TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník IV. / č. 16

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

23. 4. 2017


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Bože, milosrdný Otče, který zjevuješ svou lásku ve svém Synu Ježíši Kristu, a vyléváš ji na nás v Utěšiteli Duchu Svatém, Tobě dnes svěřujeme osud světa i každého člověka.

Skloň se k nám hříšným, uzdrav naši slabost, přemáhej všechno zlo a dej všem obyvatelům země poznat Tvé milosrdenství, aby v Tobě, trojjediný Bože, vždy nacházeli zdroj naděje.

Věčný Otče, pro bolestné utrpení a zmrtvýchvstání svého Syna buď milosrdný k nám i k celému světu. Amen.

(modlitba zasvěcení Božímu milosrdenství)

 

Minulou neděli byla sbírka na kněžský seminář. Ve farnosti sv. Mořice jste věnovali 34.510,- Kč, ve farnosti Hradisko činila sbírka 5.154,- Kč. Pokladnička u Božího hrobu sloužila na podporu křesťanů ve Svaté zemi. Ve farnosti sv. Mořice se vybralo 19.820,- Kč, ve farnosti Hradisko 1.270,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

Na Květnou neděli jste mnozí přinesli schránky s postní almužnou. Ve schránkách bylo celkem 16.914,- Kč (farnost sv. Mořice) a 2.457,- Kč (farnost Všech svatých). Prostřednictvím Charity poslouží tyto peníze lidem v nouzi a k podpoře charitního díla.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Pondělí 24. dubna – sv. Jiří, mučedníka

Úterý 25. dubna – svátek sv. Marka, evangelisty

Sobota 29. dubna – svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

Příští neděle 30. dubna je 3. neděle velikonoční.

 

ADORACE

neděle 23. dubna a 30. dubna – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

Příprava na první svaté přijímání

Příprava dětí na první svaté přijímání a setkání rodičů těchto dětí pokračuje ve farnosti sv. Mořice v pondělí 24. dubna v 18 hod. na vikárce a ve farnosti Hradisko ve středu 26. dubna v 18 hod. na faře.

 

MINISTRANTI – KRISTOVI RYTÍŘI

K životu každé farnosti neodmyslitelně patří služba ministrantů. V naší farnosti je zapojeno asi 20 chlapců ve věku od 6 do 19 let. Scházíme se přibližně jednou za 14 dní vždy podle rozpisu na dané období. Program ministrantských schůzek se skládá z liturgických nácviků, her, duchovního slova a občasných návštěv tělocvičny či zhlédnutí filmu. Na vedení ministrantských schůzek se také podílí Štěpán a Arnošt Bekárkovi. Tímto bychom také chtěli pozvat všechny kluky školního věku mezi nás. Ministrant je rytíř Kristův, tak tedy vzhůru do boje!                    (Josef Kvapilík)

 

PSI PÁNĚ

Přijměte pozvání do Kina Nadsklepí na film PSI PÁNĚ (film o dominikánech u příležitosti 800 let založení jejich řádu) a to v úterý 25. dubna v 19 hod. za příznivou cenu 60 Kč. Po filmu následuje beseda s režisérem Jonášem Vackem a jedním z dominikánů.

 

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA

27. dubna 2017 v 16 hod. v sídle Charitní pečovatelské služby Malý Val 1552, Kroměříž. Je nabídkou pro každého, kdo doma pečuje o svého blízkého a rád by své zkušenosti a starosti sdílel s ostatními pečujícími.

 

KVĚTINY PRO MAMINKU

Centrum pro rodinu ve spolupráci s městem Kroměříž vyhlašuje u příležitosti Týdne pro rodinu výtvarnou soutěž na téma KVĚTINY PRO MAMINKU. Výtvarné práce přijímá knihkupectví AVE do 12. května 2017. Podmínky, věkové kategorie a další podrobnosti na plakátcích a na www.cpr-kromeriz.cz.

 

XII. ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTĚŽE pro děti I. stupně ZŠ, MŠ a ZUŠ

Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výtvarnou soutěž „VELEHRAD 2017“, jejíž výsledky budou vyhlášeny během Večera lidí dobré vůle dne 4. 7. 2017 na Velehradě. Výtvarné práce se stručným popisem námětu a kontaktními údaji zasílejte do 20. 5. 2017 na Arcibiskupství olomoucké. Více o soutěži s hodnotnými cenami najdete na letáčcích a na www.velehrad.eu.

 

POUŤ ZA OBNOVU RODIN DĚKANÁTŮ KROMĚŘÍŽ A HOLEŠOV

Pro vás, kteří musíte plánovat hodně dopředu, máme termín pouti děkanátů Kroměříž a Holešov - 20. 5. 2017 ve Štípě. Každá rodina potřebuje modlitbu a společně se někam vypravit chce někdy hodně úsilí, které se ale vyplácí. Srdečně zveme z Centra pro rodinu.

 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO DÍVKY od 18 LET v klášteře sester sv. Kříže

Téma: Jsem služebnice Páně, termín 19. - 21. května 2017, přihlášky: sr. Beata Zemanová, Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž, tel.: 736 606 391, e-mail: dokromeriz@gmail.com. Více na plakátcích a www.klaster-km.cz.

 

KŘESŤAN NA KŘIŽOVATCE DUCHOVNÍCH CEST

Jednodenní duchovní obnova se s. Veronikou Barátovou se uskuteční v sobotu 29. dubna 2017 v kulturním středisku Beseda, Otrokovice. Kromě promluv je na programu mše svatá, modlitba chval, příležitost ke svátosti smíření nebo k duchovnímu rozhovoru. Hlídání dětí zajištěno. Cena za účast je 100 Kč/osoba. Přihlášky online na www.duchovniobnova.cz nebo osobně ve farní kanceláři v Otrokovicích.

 

VÍKENDOVÁ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO SENIORY 

na Svatém Hostýně 28. – 30. dubna 2017. Součástí víkendu jsou přednášky zaměřené na "radosti a starosti" stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života a také společné modlitby, rozjímání, adorace, mše sv., příležitost ke svátosti smíření.

Přihlášky: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141, e-mail:mabudin@seznam.cz. Na přihlášce uveďte: jméno, adresu, PSČ, věk, datum obnovy, typ pokoje (bez / s WC). Podle možnosti vyhovíme. Podrobné informace budou účastníkům poslány před nástupem.

 

POUŤ TATÍNKŮ A DĚTÍ KE SVATÉMU JOSEFOVI DĚLNÍKOVI

Zveme tatínky s dětmi na pouť ke svatému Josefovi dělníkovi do Dubu nad Moravou, která se uskuteční 1. května 2017 (v pondělí, na státní svátek). Program začne ve 14.00 hod. mší svatou v poutním chrámě Očišťování Panny Marie. Od 15 hod. bude pokračovat zábavně-naučný program pro děti i tatínky ve formě přehlídky řemesel a tvořivostí. Od 18 hod. následuje společné posezení u táboráku s opékáním špekáčků. Bližší informace najdete na www.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba: Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz.

 

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V OLOMOUCI 2017

Přihlašování na 6. Celostátní setkání mládeže, které se uskuteční 15. – 20. srpna 2017 v Olomouci, již bylo zahájeno. Přihlášky a další informace na webu setkání www.olomouc2017.signaly.cz.

 

PO STOPÁCH SVĚTCE DOLOMIT sv. Josefa Freinademetze

Tradiční poutní zájezd se uskuteční v termínu 1. - 8. 7. 2017 v celkové ceně 3.900 Kč. Přihlášky a platby ve farní kanceláři. Více na tel.: 736 522 846 (Vít Pořízek) nebo 573 338 952 (farní kancelář), e-mailsvmoric@svmoric.net.

 

PO STOPÁCH FRANCOUZSKÝCH SVĚTCŮ

Pouť do Paříže pořádá CK Aleš Kučera – Zlín ve spolupráci s farností Uherské Hradiště ve dnech 14. 7. – 20. 7. 2017. Odjezd z Kroměříže od kostela sv. Jana v pátek 14. 7. v 17 hod. Cena 7.900, Kč. Více informací na vývěsce.

 

VLAKOVÁ POUŤ DO LURD

CK Aleš Kučera – Zlín pořádá ve spolupráci s Wagonservicetravel s.r.o. při příležitosti 110. výročí od druhé české vlakové pouti do Lurd v roce 1907 vlakovou pouť do Lurd v termínu 5. 9. – 12. 9. 2017. Cena 17 990 Kč. Doprovází o. arcibiskup Jan Graubner. Bližší informace: www.poutdolurd.cz, e-mail: info@ck-kucera.cz, tel. 777 212 175.

 

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES