TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 10                     4. NEDĚLE POSTNÍ                     6. 3. 2016


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

„Postní doba tohoto jubilejního roku ať se žije intenzivněji jako velká příležitost ke slavení a zakoušení Božího milosrdenství.“ Podle výzvy papeže Františka se připojujeme k celosvětové iniciativě „24 hodin pro Pána.“ Jedná se o adoraci spojenou s příležitostí ke svátosti smíření. Je to nabídka zvláště pro ty, kteří váhají, nebo již dlouho u svátosti smíření nebyli a chtěli by se setkat s milosrdným Ježíšem.

Zveme Vás do kostela sv. Mořice v pátek 11. března 2016. Od 18.00 hod. bude v křestní kapli vystavena Nejsvětější svátost. Tichá adorace, která je spojena s prosbou za obrácení hříšníků, bude trvat do 22.00 hod. Během adorace je příležitost ke svátosti smíření do 21.00 hod. Zpovídat bude více kněží.

„Milosrdenství je zdrojem radosti, vyrovnanosti a pokoje. Je podmínkou naší spásy.“

 

V kostele se připojujeme k této iniciativě jen na několik hodin. Dále má každý z nás prostor v osobní modlitbě, doma v rodině nebo ve společenství. Doufám, že možnosti adorovat večer v křestní kapli u sv. Mořice využijeme co nejvíce (nejen ti, kdo se přihlásili do společenství Eucharistická hodina). Na stolečku u bočního vchodu v kostele sv. Mořice je rozpis na adoraci. Prosím, aby někteří z vás přijali službu a zapsali se.

P. Josef 


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na Světové dny mládeže v Krakově.

Děkuji všem, kdo v sobotu 5. března přišli na brigádu, a těm kdo pro ně připravili občerstvení.

 

Dnes při mši svaté v Hradisku v 9.15 hod. a u sv. Mořice v 10.45 hod. jsou farnosti představeny děti, které se připravují na první svaté přijímání. Celá farnost ať tyto děti a jejich rodiny doprovází modlitbou.

 

Dnes 6. března je vyhlášen Den modliteb za křesťanské festivaly. Prosíme o modlitbu za organizátory, účastníky i návštěvníky těchto festivalů. Za duchovní podporu srdečně děkuje Aliance křesťanských festivalů, jejímiž členy jsou například Festival pod věží, Festival United, Kéfasfest či Slezská Lilie. Více na www.aliancefestivalu.cz.

Příští neděle je 5. postní. 13. března je výroční den zvolení papeže Františka, který nás často a vytrvale prosí o modlitbu.

 

Adorace

·         neděle 6. března – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. (8.30 – 17.00 hod.), kostel Všech svatých v Hradisku ve 14.30 hod. (po Křížové cestě), kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

·         pátek 11. března – kostel sv. Mořice (křestní kaple) od 18.00 do 22.00 hod.

·         neděle 13. března – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

Příprava na první svaté přijímání

Příprava dětí na první svaté přijímání a setkání rodičů těchto dětí bude v pondělí 7. března v 18.00 hod. na vikárce.

 

Setkání seniorů

Ve čtvrtek 10. 3. 2016 od 14.30 hod. zveme seniory do Centra pro rodinu na setkání s duchovním tématem, modlitbou, posezením u kávy nebo čaje. Bude s námi P. Jiří Orság a budeme si povídat o sv. Terezii z Lisieux.

 

Pouť ke cti Panny Marie Bolestné

V pátek 18. března jste srdečně zváni do chrámu sv. Mořice na pouť ke cti Panny Marie Bolestné. Mše svaté během dopoledne: 6.30, 8.00, 9.30 a 11.00 hod. Mši svatou v 9.30 hod. bude sloužit arcibiskup Mons. Jan Graubner.

Naše příprava:

1.     Modlitba: Při společné modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství (modlíme se před každou mší svatou) budeme prosit, aby naše pouť přinesla všem poutníkům i naší farnosti bohaté duchovní plody.

2.     Brigády: Dokončíme úklidové a přípravné práce v kostele a na proboštství. Prosíme ochotné ženy, aby přicházely pomoci s umýváním oken na proboštství a také s úklidem místností.

3.     Služby: Prosíme ochotné ženy, aby napekly cukroví pro hosty a pro poutníky. Přineste cukroví na proboštství nejpozději ve čtvrtek 17. března do 15.30 hod. Dále prosíme ochotné farníky, aby se přihlásili na pomoc při rozdávání koláčků v den pouti před kostelem.

Na všechny činnosti se podle Vašich možností hlaste ve farní kanceláři nebo osobně Vítu Pořízkovi. Kéž se nám podaří připravit dobré zázemí pro poutníky. Děkujeme za každou Vaši pomoc.

 

Postní katecheze

Každý čtvrtek je v kostele sv. Mořice (v křestní kapli) po mši svaté postní katecheze, na kterou jste srdečně zváni.

 

Pravidelné chvály

Všichni jsou zváni chválit Pána při hudebních chválách společenství Taženi ke Kristu, které proběhnou v neděle: 13. 3., 10. 4., 1. 5., 29. 5. a 12. 6. vždy v 16.00 hod. na faře u kostela Panny Marie. Více informací naleznete na www.takk.estranky.cz a na plakátě. "Chválím svého Boha a oslavuji nebeského Krále a vždy budu jásat nad jeho velikostí." Tob 13,9

 

Národní pouť Svatého roku milosrdenství do Krakova v sobotu 28. května

Možná se Vám zdá, že na přihlášení je ještě dost času, ale pro organizátory Národní pouti to nebude jednoduché. Proto, čím dříve se přihlásíme, tím lépe. Připravujeme autobus z Kroměříže na jednodenní pouť. Tedy odjezd brzy ráno a návrat večer. Přihlašujte se ve farní kanceláři u sv. Mořice nebo u P. Marie. Poutnický balíček a organizaci cesty nám zajišťuje CK MIKLAS TOUR - Prostějov. Bližší informace o Národní pouti najdete na www.pout2016.proglas.cz.

 

Služby ve farnosti sv. Mořice

Sestry a bratři, častěji slyšíme v kostele, že farnost má být rodinou. Jako má v rodině každý své místo, je přijímán a milován a sám se snaží žít pro druhé, tak i ve farnosti se učíme budovat takové vztahy. Známe také „logiku evangelia“ – kdo dává, dostává. Přijmu-li na sebe službu pro druhé, je to zároveň obdarování pro mne. A když mi Pán něco svěřuje, dá mi k tomu i potřebné milosti. Každý z nás má určité dary a schopnosti, a neměly by zůstat ležet ladem. Aby každý z nás měl příležitost a našel odvahu nabídnout svůj čas, své chopnosti pro farní společenství, rozhodli jsme se s pastorační radou, že dáme k dispozici dotazník a oprosíme Vás o jeho vyplnění. Bude to v neděli 13. března a týká se služeb jak v kostele sv. Mořice,  tak u sv. Jana. Dotazník je už nyní na vývěsce a zde jen shrnuji některé body (aktivity, služby): úklid kostela, květinová výzdoba, zalévání kytek, čištění váz, praní a žehlení pro kostel, zahradní práce, údržbářské práce na farních objektech, technické a pomocné práce v kostelích, svoz farníků autem na mši sv., čtení při mši svaté, SOS modlitba za potřeby farníků, pomoc při aktivitách pro děti (pro dospělé), zapojení do liturgického zpěvu, nedělní agapé po mši svaté, organizace poutí (kulturních akcí), úklid vikárky (společenských místností), úklid WC (za kostelem), kostelnická služba u sv. Jana, sazba a tisk týdeníku Trio Expres, správa webových stránek a farního fb, pečení cukroví na farní slavnosti. Možná Vás napadají ještě další možnosti. Poznačte do dotazníku i to, co už konáte. Poznáme, zda se k Vám mohou připojit další bratři a sestry.


Pro nemocné a ty, kdo o ně pečují

Kněží rádi přijmou pozvání a navštíví nemocné doma, v nemocnici nebo v domovech pro seniory, poslouží svátostí smíření, udělí svátost nemocných, podají svátost Eucharistie. Kontakt: P. Josef Lambor (731 402 093), P. Pavel Lev Eliáš (731 626 561), P. Jiří Orság (603 710 651), farní e-mail: fakromeriz-smo@ado.cz.

Svaté přijímání mohou přinést nemocným kterýkoliv den, ti, kteří v naší farnost mají pověření k podávání svatého přijímání: Vít Pořízek (736 522 846, porizekvit@seznam.cz), Ing. Antonín Souček (605 971 204, soucek@vukrom.cz), Jan Souček (732 565 282, soucek.jan@gmail.com), Mgr. Josef Pořízek (731 626 536, josef.porizek@centrum.cz), Mgr. Petr Šiška (724 871 840, petr.siska@coptkm.cz), Ing. Josef Zvoníček (608 887 070, zvondic@seznam.cz), Michal Řezáč (739 380 937, michal.rezac78@seznam.cz).

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES