TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 18         5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ          3. 5. 2015


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
 

Příprava na Národní eucharistický kongres 2015

Měsíc květen: Maria a Eucharistie.

V Eucharistii se církev plně spojuje s Kristem a jeho obětí a osvojuje si Mariina ducha. Je to pravda, kterou můžeme prohloubit, když si znovu pročteme Magnificat pod zorným úhlem Eucharistie. Vždyť Eucharistie je jako Mariin chvalozpěv především chválou a díkůvzdáním. Když Maria zvolá: „Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli“, nese v lůně Ježíše. Chválí Otce „za“ Ježíše, ale chválí ho také „v“ Ježíši a „s“ Ježíšem. A právě toto je „eucharistický postoj“.

(Jan Pavel II., Ecclesia de Eucharistia, 58)

 

Minulou neděli jste při sbírce na křesťanská media věnovali ve farnosti sv. Mořice 19.980,- Kč, ve farnosti Hradisko 4.865,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

Mše svatá u kapličky v Miňůvkách

V neděli 3. května ve farnosti Hradisko bude mše svatá v 9:15 hod. sloužena u kapličky v Miňůvkách a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Miňůvek. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá ve farním kostele.

Adorace na první neděli v měsíci:

  1. května – kaple sv. Kříže 9:00 – 17:00 hod., kostel Všech svatých 14:00 – 15:00 hod., kostel sv. Mořice (kaple P. Marie Bolestné) 19:00 – 20:00 hod.

 Svátky v týdnu:

Středa – památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

Pátek – Panny Marie, Prostřednice všech milostí

Příští neděle je 6. velikonoční. Je to Den modliteb za pronásledované křesťany. Zároveň je to druhá neděle v květnu, kdy slavíme Svátek matek.

Srdíčko pro maminku

Neděle 10. května od 11:30 hod. – v předsíni kostela sv. Mořice si můžete za dobrovolný příspěvek koupit perníková srdíčka, která napekly děti v Misijních dílnách. Výtěžek z prodeje je určen na podporu Papežského misijního díla dětí. Pořádá Centrum pro rodinu Kroměříž

Poděkování za mír a ukončení 2. světové války

Neděle 10. května 2015, kostel sv. Mořice v 7:45 hod. – mše svatá na poděkování za 70 let života v míru, s prosbou za všechny, kdo zahynuli během 2. světové války.

 

ZMĚNA BOHOSLUŽEB

Kaple sv. Vincence na Malém Valu:

  • V pondělí 4.5. a v úterý 5.5. nebude ráno mše svatá.
  • V pátek 8. května bude mše svatá v 7:00 hod.

Kostel sv. Mořice:

  • V úterý 5.5. v 15:00 hod. – pohřeb + paní Ludmily Pekárkové. (Kéž ji Pán přijme do svého nebeského království.)

V 16:30 hod. bude Májová pobožnost.

Mše svatá v 17:00 hod. nebude.

 

Příprava dětí na první svaté přijímání

Příprava dětí a setkání rodičů těchto dětí bude v pondělí 4. května v 18:00 hod. na vikárce.

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 7. května od 9.00 hod. navštíví kněz nemocné po domech.

 

Májové pobožnosti:

V Roce zasvěceného života se s důvěrou obracíme k té, v níž hledají svůj vzor všechny zasvěcené osoby, a také ti, kdo žijí v rodině. Kéž nás všechny Maria přivádí ke svému Synu a učí nás žít opravdově z víry.

Kostel sv. Mořice – pondělí, úterý, čtvrtek a pátek v 16:30 hod.

Kaple svatého Kříže – každý den v 16:30 hod.

Kostel Všech svatých v Hradisku – čtvrtek v 19:00 hod., pátek v 18:00 hod. (kaple v jednotlivých obcích farnosti Hradisko – dle místní domluvy).

Při májových pobožnostech se budeme také modlit za děti, které se připravují na první svaté přijímání a za jejich rodiny.

 

Pouť do Olomouce – sobota 16. května

Účast na programu v rámci Diecézního eucharistického kongresu.

Odjezd autobusu v 8:30 hod. od sv. Jana, cena 100,- Kč. Přihlaste se v sakristii nebo ve farní kanceláři. Je nutné přihlásit se do pátku 8. května!

 

Pozvánka

KDU-ČSL v Kroměříži vás srdečně zve na oslavu Dne matek, která proběhne v neděli 10. května 2015 od 13.30 hodin na Velkém náměstí v Kroměříži, a to pod záštitou poslankyně Evropského parlamentu Michaely Šojdrové a místostarosty města Kroměříž Pavla Motyčky.

Již tradičně je pro vás připraven bohatý program. Vystupovat budou děti Mateřské školy Mánesova, žáci Církevní základní školy v Kroměříži, děti ze Střediska volného času Šipka, klienti Domova Barborka Kroměříž a další. Pro děti bude připravena soutěž v kreslení obrázku maminky. Drobné dárky pro maminky i malé občerstvení pro všechny přítomné zajištěno. Hraje SWING BAND Kroměříž. V případě nepříznivého počasí oslava Dne matek proběhne v sále kroměřížského Klubu Starý Pivovar, Prusinovského ulice.

Srdečně zvou pořadatelé.

 

Pozvání na pouti

Neděle 17. května Svatý Kopeček u Olomouce:

Sv. Jan Pavel II. – 20 let od návštěvy na Svatém Kopečku.

Oslavy pod záštitou arcibiskupa Jana Graubnera.

Slavnostní mše svatá v 10:30 hod. – hlavní celebrant kardinál Stanislav Dziwisz.

  1. pouť rodin – odpoledne doprovodný program pro děti a dospělé v ambitu.


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES