Ročník I. / č. 10                             Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ                               29. 6. 2014


Pokud se Vám email nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Pán Ježíš se po svém zmrtvýchvstání zjevil svým učedníkům také v Galileji. Nad tímto setkáním se arcibiskup v pastýřském listě zamýšlí takto:

„Pak pomohl Ježíš s rybolovem. Zázračný rybolov už jednou zažili. To bylo jasné znamení. Byl to Ježíš. A tehdy jim řekl: Od nynějška budete lovit lidi. Bylo správné, že se vrátili ke své práci? Dostali přece poslání svědčit o Zmrtvýchvstalém a získávat lidi pro Boží království, hlásat ze střech a ne stáhnout se do soukromí. Pracovali do rána. Bez úspěchu. Úspěch daruje Bůh, zvláště když jde o spásu duší, o růst Božího království. Snad si vzpomněli, že jim říkal: Beze mne nemůžete dělat nic. Teď uvěřili, že s Ježíšem je možné všecko.“

V měsíci červenci nastupují novokněží do farností, a také mnozí kněží mění svá působiště. Pro kněze i farníky to není jednoduché a snadné, zvláště zůstaneme-li v čistě lidské rovině. Učme se objevovat Boží působení za všemi událostmi a ptejme se, co od nás On očekává. Pak může nastat oboustranné přijetí, sblížení a spolupráce na Božím díle.

P. Josef

 

Dnes večer v 19:00 hod. nebude adorace u sv. Mořice.

Svátky v týdnu:

Pondělí – svátek Výročí posvěcení olomoucké katedrály

Čtvrtek – svátek sv. Tomáše, apoštola

Pátek – sv. Prokopa, opata

Sobota – slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA,

                            patronů Evropy, hlavních patronů Moravy. Je to doporučený svátek.

Neděle – 14. v mezidobí. V kostele Všech svatých v Hradisku bude od 14:00 hod. výstav Nejsvětější svátosti a adorace do 15:00 hod.

Upozornění na změnu v pořadu bohoslužeb:

Během prázdnin v měsíci červenci a srpnu nebude ve středu mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele. Ostatní bohoslužby zůstávají beze změny.

Bohoslužby 5. července:

·         7:30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

·         7:30 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

·         16:30 hod. - poutní mše svatá v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži

·         18:00 hod. – kaple sv. Vincence, Malý Val

Na Národní pouť na Velehrad 5. července odjíždí autobus od kostela sv. Jana v 7:30 hod. Ve farnosti Hradisko bude odjíždět v 7:00 hod. z Lutopecen, přes Měrůtky, Bezměrov a Hradisko do Kroměříže. Cena: 100,- Kč. Dnes máte poslední možnost přihlásit se.

 

Návštěva bohoslovců ze Zambie

Ve dnech 26. 6. až 6. 7. 2014 je na návštěvě v České republice Národní ředitel Papežských misijních děl (PMD) v africké Zambii P. Bernard Makadani Zulu spolu s rektorem a šesti bohoslovci ze semináře sv. Dominika v Lusace. Hosty doprovází Národní ředitel PMD v ČR P. Jiří Šlégr. V Kroměříži je možno se s nimi setkat při mši svaté v klášterní kapli sester sv. Kříže na Koperníkově ul. v úterý 1. července v 11:30 hod. a poté tamtéž při besedě a koncertě africké hudby v 17:00 hod. Misionářům je také možné věnovat mešní intence. Organizátoři děkují všem, kdo se za požehnání plánované návštěvy modlí.

Více informací o dalších navštívených místech na www.missio.cz.

 

Adorace na první pátek

V kapli sv. Vincence je celodenní adorace – začátek v 6:45 hod., zakončení svátostným požehnáním v 15:45 hod.

Pozor změna!

Pravidelná prvopáteční adorace v kapli Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ulici bude v měsíci červenci mimořádně již v úterý 1.7. v 19:30 hod. Zveme vás na tuto večerní modlitbu tentokrát ve stylu Taizé.

Příležitost ke svátosti smíření

je ve farním kostele sv. Mořice na první pátek odpoledne od 15:00 do 17:00 hod.

 

Blahopřejeme k přijetí svátosti kněžství Mgr. Karlu Skočovskému, Ph.D., který konal jáhenskou službu na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, a Mgr. Františku Ponížilovi z farnosti Sobotín. Vyprošujme jim, a také novokněžím v ostatních diecézích, hojné Boží požehnání.

Oba novokněží mají primiční mši svatou v neděli 29. června v 15:00 hod. (P. Karel ve Slušovicích a P. František v Rapotíně).

O prázdninách se rozloučíme s naším kaplanem P. Arturem Kozikem. Odchází na nové kaplanské místo do Bílovic. Děkujeme mu za vše, co v obou našich farnostech vykonal, a provázejme ho modlitbami na jeho novém působišti.

 

V rámci festivalu Forfest 2014 zazní v kostele sv. Mořice:

·         Poslechový pořad v neděli 29.6. ve 14:00 hod. – Alfred Schnittke „Requiem“

·         Liturgické skladby při mši svaté v 17:00 hod. – 3.7. a 4.7.

Více na letácích a na www.forfest.cz

Pouť do Staré Vody

Z farnosti Hradisko zveme celé rodiny na pouť v neděli 27. července 2014. Odjezd z Hradiska ve 12:00 hod., v 15:00 hod. je na poutním místě sloužena mše svatá. Po ní je možnost prohlídky okolí, krátké túry nebo účasti na procesí ke studánce s požehnáním pramene. Odjezd v 18:00 hod., příjezd kolem 20:00 hod. Přihlašujte se co nejdříve, aby bylo možné objednat autobus.

Děkuji všem, kdo zdobili kostel na slavnost Těla a Krve Páně, kdo přijali úkoly při liturgii a v pořadatelské službě. Děkuji pěveckému sboru, muzikantům a těm, kdo v Hradisku připravili a vyzdobili venkovní oltáře.


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2014 

Odhlásit TRIO EXPRES