koná setkání dětí, které sbírají nálepky z nedělních bohoslužeb. Setkání se uskuteční v křestní kapli při mši svaté v 10.45 hod. Každý sběratel si přinese s sebou svou knížečku. Knížečka s nalepenými samolepkami bude jeho vstupenkou ke hře, která je pro děti připravena.

 

Postní doba s arcibiskupem v Roce milosrdenství

V rámci postní doby 2016 nabízíme zasílání citátů otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera formou SMS. Citáty budou tematicky zaměřené k Roku milosrdenství. Pro přihlášení odešlete SMS ve tvaru DAR2016 na telefonní číslo 736 315 315. Služba je zdarma (platí se jen objednací SMS dle vašeho tarifu). Službu zajištuje Centrum pro katechezi Arcibiskupství olomouckého ve spolupráci s T-Mobile a.s.

 

POSTNÍ ALMUŽNA

Postní doba nás také učí rozvíjet lásku k bližním a pamatovat na potřebné. Můžeme využít iniciativy Charity, nazvané „Postní almužna.“ Na Popeleční středu nebo na 1. neděli postní si můžete v kostele či kapli vyzvednout papírové skládací schránky a letáčky. Almužna je určena především na konkrétní pomoc potřebným v našich městech a obcích, kde žijeme. Při společné modlitbě v rodinách pamatujme na potřebné lidi ve svém okolí. Do papírové schránky na almužnu můžeme vložit podnět k pomoci konkrétním jednotlivcům nebo rodinám. Po dohodě s Charitou pak může být těmto lidem poskytnuta pomoc. Ukončení postní almužny (odevzdání papírových schránek) je opět na Květnou neděli.

 

Postní doba v Hradisku  - Modlitba za obce

První neděli postní budou mít na konci mše svaté všichni přítomní příležitost zapojit se do modliteb za své spoluobčany. Na stolku najdou krabičky označené názvy jednotlivých obcí farnosti a v nich lístky se jmény rodin, které v obci bydlí. Za rodinu, kterou si z krabičky „vylosují“, se pak v následujících dnech mohou modlit, děkovat za ni Bohu, přidat jakékoliv další osobní postní oběti. Do každé rodiny patří jen jeden lístek, aby se stal společným úmyslem všech jejich příslušníků. Zaleží jen na nich, zda si příští neděli vytáhnou další jméno, nebo zda vylosované rodině věnují více týdnů. Jména svých modlitebních „chráněnců“ nikomu mimo rodinu nesvěřují – až po Velikonocích mohou ve svých společenstvích promluvit, budou-li mít svědectví o působení modliteb. Připojit se k této aktivitě je možné během celé postní doby.

Nepřítomným farníkům, zvláště starým a nemocným, nabídnou zapojení akolyté, kteří je navštěvují.

V Hradisku bude od první neděle postní také možnost přispívat do společných pokladniček Postní almužny pro ty, kdo si neberou domů papírové krabičky. Pokladničky budou označeny úmysly sbírky. Do pokladničky „Potřební ve farnosti“ je pro konkrétního příjemce třeba dát obnos v označené obálce.

 

Prosba:

Prosím, nemá někdo doma třeba i z minulých let nějaké časopisy o cestování nebo o přírodě, a mohl by je věnovat? Pomohlo by to k určité formě podpory vzdělání vězňů, kteří žijí v málo podnětném prostředí. Děkuji za pomoc.

Adresa: sestry sv. Vincence, Malý Val 1553, Kroměříž nebo mail: pavla@vincentky.cz

 

Ve farním kostele sv. Mořice věnujte pozornost nástěnce Centra pro rodinu Kroměříž. Vyberte si z nabídky akcí, které pořádá naše děkanátní rodinné centrum a Centrum pro rodinný život při Arcibiskupství olomouckém.

 


 

Pro nemocné a ty, kdo o ně pečují

Kněží rádi přijmou pozvání a navštíví nemocné doma, v nemocnici nebo v domovech pro seniory, poslouží svátostí smíření, udělí svátost nemocných, podají svátost Eucharistie. Kontakt: P. Josef Lambor (731 402 093), P. Pavel Lev Eliáš (731 626 561), P. Jiří Orság (603 710 651), farní e-mail: fakromeriz-smo@ado.cz.

Svaté přijímání mohou přinést nemocným kterýkoliv den, ti, kteří v naší farnost mají pověření k podávání svatého přijímání: Vít Pořízek (736 522 846, porizekvit@seznam.cz), Ing. Antonín Souček (605 971 204, soucek@vukrom.cz), Jan Souček (732 565 282, soucek.jan@gmail.com), Mgr. Josef Pořízek (731 626 536, josef.porizek@centrum.cz), Mgr. Petr Šiška (724 871 840, petr.siska@coptkm.cz), Ing. Josef Zvoníček (608 887 070, zvondic@seznam.cz), Michal Řezáč (739 380 937, michal.rezac78@seznam.cz).

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES