Ročník I. / č. 20                                23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                   7. 9. 2014


Pokud se Vám email nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Liturgické texty této neděle nám připomínají, že život ve společenství (a to může být rodina, třída, farnost, církev) vyžaduje pozornost jednoho k druhému, přijetí bližního, odpuštění tomu, kdo ublížil, pomoc potřebnému. Že je to náročné? Ale odměna je velkolepá. Ježíš říká: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“

P. Josef

Dnes večer v 19.00 hod. bude adorace u sv. Mořice.

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí – svátek Narození Panny Marie

Pátek – Jména Panny Marie

Sobota – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

Neděle –  svátek Povýšení svatého Kříže

V sobotu 13. září bude změna bohoslužeb v obou klášterech: V kapli sv. Kříže bude mše svatá v 10.00 hod., mše svatá v 11.30 hod. nebude. V kapli sv. Vincence bude mše svatá v 7.00 hod., mše svatá v 18.00 hod. nebude.

V neděli 21. září 2014 budeme slavit pouť ke cti sv. Mořice, mučedníka, ochránce naší farnosti. Poutní mše svaté v 7.45 hod. a v 10.45 hod. bude sloužit P. Karel Skočovský, novokněz. Odpoledne v 15.00 hod. bude svátostné požehnání. Na závěr nám P. Karel udělí novokněžské požehnání a všichni jste srdečně zváni na posezení na farní zahradu.

Blíží se ADORAČNÍ DNY našich farností:

Kostel Všech svatých v Hradisku – sobota 20. září 2014

Kostel sv. Mořice – pondělí 22. září 2014

Jednání členů pastorační rady:

Farnost Hradisko – úterý 9. září v 19.00 hod. na faře

Farnost sv. Mořice – středa 10. září v 19.00 hod. ve společenské místnosti na vikárce

Dětem, které navštěvují státní školy nabízíme výuku náboženství. Zajištujeme ji v součinnosti s farností Panny Marie. Rodiče, vyzvedněte si přihlášky v kostele nebo na faře. Odevzdejte je co nedříve kněžím nebo ve farní kanceláři. Výuka začne v týdnu od 15. září.

Na začátku nového školního roku při mši svaté zvláště prosíme za děti, studenty, rodiče, učitele a vychovatele. Děti dnes na konci mše svaté dostávají sešitek Příběhy Starého zákona.“ Každou neděli dostanou k němu samolepku a během bohoslužeb pro děti ve farních kostelech se budeme věnovat velkým postavám z Bible. Prosíme rodiče, aby využili těchto materiálů, a také doma se s dětmi vraceli k biblickým příběhům.

 

ŽIVOTNÍ JUBILEUM

V neděli 14. září slaví 75 let Mons. Milán Kouba, Mgr., papežský prelát, kanovník Metropolitní kapituly Olomouc, který bydlí v naší farnosti v klášteře sester sv. Kříže na Koperníkově ulici.

Blahopřejeme a vyprošujeme hojné Boží požehnání a stálou ochranu Panny Marie.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ

se koná ve čtvrtek 11. září od 14.30 hod. v Centru pro rodinu. Společenství seniorů se schází vždy druhý čtvrtek v měsíci. Na programu je duchovní téma, chvíle modlitby i přátelské posezení. Neváhejte, a přijďte se navzájem potěšit a povzbudit.

 

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

První setkání těch, kteří se přihlásili k přípravě na svátost biřmování (tzv. biřmovanců) se uskuteční v pátek 12. září 2014 v 18.00 hod. u sv. Mořice ve společenské místnosti na vikárce.

 

DĚKANÁTNÍ POUŤ NA VELEHRAD

V sobotu 13. září jsou všechny farnosti našeho děkanátu zvány otcem arcibiskupem na Velehrad na Pouť za obnovu rodin a za kněžská a řeholní povolání. V Roce rodiny je tato pouť zvlášť významná. Informace jsou v minulém zpravodaji a na plakátě. Autobus je objednán. Pouť je připravena. Chybí jen vaše přihlášky. Autobus bude odjíždět od kostela sv. Jana Křtitele ve 14.00 hod. Přihlaste se v sakristii farního kostela nebo ve farní kanceláři. Platí se 100,- Kč. Někteří poutníci z děkanátu Holešov vyjdou kolem 15.00 hod. ze Starého Města, půjdou pěší poutní cestou a přitom si vykonají růžencovou pobožnost. Je možné se k nim připojit. Pojďme vyprosit tolik potřebné Boží požehnání našim rodinám.

 

Kurzy ALFA – aneb od poznání Boha k osobní zkušenosti s ním.

Kurz je příležitostí pro každého, kdo chce růst ve své křesťanské víře.

Úvodní informativní setkání se koná ve středu 24.9. od 19.00 hod., a pak každou středu ve stejný čas. Kde: V klášteře Milosrdných sester sv. Vincence de Paul, Malý Val 1553, 767 01 Kroměříž (vedlejší vstup vlevo vedle zahrady AG)

tel.: +420 573 330 162 ,  mobil: +420 731 604 430   e-mail: ces.prov@vincentky.cz.

Přihlášky a informace též na www.vincentky.cz.

 

AŽ NA SMRT

Všechny srdečně zveme na reprízu muzikálu o umučení a posledních okamžicích Krista s názvem „AŽ NA SMRT.“ Na jeho vzniku se podíleli mladí ze společenství „Taženi ke Kristu“ – TakK. Realizujeme jej ve spolupráci s mládeží z celého kroměřížského děkanátu. Tyto muzikálově zpracované pašije se uskuteční v neděli 14. září 2014 ve 20.00 hod. v kostele sv. Mořice.

Plakátek naleznete i na stránkách společenství www.TakK.estranky.cz.

Za TakK Alžběta Němčáková

 

Srdce sv. Jana Marie Vianneye v olomoucké katedrále

V neděli 21. září 2014 bude možné uctít vzácnou relikvii Srdce svatého Jana Marie Vianneye v katedrále svatého Václava v Olomouci. Ostatky doprovázejí dva francouzští kněží z Arsu. Program je připraven jak pro věřící, tak i pro kněze.

Setkání pro veřejnost: v 10.00 hod. – slavnostní mše svatá s kázáním francouzského kněze (tlumočení zajištěno). Po mši svaté společné uctění relikvie.

Od 12.00 do 16.00 hod. – možnost k individuálnímu uctívání relikvie, k tiché modlitbě a rozjímání.

P. Ladislav Švirák, dómský farář

 


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2014 

Odhlásit TRIO EXPRES