TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 11                     5. NEDĚLE POSTNÍ                     13. 3. 2016


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

„Simeon řekl Panně Marii: On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat; i tvou vlastní duší pronikne meč.“

(vstupní antifona ze svátku Panny Marie Bolestné)

Panna Maria nás učí, jak přijímat a proměňovat bolest a utrpení. Jak v každé situaci důvěřovat Bohu a zapojit se do jeho plánu spásy, který zahrnuje celé lidstvo.

 

Sestry a bratři, milí farníci,

minulý týden jste četli ve farním zpravodaji o dotazníku ve farnosti sv. Mořice. Dnes

v kostele sv. Mořice, sv. Jana Křtitele a v klášterních kaplích máte tento dotazník k dispozici a pastorační rada naší farnosti Vás prosí o jeho vyplnění. Chceme tímto způsobem dát každému příležitost zapojit se, najít své místo v rodině farnosti. Pomůže nám to také mnohé aktivity ve farnosti lépe organizovat a postupně rozvíjet.

Zároveň tím vyjadřujeme, že život farnosti se neobejde bez dobrovolníků, kteří dávají k dispozici svůj čas, své schopnosti. I každá drobná služba je velkým darem pro celou farnost.

P. Josef

 

Dnes je výroční den zvolení papeže Františka. Vyprošujme mu světlo a sílu Ducha Svatého v jeho náročné pastýřské službě.

Minulou neděli jste při sbírce na Světové dny mládeže v Krakově věnovali ve farnosti sv. Mořice 39.530,- Kč; ve farnosti Hradisko 4.105,- Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

A všem mladým v našich farnostech chci říci: Máte jedinečnou příležitost prožít Světové setkání mládeže se Svatým otcem Františkem v Krakově, který je od nás nedaleko a je spojen s životem svatého Jana Pavla II. Ten inicioval Světové dny mládeže. Vše důležité o setkání v Krakově se dozvíte na Děkanátním setkání mládeže v sobotu před Květnou nedělí. Toto setkání začíná předprogramem v našem kostele sv. Mořice v pátek 18. března a pokračuje na Arcibiskupském gymnáziu Kroměříž.

 

Putovní mládežnická adorace

Mládež z farností našeho děkanátu se sejde v pátek 18. února v našem kostele sv. Mořice na Putovní mládežnické adoraci. V 17 hod. bude mše svatá, od 18 hod. adorace. Pak pokračuje setkání na arcibiskupském gymnáziu – předprogram Děkanátního setkání mládeže.

Děkanátní setkání mládeže

Drazí mladí přátelé, přijměte srdečné pozvání na Děkanátní setkání mládeže v sobotu před Květnou nedělí na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Je to tradiční kanátní setkání pro všechny mladé z děkanátu od 14 let (koná se každý sudý rok). Tématem setkání bude milosrdenství. Nezapomeňte se přihlásit. Bližší informace a přihlášky na www.mladezkromeriz.signaly.cz.

Týden modliteb za mládež

Od neděle 13. března prožíváme Týden modliteb za mládež, který vrcholí na Květnou neděli. V tomto týdnu chceme při každé mši svaté vyprošovat mladým Boží ochranu a požehnání. Prosím, zahrňte mládež do svých modliteb v rodinách, ve společenstvích i ve své osobní modlitbě.

 

Příprava pouti

Ve farnosti sv. Mořice v tyto dny prosíme v modlitbě o Boží požehnání pro poutníky a celou farnost.

V pondělí i následující dny prosíme ženy, aby na proboštství pomohly uklidit a připravit společenské místnosti pro hosty.

Ve čtvrtek bude provedena výzdoba kostela sv. Mořice před poutní slavností. Dovezeme hortenzie na výzdobu oltářů. Prosíme vás, muže a ženy, přijďte ve čtvrtek 17. března v 11:30 hod. do kostela sv. Mořice a pomozte rozmístit květiny na oltáře a připravit lavice pro poutníky.

Prosíme ženy z naší farnosti, aby pro poutníky a hosty napekly cukroví a přinesly je na proboštství nejpozději ve čtvrtek 17. března do 15:30 hod. Dále prosíme ochotné farníky, aby se přihlásili na pomoc při rozdávání koláčků v den pouti před kostelem.

 

Pouť ke cti Panny Marie Bolestné v kostele sv. Mořice  - pátek 18. března

Mše sv.:           6.30 hod. – v kapli P. Marie Bolestné

8.00 hod., 9.30 hod., 11.00 hod.

                        Mši svatou v 9.30 hod. bude sloužit arcibiskup Mons. Jan Graubner.

13.00 hod. – křížová cesta a sv. požehnání

16.30 hod. – křížová cesta

17.00 hod. – mše sv.

Od 18.00 hod. – adorace mládeže a za mládež

Při poutní slavnosti máme možnost získat plnomocné odpustky. Během celého dopoledne bude příležitost ke svátosti smíření.

V rámci Poutních dnů v pátek a v sobotu probíhá ve městě řada doprovodných akcí. Na Arcibiskupském zámku je prezentace poutních míst. V návštěvnickém centru můžete vidět věrnou kopii Turínského plátna. Celý doprovodný program je na plakátech.

 

Slavnost sv. Josefa

V sobotu 19. března slaví církev slavnost SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE. Věřícím se doporučuje toho dne účastnit se mše svaté.

Pořad bohoslužeb:

Ve farnosti sv. Mořice: 9.00 hod. v kostele sv. Mořice, 11.30 hod. kaple Povýšení sv. Kříže, 16.30 hod. kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN, 18.00 hod. kaple sv. Vincence.

Ve farnosti Hradisko: 10.30 hod. v kostele Všech svatých.

 

Květná neděle – 20. března

Přineste s sebou schránky s postní almužnou.

Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne. Na začátku mše svaté je obřad svěcení jívových ratolestí. Ratolesti, kdo můžete, přineste s sebou. Budou k dispozici i v kostele. V chrámu sv. Mořice při ranní bohoslužbě bude žehnání ratolestí v lodi kostela. Mši svatou v 10:45 hod. zahájíme u kříže venku před kostelem a průvodem s ratolestmi vstoupíme do kostela.

Ve farním kostele v Hradisku bude na Květnou neděli příležitost ke svaté zpovědi přede mší svatou od 8:30 hod. a během mše svaté.

 

Malá škola modlitby

Společenství Malé školy modlitby pokračuje v pondělí 14 března v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester svatého Kříže, na Koperníkově ul.

 

Příprava dětí na první svaté přijímání

Příprava dětí a setkání rodičů těchto dětí bude v pondělí 14. března v 18:00 hod. na vikárce.


Pro nemocné a ty, kdo o ně pečují

Nahlaste nám nemocné, abychom je před Velikonocemi mohli navštívit a posloužit jim svátostmi. Využijte služby akolytů, kteří mohou vašim nemocným přinést svaté přijímání.

Kontakt na kněze: P. Josef Lambor (731 402 093), P. Pavel Lev Eliáš (731 626 561), P. Jiří Orság (603 710 651), farní e-mail: fakromeriz-smo@ado.cz. Svaté přijímání mohou přinést nemocným kterýkoliv den ti, kteří v naší farnosti mají pověření k podávání svatého přijímání: Vít Pořízek (736 522 846, porizekvit@seznam.cz), Ing. Antonín Souček (605 971 204, soucek@vukrom.cz), Jan Souček (732 565 282, soucek.jan@gmail.com), Mgr. Josef Pořízek (731 626 536, josef.porizek@centrum.cz), Mgr. Petr Šiška (724 871 840, petr.siska@coptkm.cz), Ing. Josef Zvoníček (608 887 070, zvondic@seznam.cz), Michal Řezáč (739 380 937, michal.rezac78@seznam.cz).

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES