TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 1        2. neděle po Narození Páně          4. 1. 2015


Pokud se Vám email nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
 

Před námi je slavnost Zjevení Páně. Je to jedna z nejvýznamnějších slavností liturgického roku. Připomínáme si a slavením zpřítomňujeme tajemství, že v Dítěti narozeném z Panny Marie se světu zjevil Syn Boží, Mesiáš Izraele a Světlo národů. Odedávna se při této slavnosti připomínaly tři události – klanění mudrců novorozenému Dítěti, křest Krista v Jordánu a první zázrak v galilejské Káně. Jde o trojí potvrzení božství Ježíše Krista. Svoboda, kterou Kristus přináší – osvobození od hříchů – je určeno lidem ze všech národů. Radujme se, že můžeme vytvářet Boží lid – Církev, společenství, které se snaží vydávat svědectví o Bohu blízkém, Bohu zachraňujícím.

P. Josef

 

Dnes večer v 19:00 hod. bude adorace u sv. Mořice.

Vánoční pásmo v kostele Všech svatých v Hradisku

Dnes odpoledne od 14:00 hod. jste zváni do farního kostela v Hradisku na vánoční pásmo u Jesliček, které bude zakončeno adorací a svátostným požehnáním.

 

Úterý 6. ledna – Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

  6:00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

11:30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

17:00 hod. – kostel sv. Mořice

18:00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

Při mši svaté bude žehnání vody, křídy a kadidla.

Čtvrtek 8. ledna – čtvrtek po Zjevení Páně

Ve farnosti Hradisko kaplan od 9:00 hod. navštíví nemocné po domech. Večer jste zváni na adoraci do kostela Všech svatých. Adorace začne v 17:15 hod. a bude zakončena přede mší svatou.

Neděle 11. ledna – svátek Křtu Páně

Končí doba vánoční. V pondělí začíná první týden liturgického mezidobí. První čtení a responzoriální žalm se při mši svaté berou z 1. ročního cyklu feriálního lekcionáře.

Pořad bohoslužeb – pravidelný nedělní:

  7:30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

  7:45 hod. – kostel sv. Mořice

  8:00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

  9:15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10:45 hod. – kostel sv. Mořice

18:00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

Sváteční odpoledne v Měrůtkách

Tradiční vánoční posezení, na kterém sehrají děti a mládež z farnosti Hradisko divadelní scénku, se koná v neděli 11. ledna odpoledne v sále v Měrůtkách. Čas začátku setkání bude upřesněn v ohláškách.

 

Setkání seniorů ve farním klubu u svatého Mořice se koná ve čtvrtek 8. ledna ve 14:30 hod. Jste srdečně zváni.

 

Přístup k jesličkám:

kostel sv. Mořice

  4.1.2015            9.00 – 10.30 hod. a 14.00 – 17.00 hod.

  5.1. – 10.1.      10.00 – 12.00 hod. a 14.00 – 17.00 hod.

11.1.                    9.00 – 10.30 hod. a 14.00 – 17.00 hod.

kostel sv. Jana Křtitele

4.1.                    14.00 – 18.00 hod.

Děkujeme těm, kteří v tyto vánoční dny na sebe vzali službu u Jesliček. Betlém zůstává do příští neděle. Využijte ještě tento vánoční čas a přicházejte během dne k Jesličkám a ke svatostánku na chvíli ztišení a osobní modlitby. Kdo můžete, nabídněte svůj čas a zapojte se ještě do služby, aby byly obsazeny všechny dny tohoto týdne. Rozpis hodin je v kostele sv. Mořice na stole u bočního vchodu.

 

Tříkrálová sbírka

Velký dík patří všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky – dětem, mládeži, dospělým – tedy všem koledníkům, organizátorům sbírky i vám všem, kteří jste věnovali nebo ještě věnujete svůj dar. Kéž vám to Bůh bohatě odmění.

 

Farní bál

Přijměte srdečné pozvání na Farní bál, který bude v sobotu 24. ledna 2015 v Domě kultury Kroměříž. Vstupenky se prodávají ve farním knihkupectví. Prosíme o věcné dary do tomboly. Můžete je přinášet ve všední dny do farní kanceláře. Za všechny dary předem děkujeme.

 


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES