Ročník I. / č. 14                                17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                   27. 7. 2014


Pokud se Vám email nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Od Velikonoc, kdy jsme začali vydávat tento farní týdeník, vracíme se k jednotlivým odstavcům pastýřského listu otce arcibiskupa. Vybídl nás, abychom v Roce rodiny rozvíjeli společnou modlitbu v rodinách, setkávali se tak s Kristem, který je přítomný tam, kde jsou dva nebo tři v jeho jménu. V závěru svého listu napsal:

„Své poslání na zemi Kristus splnil a vrátil se k Otci. Šel nám tam připravit místo a zase přijde, aby nás vzal k sobě, abychom i my byli s ním ve slávě Otcově. I já mám v nebi připravené místo! To stojí za námahu, abych ho obsadil!

Apoštolové se modlili společně s Ježíšovou Matkou a s jeho příbuznými. Společně se připravili na vylití Ducha Svatého, který dal církvi život. Církev vždy roste ze společného slavení bohoslužby. I domácí církev každé rodiny roste ze společné modlitby a společné účasti na bohoslužbě. Rodina, která se modlí, trvá, říkala blahoslavená Tereza z Kalkaty, jak si opakovaně připomínáme.“

Ano, jsme lidmi naděje, hlasateli radostné zprávy. Prosme za všechny rodiny v našich farnostech, aby o tom vydávaly svědectví společně.

P. Josef

MŠE SV. ZA OBĚTI VÁLEK

Svět si připomíná v tyto dny smutné výročí vypuknutí První světové války.

V neděli 27. července bude mše svatá v 10:45 hod. v kostele sv. Mořice obětována za oběti válek, za spásu těch, kteří padli a za mír ve světě.

Také v pondělí 28. července bude mše svatá v 17:00 hod. v kostele sv. Mořice obětována za oběti válek, zvláště za padlé v 1. světové válce.

 

Dnes večer v 19:00 hod. bude adorace u sv. Mořice.

Svátky v týdnu:

Úterý – památka sv. Marty

Čtvrtek – památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

Pátek – památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve

Neděle – 18. v mezidobí

 

Pátek je první v měsíci. V kostele sv. Mořice je od 15:00 do 17:00 hod. příležitost ke svátosti smíření. V kostele Všech svatých v Hradisku se zpovídá ve čtvrtek 31. července půl hodiny přede mší svatou.

 

ADORACE

o    Na první pátek v měsíci:

·         Celodenní – v kapli sv. Vincence od 7:00 do 16:00 hod.

·         V kapli sv. Kříže na Koperníkově ulici – od  19:30 do 20:30 hod.

o    Na první neděli v měsíci:

·         Celodenní – v kapli sv. Kříže od 8:30 do 17:00 hod.

·         V kostele Všech svatých v Hradisku od 14:00 do 15:00 hod.

 

Uvádění jména sv. Josefa v eucharistických modlitbách

Kongregace pro bohoslužbu a svátosti schválila dekretem č. 113/14 ze dne 6. května 2014 uvádění jména sv. Josefa i v druhé, třetí a čtvrté eucharistické modlitbě v českém jazyce. Ve všech zmíněných modlitbách se jedná o stejný text, jehož místo je mezi zmínkou o Panně Marii a o apoštolech. Znění eucharistických modliteb je tedy nyní upraveno následovně: „…Pannou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly ...“ Od zveřejnění v ACO 2014–06 je uvedená změna v těchto třech anaforách závazná a povinná.

 

100. výročí vypuknutí První světové války

28. července 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku. Odstartovalo tak konflikt, který trval 4 roky, zasáhl Evropu, Afriku a Asii, ale bojovalo se také na moři u Austrálie či Jižní Ameriky. Vyžádal si deset milionů obětí, z toho skoro 200 000 Čechů a Moravanů. Přesná čísla však neexistují. Zraněných bylo zřejmě více jak dvacet milionů. V naší zemi není snad jediná obec, kde by nestál pomník s připomínkou obětí. Dodnes povědomí o této hrůzné válce zůstává zastřené. Během posledních sta let nebyla častokrát politická vůle události První světové války připomínat v celé šíři pravdy.

Alarmující skutečnosti, které neslavné výročí připomíná, jsou podnětem k zastavení se. Jako společenství věřících vnímáme nejen děsivost zbytečně položených životů, hrůznost nezodpovědného velení vojsk, hluboké politické i hospodářské dopady na naši zemi i svět, ale i stopu duchovního zla, které s jistotou zasáhlo mnoho míst Evropy i celého světa včetně naší země. Je na místě, abychom společně prosili za naše předky, za jejich rodiny, a za smíření a odpuštění spáchaného zla. Bylo zmařeno množství lidských životů a útrapy války a ztráta blízkých zasáhly snad do všech rodiny v naší zemi. Chceme prosit za spásu těch, kteří padli a odpuštění viny všem, kteří nesou podíl na tomto hrozivém krveprolití. Chceme také prosit za mír, za odvahu a vůli k míru a ochranu před novými válečnými ohroženími. Nejde o oslavy, ale o události s duchovním přesahem, které mnohde po celé století čekají na smíření.

 

Modleme se

Bože, tys nám poslal svého Syna, aby nám přinesl tvůj pokoj,

a on za nás prolil svou krev, a tak přemohl naši lidskou zlobu.

Proto ti s důvěrou svěřujeme naše bratry a sestry, kteří položili

životy v bojích První světové války. Věříme, že je vysvobodíš

ode všeho zlého a dáš jim svůj věčný mír.

Prosíme tě i za ty, kteří byli hluboce zraněni v důsledku války

jak na těle, tak na duchu. Zahlaď tyto bolestné rány.

Prosíme tě za smíření zla, které se tímto hrozivým konfliktem zrodilo.

Odpusť našim předkům a pomoz nám usilovat o skutečný mír.

Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků.  Amen.


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2014 

Odhlásit TRIO EXPRES