TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 10        3. NEDĚLE POSTNÍ          8. 3. 2015


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Příprava na Národní eucharistický kongres 2015

Měsíc únor: Eucharistie a solidarita.

Eucharistie je školou lásky a solidarity. Kdo se sytí Chlebem Kristovým, nemůže zůstat lhostejným vůči těm, kdo jsou v těchto dnech připraveni o vezdejší chléb (Benedikt XVI., Promluva z 25. 5. 2008).

Chudí lidé – ať blízcí či vzdálení – potřebují naši pomoc. Právě almužna, pomoc těm, kdo se nacházejí v nouzi, je tradičně doporučovanou formou postního úsilí o růst v lásce. Jak se toto doporučení promítlo v letošním postním období do mého života? Pamatuji na chudé?

Sestry a bratři,

v osobní i společné modlitbě v rodinách a ve farnosti vyprošujme Boží požehnání zvláště pro naši přípravu na Eucharistický kongres a pro naši pouť ke cti Panny Marie Bolestné v kostele sv. Mořice.

Další výzva k modlitbě, ke které se můžeme dle našich možností připojit, přichází od Svatého otce Františka. Ve svém poselství k postní době nás vybídl, abychom se zapojili do celosvětové akce s názvem „24 hodin pro Pána.“ Jedná se o adoraci spojenou s příležitostí ke svátosti smíření, která se má konat každoročně z pátku na sobotu před 4. nedělí postní. V letošním roce jsou to dny 13. a 14. března.

V pátek 13. března bude v našem kostele sv. Mořice po mši svaté, která začíná v 17.00 hod., vystavena Nejsvětější svátost. Adorace bude v křestní kapli a je spojena s prosbou za obrácení hříšníků. Během adorace bude příležitost ke svátosti smíření do 21.00 hod. Délka adorace závisí na nás, zda jsme ochotni přijít a využít této možnosti k tiché modlitbě před vystavenou Nejsvětější svátostí. Rozpis je položen na stolečku u východu z kostela. Věřím, že obsadíme čas do půlnoci. Je tu i možnost pokračovat do rána nebo adoraci ukončit, a pokračovat v sobotu ráno a v dopoledních i odpoledních hodinách. Zapisujte se, prosím tak, aby hodiny adorace na sebe navazovaly a nevznikaly mezery. V sobotu probíhá úklid kostela, proto možnost přistoupit ke svátosti smíření bude v době od 10.00 do 12.00 hod.

otec Josef

 

Tříkrálové bruslení

Oblastní charita Kroměříž zve všechny Tříkrálové koledníky a vedoucí skupinek na tradiční Tříkrálové bruslení v neděli 8. března 2015 od 12.00 do 14.00 hod. na Zimní stadion v Kroměříži.

 

Adorace

V neděli 8. března v 19.00 hod. bude adorace u sv. Mořice. Modlitby a rozjímání budou zaměřeny k tématu: Eucharistie a solidarita.

Malá škola modlitby

Společenství Malé školy modlitby pokračuje v pondělí 9. března v 9.30 hod. s otcem Václavem u sv. Mořice ve společenské místnosti na vikárce.

 

ZMĚNA BOHOSLUŽEB:

Středa 11. března – mše svatá bude v 17.00 hod. v kostele sv. Mořice.

Vzhledem k probíhajícím jarním prázdninám tzv. „studentská“ mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele nebude.

13. 3. pátek – Výroční den zvolení Svatého otce Františka

15. 3. neděle – 4. neděle postní – neděle „Laetare“

Koná se sbírka na potřeby farnosti.

 

Křížové cesty v době postní:

PÁTEK      16.30 hod. farní kostel sv. Mořice

NEDĚLE   14.00 hod. kostel Všech svatých v Hradisku

         16.30 hod. kaple sv. Kříže

         17.30 hod. kostel sv. Jana Křtitele

 

Ostatky blahoslavené Matky Terezy

V neděli 15. března budou v kapli sv. Vincence na Malém Vale vystaveny ostatky blahoslavené Matky Terezy a P. Pavel Ryšavý povede od 15 do 16 hodin pobožnost k jejich uctění. Všichni jste srdečně zváni k této události, společnému uctění a k prosbám k této svaté dnešních dní.

 

Nabídka pro postní dobu

Při odchodu z kostela (kaple) si můžete vyzvednout letáček s podněty k rozjímání na třetí postní týden.

 

NAPŘÍČ AMERIKOU

Farní tábor pořádaný mládeží kroměřížského děkanátu, určený pro děti ve věku 7 – 15 let, které se nebojí vydat se na dobrodružnou objevnou cestu napříč Novým světem!

Tábor se uskuteční na chatě římskokatolické farnosti Vlachovice v termínu 1. 7. – 7. 7. 2015. Přihlašovat se můžete do 13. 3. 2015 v sakristii u sv. Mořice. Kontakt: Jan Souček, tel.: 732 565 282.

 

Poděkování

ŠANCE o.p.s., Dětská klinika, Puškinova 6, Olomouc děkuje farníkům sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých v Hradisku za pomoc nemocným dětem na Dětské klinice v Olomouci. Zapojili jste se do charitativní sbírky Vánoční hvězda 2014 a pomohli jste získat celkový výtěžek 1 774 576 Kč. Srdečně děkujeme!

 

Oznámení

Arcibiskupství olomoucké nabízí pracovní místo: Architekt Arcibiskupství olomouckého, zaměstnaný na částečný pracovní úvazek. Přihlášky zájemců do 30. 4. 2015. Bližší informace: Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 9, Olomouc.

 

Dnes si můžete v kostele (kapli) vyzvednout nové vydání farního listu TRIO. Obsahuje pastýřský list otce arcibiskupa (je dobré se znovu zamýšlet nad prožíváním doby postní), informace k době postní i velikonoční a také inspirace k Roku zasvěceného života. Děkuji všem, kdo napsali příspěvky do tohoto vydání.   P. Josef 


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES