Ročník I. / č. 11                                14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                   6. 7. 2014


Pokud se Vám email nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Minulý týden jsme prožili slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla. Vraťme se ještě k postavě sv. Petra textem z arcibiskupova pastýřského listu:

„Petr rád vyznal Ježíši svou lásku. Patřil mezi jeho přátele od počátku. Ale třikrát? Snad si vzpomněl na svoje trojí zapření a zarmoutil se, ale o to pokorněji vyznal znovu svou lásku. Pán mu svěřil svou církev. Nežádal od Petra dokonalost, ale lásku. Pro jeho lítost a pokoru mu mohl odpustit a znovu darovat nevinnost. Petr věděl, že ho Ježíš zná i s jeho slabostmi. Tím více ho zavazovala Ježíšova důvěra. Příště už zbaběle neutekl, ale dal za Krista život.“

Svědectví života sv. Petra a Pavla je úžasné, stejně jako svědectví sv. Cyrila a Metoděje, apoštolů Slovanů. Bez lásky ke Kristu, která hořela v jejich srdcích, je jejich velkodušnost a obětavost nevysvětlitelná. Také od nás Pán žádá především lásku. Ta je základem křesťanského povolání, které máme naplnit každý na svém místě, v jiných podmínkách, ale s velkodušnou láskou.

P. Josef

Dnes večer v 19:00 hod. bude adorace u sv. Mořice.

V pátek je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.

Příští neděle je 15. v mezidobí.

 

Změny – ustanovení kněží v naší farnosti a v našem děkanátu.

Náš kaplan P. Artur Kozik bude sloužit mši svatou v kostele sv. Mořice v neděli 13. července v 7:45 hod. a v 10:45 hod. Rozloučí se s námi. V pondělí 14. července nastupuje v novém působišti. Arcibiskup jej ustanovil kaplanem ve farnosti Bílovice a Březolupy, kde je farářem P. Josef Říha.

Na jeho místo nastupuje P. Jiří Orság, který doposud sloužil v Kašavě a v Lukově. Nastoupí po dovolené v měsíci srpnu. Je ustanoven kaplanem v obou našich farnostech, ale bude bydlet v klášteře Milosrdných sester sv. Kříže na Koperníkově ulici.

Do farnosti Panny Marie je ustanoven kaplanem novokněz P. Karel Skočovský, Mgr., Ph.D., který působil jako jáhen na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.

Mons. Antonín Kupka, ICLic, arcibiskupský rada, který slaví 22. července 75 let života, je uvolněn z funkce kaplana u Panny Marie a odchází do důchodu.

Na Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži přichází jeden z nově vysvěcených jáhnů – Josef Slezák, Ing. Mgr. Pochází s farnosti Březnice.

V našem děkanátu ještě dochází ke změně ve farnosti Rataje. P. Robert Pokrywka, Th.D. je ustanoven farářem ve farnosti Popovice u Uherského Hradiště. Administrátorem farností Rataje, Počenice a Zlobice se stává P. Jan Surowczyk, Mgr., který přichází z Francovy Lhoty.

 

Jubilea kněží, kteří bydlí v klášteře sester sv. Kříže na Koperníkově ulici.

5. července slaví výročí kněžského svěcení: 68 let – Mons. Erich Pepřík, papežský prelát, kanovník Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži, 65 let – P. Gustav Riedl, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci. 7. července: 65 let – P. Alois Drábek, kněz diecéze Augsburg.

Životní jubileum 92 let slaví 16. července kanovník P. Gustav Riedl a 22. července slaví 75 let Mons. Antonín Kupka, ICLic., arcibiskupský rada.

Všem jubilantům blahopřejeme, vyprošujeme hojné Boží požehnání a stálou ochranu Panny Marie.

 

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

Každý pokřtěný má usilovat o přijetí svátosti biřmování. Je to svátost, kterou se zdokonaluje a dovršuje křestní milost. Bývá nazývána svátostí křesťanské dospělosti. Je vyžadována u těch, kdo se mají stát kmotry při křtu dítěte či dospělého.

V obou kroměřížských farnostech a farnosti Hradisko začne v září 2014 příprava na svátost biřmování. Připravovat se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i ty starší dospělé, kteří ještě tuto svátost nepřijali!

Zájemci o svátost biřmování si mohou přihlášky vyzvednout v sakristii nebo ve farní kanceláři. Vyplněné přihlášky je třeba osobně odevzdat P. Josefovi – do konce července 2014.

 

Letní aktivity v Centru pro rodinu Kroměříž:

Příměstský tábor od 7. 7. do 11.7. Určeno pro děti od 6ti let, v čase od 8:00 do 15:30 hod. s obědem v jídelně AG. V programu hry, poznávání, výlety. Příspěvek 850,- Kč/ dítě. Ještě je možné se přihlásit na telefonu: 736 522 814.

Letní šicí kavárna – kurz šití pro dívky od cca 13ti let v týdnu od 21. 7. – 25. 7. v čase 9:30 – 12:00 hod. v Centru pro rodinu. Odborné vedení, kurzovné 370,- Kč. Více informací na www.cpr-kromeriz.cz.

 

Pořad bohoslužeb ve farnosti sv. Mořice v měsíci červenci a srpnu.

Kostel sv. Mořice

Pondělí a úterý    -             17:00 hod.

Čtvrtek a pátek   -              17:00 hod.

Neděle                   -               7:45 hod., 10:45 hod.

Kostel sv. Jana Křtitele

Neděle                   -              18:00 hod.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici

Sobota                  -              16:30 hod.

Kaple sv. Vincence, Malý Val

Pondělí – pátek   -                             6:00 hod.

Sobota                  -                           18:00 hod.

Neděle                   -                            8:00 hod.

Kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

Pondělí – sobota -                            11:30 hod.

Neděle                   -                             7:30 hod.

Pořad bohoslužeb v kostele Všech svatých v Hradisku

Čtvrtek  -              19:00 hod.

Neděle   -              9:15 hod.

Vzhledem ke stěhování kněží a výběru dovolené může dojít k omezení některých bohoslužeb.


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2014 

Odhlásit TRIO EXPRES