Ročník I. / č. 21                                Svátek Povýšení svatého Kříže                                   14. 9. 2014


Pokud se Vám email nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Bůh si zvolil kříž za nástroj spásy. Církev nás učí dívat se na kříž s největší úctou. Vzpomeňme, jak uctíváme kříž na Velký pátek. Milosrdné sestry svatého Kříže mají klášterní kapli zasvěcenou tomuto tajemství. Věříme v mimořádnou moc znamení kříže. Jaká láska přivedla Krista k takové oběti!

„…vyvyšuji Tebe, Pane, i nad svým životem.“

P. Josef

 

Dnes večer v 19.00 hod. nebude adorace u sv. Mořice. Mladí ze společenství „Taženi ke Kristu“ a mládež děkanátu vás srdečně zvou na muzikál o umučení a posledních okamžicích Krista s názvem „AŽ NA SMRT.“ Začátek je dnes večer ve 20.00 hod. v kostele sv. Mořice.

Svátky v týdnu:

Pondělí – památka Panny Marie Bolestné

Úterý – památka sv. Ludmily, mučednice

Sobota – sv. Ondřeje, Pavla a druhů, korejských mučedníků

Příští neděle je 25. v mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

V Kroměříži slavíme v neděli 21. září patrocinium – pouť ke cti sv. Mořice, mučedníka, ochránce naší farnosti. Poutní mše svaté v 7.45 hod. a v 10.45 hod. bude sloužit P. Karel Skočovský, novokněz.

Odpoledne v 15.00 hod. bude svátostné požehnání. Na závěr nám P. Karel udělí novokněžské požehnání a všichni jste srdečně zváni na farní zahradu.

Na co se můžete těšit: speciální svatomořické pivo z 1. selského pivovárku Kroměříž, grilované klobásky a masné výrobky, hry a soutěže pro děti, příjemné posezení s přáteli na farní zahradě.

Prosíme ženy, aby pamatovaly a k té příležitosti napekly sladké a slané pečivo a přinesly na proboštství v sobotu 20. září.

Večerní mše svatá v 18.00 hod. bude v kostele sv. Mořice.

V 19.00 hod. jste zváni na tradiční Varhanní koncert k poctě sv. Mořice. V kostele sv. Jana Křtitele mše svatá nebude.

KONCERT K POCTĚ SV. MOŘICE

Římskokatolická farnost sv. Mořice zve na varhanní koncert Jiřího Kováře, který se uskuteční

dne 21. září v 19:00 hod. v chrámu sv. Mořice v Kroměříži

Zazní skladby J. S. Bacha, Césara Francka, Petra Ebena a dalších.

 

Prosíme muže i ženy, přijďte v tomto týdnu na brigádu. Jde o sklizeň ovoce, sečení trávy, úklid dvora a úklid na proboštství. Můžete přijít kterýkoliv den. Přihlaste se u Vítka Pořízka ve farní kanceláři.

 

V pondělí 22. září má naše farnost ADORAČNÍ DEN. Zastupujeme před Pánem celou diecézi v modlitbě chvály, smíru a proseb. Zároveň je to den, kdy vytváříme most modlitby: My se modlíme za bohoslovce a představené Arcibiskupského kněžského semináře a bohoslovci v Olomouci se modlí za naši farnost.

Rozpis adoračních hodin je na stole u bočního vchodu. Prosím zapište se, aby byla zajištěna služba. Nejsvětější svátost bude vystavena ráno v 8.00 hod. v kapli Panny Marie Bolestné. Najděte si čas prožít chvíli tiché modlitby před vystavenou Nejsvětější svátostí. Ten, kdo koná alespoň půlhodinovou adoraci před Nejsvětější svátostí, může při splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) získat plnomocné odpustky. V 17.00 hod. bude mše svatá, obětovaná za bohoslovce a představené kněžského semináře a za naše posvěcení. Po mši svaté od 18.00 hod. bude následovat společná adorace, kterou povede mládež. Přijďte všichni, zvláště ti, kteří jste během dne v práci. Od 19.00 hod. bude adorace mužů. Věřím, že muži rádi přijdou nejen v neděli na farní zahradu, ale i v pondělí večer na adoraci, aby vyprosili sobě i svým rodinám věrnost Kristu podle příkladu sv. Mořice a jeho druhů, mučedníků pro víru.

Farnost HRADISKO slaví adorační den už v sobotu 20. září. Ve farním kostele Všech svatých bude vystavena Nejsvětější svátost ve 12.00 hod. Rozpis adoračních hodin je na stolečku vzadu v kostele. Prosím zapište se. Během adorace bude od 16.30 hod. příležitost ke svátostí smíření. Adorační den zakončíme mší svatou v 18.00 hod.

 

V úterý u příležitosti svátku svaté Ludmily se slaví Den církevních škol. Mše svatá pro Církevní základní školu Kroměříž bude v 8.00 hod. v kostele Panny Marie.

ADORACE MLÁDEŽE a za mládež připravuje mládež našeho děkanátu. Konají se třetí pátek v měsíci vždy v jiné farnosti. V pátek 19. září bude tato adorace v naší farnosti v 18.00 hod. v kostele sv. Mořice. Hrát a zpívat bude schola z kostela P. Marie. Zváni jsou nejen všichni mladí. Po adoraci mohou mladí setrvat ve společenství na vikárce.

Setkání františkánského společenství bude v sobotu 20. září při mši svaté ve 14.00 hod. v křestní kapli chrámu sv. Mořice. Jste vítáni.

 

Vzácná relikvie srdce sv. Jana Marie Vianneye, faráře z Arsu, putuje v tyto dny po diecézích České republiky. V Olomoucké katedrále sv. Václava bude možné ji uctít v neděli 21. září. Ostatky doprovázejí dva francouzští kněží z Arsu. Program je připraven jak pro věřící (dopoledne i odpoledne), tak i pro kněze (především večer).

Setkání pro veřejnost:  v 10.00 hod. – slavnostní mše svatá s kázáním francouzského kněze (tlumočení zajištěno). Po mši svaté společné uctění relikvie.

Od 12.00 do 16.00 hod. – možnost k individuálnímu uctívání relikvie, k tiché modlitbě a rozjímání.


POZVÁNKY:

Dobrý den vážení přátelé, zasílám leták ke Dni charity 2014 - na akce jste všichni srdečně zváni.
Zašlete li leták nebo předáte li informaci dál, budu ráda. Děkuji pěkně.
Těšíme se na Vás a Pán ať Vás opatruje

 
Mgr. Anna Valachová, DiS.
ředitelka Oblastní charity Kroměříž

Na facebookových stránkách Oblastní charity Kroměříž můžete sledovat naše akce i s fotografiemi.

https://www.facebook.com/charitakromeriz?ref=hl

 


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2014 

Odhlásit TRIO EXPRES