TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník IV. / č. 13

5. NEDĚLE POSTNÍ

2. 4. 2017


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Týden modliteb za mládež

Od neděle 2. dubna prožíváme Týden modliteb za mládež, který vrcholí na Květnou neděli. V tomto týdnu chceme při každé mši svaté vyprošovat mladým Boží ochranu a požehnání. Prosím, zahrňte mládež do svých modliteb v rodinách, ve společenstvích i ve své osobní modlitbě.

 

Dnes 2. dubna si připomínáme 12. výročí úmrtí papeže sv. Jana Pavla II.

 

Pátek 7. dubna – POUŤ KE CTI PANNY MARIE BOLESTNÉ

Mše sv.:           6.30 hod. – v kapli P. Marie Bolestné

8.00 hod., 9.30 hod., 11.00 hod.

                        Mši svatou v 9.30 hod. bude sloužit arcibiskup Mons. Jan Graubner.

13.00 hod. – křížová cesta a sv. požehnání

16.30 hod. – křížová cesta

17.00 hod. – mše sv.

Při poutní slavnosti máme možnost získat plnomocné odpustky. Během celého dopoledne bude příležitost ke svátosti smíření.

Pro poutníky bude opět připraveno zázemí k malému občerstvení, v případě slunného počasí posezení na farním dvoře.

 

V rámci Poutních dnů v pátek a v sobotu probíhá ve městě řada doprovodných akcí. Na Arcibiskupském zámku je ke zhlédnutí výstava Pod kůží Marsya, restaurátor a malíř František Sysel, v Květné zahradě lze uplatnit 50% slevu na trasu Via Unesco po předložení obrázku Sedmibolestné P. Marie na pokladně. Více na plakátcích a na www.zamek-kromeriz.cz

 

Přípravy na POUŤ K PANNĚ MARII BOLESTNÉ

Ve farnosti sv. Mořice v tyto dny prosíme v modlitbě o Boží požehnání pro poutníky a celou farnost.

V pondělí i následující dny prosíme ženy, aby na proboštství pomohly uklidit a připravit společenské místnosti pro hosty.

Ve čtvrtek bude provedena výzdoba kostela sv. Mořice před poutní slavností. Dovezeme hortenzie na výzdobu oltářů. Prosíme vás, muže a ženy, přijďte ve čtvrtek 6. dubna v 11.00 hod. do kostela sv. Mořice a pomozte rozmístit květiny na oltáře a připravit lavice pro poutníky.

Prosíme ženy z naší farnosti, aby pro poutníky a hosty napekly cukroví a přinesly je na proboštství nejpozději ve čtvrtek 6. dubna do 15.30 hod. Dále prosíme ochotné farníky, aby se přihlásili na pomoc při rozdávání koláčků v den pouti před kostelem.

 

Výroční den svěcení našich biskupů

V pátek 7. dubna je výroční den biskupského svěcení arcibiskupa Mons. Jana Graubnera a emeritního pomocného biskupa Mons. Josefa Hrdličky. Provázejme je svými modlitbami.

 

Příští neděle 9. dubna je KVĚTNÁ NEDĚLE.

PŘINESTE S SEBOU SCHRÁNKY S POSTNÍ ALMUŽNOU.

Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne. Na začátku mše svaté je obřad svěcení jívových ratolestí. Ratolesti, kdo můžete, přineste s sebou. Budou i k dispozici v kostele. V chrámu sv. Mořice při ranní bohoslužbě bude žehnání ratolestí v lodi kostela. Mši svatou v 10.15 hod. zahájíme u kříže venku před kostelem a průvodem s ratolestmi vstoupíme do kostela.

Ve farním kostele v Hradisku bude na Květnou neděli příležitost ke svaté zpovědi přede mší svatou od 8.30 hod. a během mše svaté.

 

Adorace

·         neděle 2. dubna – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. (8.30 – 17.00 hod.), kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

·         čtvrtek 6. dubna (Den modliteb za kněžská povolání) – kostel Všech svatých v Hradisku (18.15 - 19.00 hod.) kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace

·         Bolestný pátek 7. dubna – kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod., NEBUDE celodenní adorace v kapli sv. Vincence z důvodu pouti u sv. Mořice

·         neděle 9. dubna – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

Příležitost ke svátosti smíření.

·         čtvrtek před prvním pátkem (6. 4.) – kostel Panny Marie od 9.00 do 11.00 hod., farní kostel v Hradisku 18.15 – 19.00 hod.

·         na první pátek v měsíci (Bolestný pátek 7. 4.) – kostel sv. Mořice – změna z důvodu pouti – příležitost ke zpovědi BUDE během celého dopoledne, NEBUDE tradiční odpolední zpovídání, před večerní mší svatou se bude zpovídat od 16.00 hod.

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 6. dubna dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.

 

9 prvních pátků v Hradisku

Ve farnosti Hradisko pokračuje (již sedmé) společné prožívání 9 prvních pátků pro děti, které byly u prvního svatého přijímání. Je pro ně připraven hodinový program (krátká adorace, katecheze a vlastní aktivity pomocí pracovních listů). Setkání bude probíhat od 18.00 hod. a začne na faře, od 18.30 hod. mohou účastníci vykonat svátost smíření. Setkání uzavře společná modlitba s knězem a obřad sv. přijímání. Pamatujme i my dospělí na velké přísliby, které dal Pán Ježíš skrze sv. Markétu Marii Alacoque všem, kdo budou uctívat jeho Nejsvětější Srdce.

 

HRADISKO - KŘÍŽOVÁ CESTA PRO RODINY

V neděli 9. dubna ve 14.30 hod. zveme do farního kostela v Hradisku na Křížovou cestu zvláště rodiny s dětmi. Po pobožnosti Centrum pro rodinu Kroměříž zve rodiny s dětmi na faru v Hradisku. Děti si mohou vyrobit drobný výrobek, zahrát hry. Dospělí se mohou více dozvědět o činnosti centra pro rodinu.

 

KŘÍŽOVÁ CESTA MĚSTEM

Ke Křížové cestě městem se můžete připojit v pondělí 10. dubna. Zahájena bude mší sv. v 17 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Srdečně zvou studenti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

 

Příprava na první svaté přijímání

Příprava dětí na první svaté přijímání a setkání rodičů těchto dětí bude ve farnosti sv. Mořice v pondělí 3. dubna v 18 hod. na vikárce a ve farnosti Hradisko ve středu 5. dubna v 18 hod. na faře.

 

MALÁ ŠKOLA MODLITBY

Ke Společenství Malé školy modlitby se můžete připojit v pondělí 3. dubna 2017 v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester sv. Kříže na Koperníkově ul.

 

ZÁPIS do 1. třídy Církevní základní školy v Kroměříži

Pro školní rok 2017/2018 se koná v úterý 4. dubna a ve středu 5. dubna 2017 od 14 do 17 hodin v budově 1. stupně – Velké nám. 49, Kroměříž. Více na www.czs-km.cz nebo na tel. 573 335 855 (531).

 

DUCHOVNÍ OBNOVY PRO DÍVKY v klášteře sester sv. Kříže

*Obnova s Annou M. Zelíkovou pro starší dívky 14 - 17 let: 7. - 9. dubna 2017.

*Obnova Otče náš, jenž jsi na nebesích pro mladší dívky 10 - 13 let: 12. - 14. května 2017. Přihlášky nejpozději 7 dnů  před začátkem sr. Emanuele Vévodové, Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž, e-mail: duchovniobnova@seznam.cz; tel.: 733 741 766.

 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ S KOMUNITOU CENACOLO

se koná 7. – 9. dubna 2017 na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Přihlašování na www.agkm.cz

 

SPOLEČENSTVÍ TŘETÍHO ŘÁDU SV. FRANTIŠKA (SFŘ)

zve na setkání v sobotu 8. dubna 2017 do křestní kaple kostela sv. Mořice. Od 14.00 hod. zde bude mše svatá a po ní se sejdeme v Děkanátním centru pro rodinu na Stojanově nám. 4/9.

 

PAŠIJE

Zhudebněný velikonoční příběh – rocková kapela, komorní orchestr, smíšený pěvecký sbor, výrazový tanec, digitální projekce. Kdy: sobota 8. dubna  od 19 hod. Kde: Dům kultury Kroměříž. Cena: 250 Kč (děti a senioři 200 Kč). Více na: www.dk-kromeriz.cz/hudba

 

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES