TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 12         5. NEDĚLE POSTNÍ          22. 3. 2015


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Příprava na Národní eucharistický kongres 2015

Měsíc březen: Eucharistie a solidarita.

Zajisté můžeme říci, že když Panna Maria po andělově zvěstování počala ve svém lůně Ježíše, byla po dobu devíti měsíců živým svatostánkem. Kristus, Bůh, doslova naplnil její život. A plná milosti, plná Boha, jde na návštěvu k Alžbětě – jistě proto, aby posloužila, aby se podělila o radost z Ježíše, který byl v ní. Něco podobného zakouší každý z nás ve svatém přijímání. Jsme plni Boha, jsme také živým svatostánkem.

Kam se však poděla radost z naší víry? Kam „vyprchala“ ta Boží milost, když přece sám Bůh se stal „pšeničným zrnem“, aby byl zaset do naší země, do brázdy našich dějin, našich životů? Kde je úroda, na kterou nebeský Hospodář tolik čeká? (Národní eucharistický kongres, přípravný materiál, str. 44-45)

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali ve farnosti sv. Mořice 13.450,- Kč; ve farnosti Hradisko 3.607,- Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

Týden modliteb za mládež

Od neděle 22. března prožíváme Týden modliteb za mládež, který vrcholí Světovým dnem mládeže na Květnou neděli. Při každé mši svaté budeme mladým vyprošovat Boží ochranu a požehnání. Prosím, zahrňte mládež do svých modliteb v rodinách, ve společenstvích i ve své osobní modlitbě.

Drazí mladí přátelé, přijměte srdečné pozvání na Arcidiecézní setkání mládeže – PROSTĚJOV 2015 v sobotu před Květnou nedělí:

Předprogram: kostel Povýšení sv. Kříže, pátek 27.3. od 20:00 hod. (Možnost přespání ve spacáku – nutno se přihlásit přes web ADCM).

Setkání: Společenský dům v Prostějově, sobota 28.3. od 10:00 do 16:30 hod.

Na co se můžete těšit: společenství mladých, zajímaví hosté, workshopy, koncerty, katecheze otce arcibiskupa.

Co vzít s sebou: jídlo na celý den, karimatku na sezení, příspěvek 50 Kč.

Více informací a přihlašování na www.mladez.ado.cz.


 

DEN MODLITBY A POSTU ZA MISIONÁŘE MUČEDNÍKY

Letos se již podvaadvacáté připomíná po celém světě 24. březen jako Den modlitby a postu za misionáře mučedníky.

  • Zabití misionáři nás podněcují k tomu, abychom evangelium žili opravdově a celistvě, a vydávali tak svědectví v prostředí, v němž žijeme a pracujeme
  • Prosme Boha, aby pomáhal všem misionářkám, misionářům a křesťanským komunitám, které ještě i dnes žijí v prostředí diskriminace a pronásledování.

Možností, jak se 24. března k této památce připojit, je hned několik:

- Obětovat své modlitby a půst na výše uvedený úmysl.

- V rodinách i v různých společenstvích můžeme usilovat o usmíření tam, kde je ho třeba.

- Navštívit nemocné v nemocnicích, seniory, trpící a opuštěné.

- Nemocní a trpící mohou své bolesti obětovat v tento den za misionáře a misionářky zabité loni pro hlásání evangelia.

- Zaslat peníze ušetřené postem misijní organizaci a tím podpořit práci misionářů.

Na tento úmysl se bude konat společná modlitba Křížové cesty v kapli sester sv. Kříže na Koperníkově ulici již v NEDĚLI 22. března v 16:30 hod.


 

Slavnost Zvěstování Páně – středa 25.března

Den modliteb za úctu k počatému životu.

Mše sv.:  6:00 hod. – kaple sv. Vincence, 11:30 hod. – kaple sv. Kříže, 17:00 hod. – farní kostel sv. Mořice, 18:00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele, 18:30 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku.

Arcibiskup Jan zve věřící naší arcidiecéze k pouti do Napajedel, rodiště Aničky Zelíkové, kandidátky blahořečení, která se obětovala na smír za potraty.  (V 17.15 hod. adorace v kostele sv. Bartoloměje, 18.00 hod. mše svatá. Po mši svaté průvod se svícemi na hřbitov ke společné modlitbě růžence u hrobu Aničky Zelíkové).


 

Pouť ke cti Panny Marie Bolestné v kostele sv. Mořice  - pátek 27. března

Mše sv.:      6.30 hod. – v kapli P. Marie Bolestné

8.00 hod.,  11.00 hod.

                      9.30 hod. –  pontifikální mše svatá

Hlavní celebrant arcibiskup Jan Graubner

13.00 hod. – křížová cesta a sv. požehnání

16.30 hod. – křížová cesta

17.00 hod. – mše sv.

19.00 hod. – KONCERT POSTNÍ HUDBY (Účinkuje: Pěvecké sdružení Kopřivnice).

Při poutní slavnosti máme možnost získat plnomocné odpustky. Během celého dopoledne bude příležitost ke svátosti smíření.

V rámci Poutních dnů od pátku do neděle probíhá ve městě řada doprovodných akcí. Program je na plakátech.


 

KVĚTNÁ NEDĚLE – 29. března

Přineste s sebou schránky s postní almužnou.

Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne. Na začátku mše svaté je obřad svěcení jívových ratolestí. Ratolesti si prosím přineste s sebou. V kostele sv. Mořice při ranní bohoslužbě bude žehnání ratolestí v lodi kostela. Mši svatou v 10:45 hod. zahájíme u kříže venku před kostelem.

Ve farním kostele v Hradisku bude na Květnou neděli příležitost ke svaté zpovědi přede mší svatou od 8:40 hod. a během mše svaté.


 

Malá škola modlitby

Společenství Malé školy modlitby pokračuje v pondělí 23. března v 9.30 hod. s otcem Václavem u sv. Mořice ve společenské místnosti na vikárce.

Příprava dětí na první svaté přijímání

Příprava dětí a setkání rodičů těchto dětí bude v pondělí 23. března v 18:00 hod. na vikárce.

UPOZORNĚNÍ:

Přednáška ing. Františka Valdštýna, která se měla konat ve středu 25. 3. v Hradisku, se bude konat v náhradním termínu, který bude oznámen později.

Ve čtvrtek 26. března nebude mše svatá v Hradisku.

Příprava pouti

Děkujeme těm, kteří minulý týden přišli na brigádu, a těm, kteří pro brigádníky připravili občerstvení. Ve čtvrtek bude provedena výzdoba kostela sv. Mořice před poutní slavností. Dovezeme hortenzie na výzdobu oltářů. Prosíme vás, muže a ženy, přijďte ve čtvrtek 26. března v 11:30 hod. do kostela sv. Mořice a pomozte rozmístit květiny na oltáře a připravit lavice pro poutníky.

Prosíme ženy z naší farnosti, aby pro poutníky a hosty napekly cukroví a přinesly je na proboštství nejpozději ve čtvrtek 26. března do 15:30 hod. Dále prosíme ochotné farníky, aby se přihlásili na pomoc při rozdávání koláčku v den pouti před kostelem.


 

Nabídka pro postní dobu

Při odchodu z kostela (kaple) si můžete vyzvednout letáček s podněty k rozjímání na pátý postní týden.


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES