TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 7                     1. NEDĚLE POSTNÍ                     14. 2. 2016


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Slavení Světového dne nemocných v den památky Panny Marie Lurdské ustanovil v roce 1993 papež sv. Jan Pavel II. K letošnímu Dni nemocných vydal papež František poselství, ve kterém se obrací nejen k nemocným, ale také ke všem, kteří se o ně starají. Vybízí je k meditaci evangelijního příběhu o svatbě v Káně, kde Ježíš na přímluvu své Matky učinil svůj první zázrak (Jan 2,1-12): Jako Maria se odevzdávat milosrdnému Ježíšovi: „Udělejte všechno, co vám řekne.“

V poselství píše: „Nemoc, především je-li závažná, pokaždé způsobuje krizi lidského života a nese s sebou otázky jdoucí na hlubinu. V těchto situacích bývá víra v Boha na jedné straně vystavena zkoušce, ale zároveň se ukazuje její pozitivní potencialita. Nabízí nám klíč, díky němuž můžeme odkrývat nejhlubší smysl toho, co prožíváme; klíč, který nám pomáhá vidět, že nemoc může být cestou, po níž se lze více přiblížit k Ježíšovi, který kráčí po našem boku a nese na sobě kříž. A tento klíč nám odevzdává Matka, Maria, jež je na takovouto cestu odbornicí.“… Máme Matku, která má bdělé a dobrotivé oči jako její Syn. Má mateřské srdce naplněné milosrdenstvím jako On.“

Tuto neděli 14. února je obětována mše svatá za naše nemocné v chrámu sv. Mořice v 7.45 hod. a v Hradisku v 9.15 hod. Svěřujme naše nemocné Panně Marii a jako ona je přivádějme k Ježíši. Nebojme se jim nabídnout návštěvu kněze či přinesení sv. přijímání služebníkem Eucharistie.

P. Josef 


Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. Napomáhají nám k tomu i vnější symboly. Vyjma 4. neděle postní se oltář nezdobí květinami, v liturgických textech se vynechává „Aleluja.“ Církev nás povzbuzuje k častější účasti na mši svaté. Také nám doporučuje rozjímání o utrpení Páně i tím, že při pobožnostech křížové cesty můžeme za splnění tří obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky.

Postní katecheze

Každý čtvrtek je v kostele sv. Mořice (v křestní kapli) mše svatá v 17.00 hod. V této postní době při mši svaté nebude promluva, ale po mši svaté hned následuje postní katecheze. Všichni jste srdečně zváni.

 

Pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY v době postní:

PÁTEK                        16.30 hod.                   farní kostel sv. Mořice

NEDĚLE                      14.00 hod.                   farní kostel v Hradisku

NEDĚLE                      16.30 hod.                   kaple sv. Kříže

NEDĚLE                      17.30 hod.                   kostel sv. Jana Křtitele

 

Postní almužna

Dnes si můžete vzít v kostele papírové schránky na „Postní almužnu.“ Ať jsou pro nás připomínkou, že chceme udělat něco dobrého pro druhé, pomoci potřebným.

 

21. února je druhá neděle postní.

Koná se sbírka nazvaná „Haléř sv. Petra.“ Z této sbírky Svatý otec přispívá postiženým ve světě. V minulém roce činila tato sbírka v naší arcidiecézi 3 372 090 Kč.

 

Příprava dětí na první svaté přijímání

V našich farnostech začíná bližší příprava dětí na první svaté přijímání. Na zahájení přípravy se uskuteční schůzka rodičů, a to v pondělí 22. února v 18.00 hod. v Kroměříži. Přijďte do společenské místnosti, která je v tzv. vikárce – budově vedle farního kostela. Vstup prostředním vchodem.

 

Malá škola modlitby

Společenství Malé školy modlitby pokračuje v pondělí 15. února v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester svatého Kříže, na Koperníkově ul.

 

Mše sv. za biskupa Bruna

K výročí úmrtí biskupa Bruna ze Schaumburku, zakladatele kolegiátního chrámu sv. Mořice, farního kostela Panny Marie a města Kroměříže, bude ve farním kostele sv. Mořice v úterý 16. února v 17.00 hod. obětována mše svatá za biskupa Bruna a všechny dosavadní olomoucké biskupy a arcibiskupy.

 

Putovní mládežnická adorace

Kdy: pátek 19. února. Kde: farnost Hradisko u Kroměříže. V 17 hod. bude mše svatá v kostele Všech svatých, od 18 hod. adorace. Následuje posezení na faře. Zveme všechny mladé z našeho děkanátu.

Společenství mládeže v Hradisku

V sobotu 20. února ve 20.00 hod. na faře v Hradisku máme „spolčo.“ Chceme být spolu, těšíme se na katechezi otce Josefa Slezáka a zveme vás mladé z naší farnosti mezi nás!

 

Benefiční koncert pro Ondru

Pod záštitou ZŠ Kostelany a Obce Kostelany se uskuteční ve čtvrtek 18. února 2016 v 18.00 hod. v kostele sv. Mořice v Kroměříži benefiční koncert na pomoc nemocnému Ondrovi z Kostelan. Na koncertě vystoupí ti, kteří Ondrovi fandí a snaží se mu pomoci. Přijměte pozvání na koncert a přijďte toto dílo konkrétní pomoci podpořit.

 

Charitní pečovatelská služba

Svépomocná skupina pro pečující v domácnosti – čtvrtek 18. února v 16.00 hod. v sídle Charitní pečovatelské služby, Malý Val 1552.

 

Když se pedig snoubí s keramikou

Kdy: v sobotu 20. února v době mezi 9 – 15 hod. Kde: Centrum pro rodinu Kroměříž. Přijměte pozvání k tvořivě strávenému dni s tímto úžasně tvárným přírodním materiálem. Bližší informace na plakátě. Přihlášky: kosikyodvladky@seznam.cz , tel.: 737 377 070.

 

Rozumět internetovým dětem…pro rodiče a vychovatele.

Co mám dělat, aby se moje dcera nedívala do mobilu, když s ní mluvím? Co mladí lidé ve skutečnosti hledají na sociálních sítích? Nemohou to najít v reálném životě? Dělají naše děti na internetu něco nebezpečného? Musí se rodič pořád přizpůsobovat novým komunikačním trendům? Dokáže se dnešní „Internetová generace“ lépe orientovat v životě a společnosti? Na toto téma vede přednášku a besedu P. Libor Všetula SDB v neděli 21. 2. 2016 od 16 hod. na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.

 

Duchovní obnova pro dívky od 18 let

BLAHOSLAVENÍ MILOSRDNÍ…“ Duchovní obnova pro dívky od 18 let se koná v klášteře sester sv. Kříže v Kroměříži 4. – 6. 3. 2016. Informace a přihlašování na adrese: dokromeriz@gmail.com; tel.: 736 606 391; Sr. Beata Zemanová.

 

Postní duchovní obnova VIR v kněžském semináři

O víkendu 4. – 6. 3. 2016 se jako každý rok uskuteční v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci postní duchovní obnova VIR určená pro mladé muže od 17 do 35 let. Obnovu povede P. Daniel Vícha, farář v Kravařích. Informace a přihlášky je možné získat na webové adrese: http://www.knezskyseminar.cz/vir.

P. Jiří Kupka, biskupský delegát pro péči o kněžská povolání a ministranty 


Pro nemocné a ty, kdo o ně pečují

Kněží rádi přijmou pozvání a navštíví nemocné doma, v nemocnici nebo v domovech pro seniory, poslouží svátostí smíření, udělí svátost nemocných, podají svátost Eucharistie. Kontakt: P. Josef Lambor (731 402 093), P. Pavel Lev Eliáš (731 626 561), P. Jiří Orság (603 710 651), farní e-mail: fakromeriz-smo@ado.cz.

Svaté přijímání mohou přinést nemocným kterýkoliv den, ti, kteří v naší farnost mají pověření k podávání svatého přijímání: Vít Pořízek (736 522 846, porizekvit@seznam.cz), Ing. Antonín Souček (605 971 204, soucek@vukrom.cz), Jan Souček (732 565 282, soucek.jan@gmail.com), Mgr. Josef Pořízek (731 626 536, josef.porizek@centrum.cz), Mgr. Petr Šiška (724 871 840, petr.siska@coptkm.cz), Ing. Josef Zvoníček (608 887 070, zvondic@seznam.cz), Michal Řezáč (739 380 937, michal.rezac78@seznam.cz).

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES