TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 16          4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ          17. 4. 2016


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA POVOLÁNÍ K DUCHOVNÍMU STAVU

Milosrdný Otče,

který jsi nám pro naši spásu dal svého Syna a neustále nás podporuješ dary Ducha Svatého, daruj nám živá, horlivá a radostná křesťanská společenství, která budou zdrojem bratrského života a budou mezi mladými vzbuzovat touhu zasvětit se tobě a evangelizaci. Daruj jim moudrost pro potřebné rozpoznávání povolání tak, aby ve všem zářila velikost tvé milosrdné lásky. Maria, Ježíšova Matko a vychovatelko, přimlouvej se za každé křesťanské společenství, aby, oplodněno Duchem Svatým, se stávalo pramenem ryzích povolání ke službě svatému Božímu lidu.

(Z poselství sv. Otce Františka k 53. světovému dni modliteb za povolání)

 

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na křesťanská média.

 

Na příští neděli 24. dubna, Svatý otec František vyhlásil právě o neděli Božího milosrdenství celoevropskou sbírku na pomoc Ukrajině. Od neděle 24. dubna do neděle 1. května budou umístěny v kostelích při všech bohoslužbách pro tento účel kasičky a věřící se mohou svým darem k této papežské sbírce připojit.

 

Výsledná částka Postní almužny 2016 v našem děkanátu je 99.297,- Kč. (Ve farnosti sv. Mořice 12.815,- Kč, na AG 2.142,- Kč, v Hradisku 3.566,- Kč). Oblastní charita Kroměříž děkuje všem, kteří se zapojili do postní almužny a otevřeli svá srdce lásce k Bohu a bližnímu. Finanční částka bude využita na pomoc lidem, kteří potřebují pomoci, tj. matkám s dětmi, lidem bez domova, lidem těžce nemocným a postiženým, cizincům a uprchlíkům, rodinám, na humanitární pomoc a také lidem v nouzi ve farnosti.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Sobota 23. dubna – svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

 

ADORACE

·         neděle 17. dubna – celodenní adorace v kapli sv. Kříže na Koperníkově ulici (8.30 – 17.00 hod.), kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

·         neděle 24. dubna – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

Příprava dětí na první svaté přijímání

Příprava dětí a setkání rodičů těchto dětí bude v pondělí 18. dubna v 18.00 hod. v Kroměříži u sv. Mořice ve společenské místnosti na vikárce.

 

Setkání katechetů kroměřížského děkanátu

Pondělí 18. dubna v 16.00 hod. – ve farnosti sv. Mořice v Kroměříži ve společenské místnosti na vikárce.

 

NABÍDKY A POZVÁNÍ

Společenství mužů ve farnosti Hradisko

Společenství mužů se sejde ve středu 20. dubna 2016 v 19.00 hod. u pana Konečného v Měrůtkách. Srdečně jsou zváni i další zájemci. Na setkání s Vámi se těší Petr Váňa.

 

Vojenský kaplan a mise v Afghánistánu

Kdy: středa 20. dubna 2016 v 19.00 hod.. Kde: aula Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Přednáška a beseda s plk. Mgr. P. Jaroslavem Knichalem, hlavním kaplanem armády ČR. Srdečně zve ČKA Kroměříž. V 18.00 hod. bude v kostele sv. Jana Křtitele P. Jaroslav Knichal sloužit „studentskou“ mši svatou.

 

Pozvání do České křesťanské akademie (ČKA) – místní skupiny Kroměříž

Aktivní činnost kroměřížské skupiny ČKA byla obnovena na počátku tohoto roku. Každý, kdo má zájem o podrobnější informace, chce přispět radou či pomocí, je vítán.         Kontakt: bekarkova@agkm.cz, bekarek@agkm.cz       

Česká křesťanská akademie (www.krestanskaakademie.cz) je občanské sdružení, jehož posláním je přispívat k rozvoji vědy, umění a vzdělání v ČR. Je nezávislým sdružením občanů otevřeným pro každého, kdo cítí odpovědnost za uplatňování křesťanských kulturních a morálních hodnot ve společnosti. Vznikla krátce po listopadu 1989, prvním prezidentem ČKA byl známý katolický teolog, filosof, obhájce lidských práv a politický vězeň Prof. ThDr. P. Josef Zvěřina. Ten však již v srpnu 1990 zemřel a jeho nástupcem byl zvolen Prof. PhDr. Dr. P. Tomáš Halík.

Na místní úrovni činnost ČKA nespočívá pouze v pořádání přednášek, besed, seminářů, konferencí a vzdělávacích zájezdů, ale měla by být i prostorem pro setkávání se. Za činnost místní skupiny odpovídá předseda místní skupiny, kterého volí členové místní skupiny. Po dlouhá léta byl předsedou místní skupiny pan Ing. Jiří Stránský, nyní v jeho práci pokračuje pan Mgr. Štěpán Bekárek.

Každý pátek před 2. sobotou v měsíci v 19.00 hodin je možnost setkání se v tzv. „Kroužku“. Nejbližší schůzka Kroužku je v pátek 13. května.      

Iva Bekárková (bekarkova@agkm.cz)

 

Letní tábor pro děti

Máš odvahu? Nesnášíš nudu a chceš poznat nové přátele? Pak hledáme právě Tebe! Animátoři děkanátu Kroměříž srdečně zvou na letní zážitkový tábor pro děti ve věku od 8–15 let, který se uskuteční 9. - 16. července 2016 na faře v Dřevohosticích.

Tato akce se koná pod hlavičkou spolku dětí a mládeže Sarkander. Cena 1500,- Kč. Přihlášky najdete v sakristii. Odevzdejte je prosím ve farní kanceláři u sv. Mořice v Kroměříži. Více informací na: www.mladezkromeriz.signaly.cz nebo na plakátku.

Kontaktní osoba: Markéta Škabrahová, hlavní vedoucí, animátoři Hradisko, tel. 731 829 936, e-mail: M.skabrahova@seznam.cz

 

Jedeme do Krakova na Národní pouť k Božímu milosrdenství

Termín: sobota 28. května 2016, Krakov – Lagewniky. Odjezd autobusu ve 4.30 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Přejezd do Polska. Účast na společném programu: od 9.00 do 16.00 hodin (v 9.00 zpěvy, úvahy, texty, 10.30 mše svatá v chrámu Božího milosrdenství, pak pauza na oběd z vlastních zásob, od 13.30 dle osobního výběru: koncert mládeže, přednáška, adorace se zpěvy, v 15.00 Korunka k Božímu milosrdenství a pouť do chrámu sv. Jana Pavla II., kde se končí požehnáním v 16.00 hod.). Jedeme s cestovní kanceláří „Miklas tour“ (www.miklastour.cz). Cena 890,- . V ceně: doprava autobusem, pojištění léčebných výloh v zahraničí, poutnický balíček v hodnotě 200,- Kč (bohoslužebné texty, pamětní list, příspěvek na televizní přenos poutě do vlasti), průvodce. Doporučené kapesné: 70 Zlotých. Hlásit se můžete v obou kroměřížských farnostech (sakristie, farní kancelář). Při přihlášení je nutné pouť zaplatit a uvést č. OP nebo pasu a rodné číslo (kvůli pojištění). Z organizačních důvodů prosíme o přihlášení a úhradu nejpozději do 28. 4. 2016.

Na Národní pouť ve Svatém roce Milosrdenství nás zvou biskupové Čech a Moravy. Program v Krakově zajišťuje Radio Proglas.

 

Pro nemocné a ty, kdo o ně pečují

Pán Ježíš se s láskou skláněl k nemocným. I dnes chce, skrze službu církve, dávat nemocným naději, povzbuzení a pomoc. Kdo máte ve své rodině nebo v blízkém okolí nemocné, nabídněte jim přijetí svátostí. Pozvěte kněze nebo využijte služby akolytů, kteří mohou vašim nemocným přinést svaté přijímání.

Kontakt na kněze: P. Josef Lambor (731 402 093), P. Pavel Lev Eliáš (731 626 561), P. Jiří Orság (603 710 651), farní e-mail: fakromeriz-smo@ado.cz. Svaté přijímání mohou přinést ve farnosti sv. Mořice: Vít Pořízek (736 522 846, porizekvit@seznam.cz), Ing. Antonín Souček (605 971 204, soucek@vukrom.cz), Jan Souček (732 565 282, soucek.jan@gmail.com), Mgr. Josef Pořízek (731 626 536, josef.porizek@centrum.cz), Mgr. Petr Šiška (724 871 840, petr.siska@coptkm.cz), Ing. Josef Zvoníček (608 887 070, zvondic@seznam.cz), Michal Řezáč (739 380 937, michal.rezac78@seznam.cz). Ve farnosti Hradisko: Ing. Petr Váňa (739 914 797, vana.peta@gmail.com), Josef Škabraha (773 196 690, skabrahajosef@seznam.cz), Josef Pavlík (606 826 802).

Duchovní služba v Kroměřížské nemocnici

Pokud máte nemocné v Kroměřížské nemocnici nebo tam mají nastoupit, obraťte se na sestru Pavlu, která může přinést svaté přijímání nebo zprostředkovat službu kněze. Kontakt: sestra Pavla Martínková, Milosrdná sestra sv. Vincence de Paul (731 604 430 nebo pavla@vincentky.cz).

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES