TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 11         4. NEDĚLE POSTNÍ          15. 3. 2015


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Příprava na Národní eucharistický kongres 2015

Měsíc březen: Eucharistie a solidarita.

Křesťan, který se účastní slavení eucharistie, učí se od ní být podněcovatelem společenství, míru a solidarity ve všech životních situacích (Jan Pavel II., Mane nobiscum Domine, 27).

Platí i o mně, že tam, kde jsem přítomen, pomáhám budovat společenství, přispívám k nastolení a udržení míru a pokoje a inspiruji druhé k vzájemné solidaritě? V jaké z těchto tří oblastí se mi toho zatím nejvíce podařilo? Cítím se v některé z nich více „doma“?

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Děkuji všem, kdo jste se zapojili do akce „24 hodin pro Pána“ ve dnech 13. a 14. března, ať už adorací v kostele sv. Mořice nebo společnou či osobní modlitbou doma.                                                                                                                

P. Josef

Ostatky blahoslavené Matky Terezy

V neděli 15. března budou v kapli sv. Vincence na Malém Vale vystaveny ostatky blahoslavené Matky Terezy a P. Pavel Ryšavý povede od 15 do 16 hodin pobožnost k jejich uctění. Všichni jste srdečně zváni k této události, společnému uctění a k prosbám k této svaté dnešních dní.

 

Dnes večer v 19.00 hod. bude adorace u sv. Mořice.

 

Ve čtvrtek je slavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE. Církev nám doporučuje slavit tento den stejně jako zasvěcený svátek účastí na mši svaté. Pořad bohoslužeb:

  •  6.00 hod. – kaple sv. Vincence
  • 11.30 hod. – kaple svatého Kříže
  • 17.00 hod. – kostel sv. Mořice (mše svatá za muže ve farnosti a za rodiny)
  • 18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku (mše svatá za živé a + Josefy z farnosti)

Povzbuzujeme zvláště všechny muže, přijďte na přímluvu sv. Josefa prosit za sebe a za své rodiny.

 

Křížové cesty v době postní:

PÁTEK      16. 30 hod. farní kostel sv. Mořice

NEDĚLE   14. 00 hod. kostel Všech svatých v Hradisku
                    16.30 hod. kaple sv. Kříže
                    17.30 hod. kostel sv. Jana Křtitele

Při splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) můžeme účastí na pobožnosti křížové cesty získat plnomocné odpustky.

 

Příprava dětí na první svaté přijímání a setkání rodičů těchto dětí bude v pondělí 16. března v 18. 00 hod. na vikárce.

Pouť ke cti Panny Marie Bolestné

V pátek 27. března jste srdečně zváni na pouť ke cti Panny Marie Bolestné. Pořad bohoslužeb je uveden ve farním listu TRIO – březen 2015. Mši svatou v 9.30 hod. bude sloužit arcibiskup Mons. Jan Graubner. Už nyní pamatujme v modlitbě a prosme, ať naše pouť přinese všem poutníkům i naší farnosti bohaté duchovní plody.

Zároveň prosíme o pomoc s přípravou naší pouti:

  1. Od středy 18. 3. začínáme úklidové práce na proboštství. Prosíme ochotné ženy, aby přicházely pomoci s umýváním oken a také s úklidem místností.
  2. Prosíme muže, aby přicházeli pomoci se zahradními pracemi a také pomoci při úklidu kostela.
  3. Prosíme ochotné ženy, aby počítaly také s napečením cukroví pro hosty a pro poutníky. Přineste cukroví na proboštství nejpozději ve čtvrtek 26. března do 15.30 hod.
  4. Dále prosíme ochotné farníky, aby se přihlásili na pomoc při rozdávání koláčků v den pouti před kostelem.
  5. V sobotu 21. 3. bude velká společná farní brigáda od 8.30 hod.

Na všechny činnosti se podle Vašich možností hlaste ve farní kanceláři nebo osobně Vítu Pořízkovi. Kéž se nám podaří připravit dobré zázemí pro poutníky. Děkujeme za každou Vaši pomoc.

 

Přednáška na téma pronásledování křesťanů

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Vás zve na přednášku br. Šimona na téma „Pronásledování křesťanů v dnešním světě.“

Kde: Studentský klub na Arcibiskupském gymnáziu

Kdy: Úterý 17. března 2015 od 18.00 hod.

Aktuální téma: Situace v Nigérii.

Přijďte si poslechnout strhující svědectví o živoucích mučednících víry dnešní doby.

 

Pozvání pro mládež

Zveme mládež našeho děkanátu na putovní mládežnickou adoraci večer v pátek 20. března do Cetechovic a na Arcidiecézní setkání mládeže – PROSTĚJOV 2015 v sobotu 28. března. Více na www.mladezkromeriz.signaly.cz a www.mladez.ado.cz.

 

Letní tábor pro děti

Animátoři děkanátu Kroměříž srdečně zvou na letní zážitkový tábor pro děti ve věku od 8 – 15 let, který se uskuteční 15. – 22. srpna 2015 na faře v Potštátě, okres Přerov. Cena 1600,- Kč. Tábor je podpořen naším děkanem otcem Josefem Lamborem a pořádán pod záštitou občanského sdružení Sarkander. Přihlášky najdete v sakristii svého kostela, odevzdejte je prosím ve farní kanceláři v Kroměříži. Více informací na: www.mladezkromeriz.signaly.cz. Kontaktní osoba: Markéta Škabrahová, hlavní vedoucí, animátoři Hradisko, tel. 731 829 936, e-mail: M.skabrahova@seznam.cz.

 

Nabídka pro postní dobu

Při odchodu z kostela (kaple) si můžete vyzvednout letáček s podněty k rozjímání na čtvrtý postní týden.


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES