TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 21         Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO          24. 5. 2015


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
 

Den modliteb za církev v Číně.

Příprava na Národní eucharistický kongres 2015

Měsíc květen: Maria a Eucharistie.

„Maria skrze svůj souhlas a připravenost k panenskému mateřství zprostředkovala zázrak, v němž se Syn Boží stal člověkem a tak se mohl stát pravdivě a skutečně přítomným ve Svátosti oltáře se svým božstvím i lidstvím, masem a krví, tělem i duší, protože ne z donucení, ale ze svobodného souhlasu Marie vzešlo v jejím panenském lůně, z jejího masa a krve, tělo a krev Bohočlověka Ježíše Krista, které je přítomné v Eucharistii.

Jeden středověký teolog kdysi řekl: “Caro Christi, caro est Mariae!” – tělo Kristovo je – podle původu – tělem Mariiným.“

(F. Holböck: Maria a Eucharistie)

 

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na církevní školy v diecézi.

 

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali ve farnosti sv. Mořice 16.630,- Kč, ve farnosti Hradisko 3.295,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

 

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19.00 hod.

 

Dnešní slavností končí doba velikonoční. V pondělí začíná 8. týden liturgického mezidobí. První čtení a responsoriální žalm se při mši svaté berou z 1. ročního cyklu feriálního lekcionáře.

V kostele Všech svatých v Hradisku chceme zakončit velikonoční dobu "Svatodušní cestou světla" tuto neděli 24. května večer v 19.00 hod. Pozvání je pro každého, kdo chce podvečer slavnosti Seslání Ducha svatého prožít ve chválách, modlitbách i důvěře v působení a moc Božího Ducha.

Svátky v týdnu:

Úterý – památka sv. Filipa Neriho, kněze

Sobota – památka sv. Zdislavy

V neděli 31. května je Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.

Ve farnosti sv. Mořice v ten den děti, které dokončily přípravu, přistoupí poprvé ke svatému přijímání při mši svaté v 10.45 hod.

Zpověď dětí před prvním svatým přijímáním se koná v sobotu 30. května v 9.30 hod. ve farním kostele. Příležitosti ke zpovědi mohou využít také rodiče, kmotři a příbuzní těchto dětí.

 

Májová pobožnost u kaple sv. Floriána ve Štěchovicích

V neděli 24. května v 15.00 hod. jste zváni na Májovou pobožnost v Kroměříži – Štěchovicích.

Ve všední dny jsou Májové pobožnosti v kostele sv. Mořice v pondělí, v úterý, ve čtvrtek a v pátek v 16.30 hod., v kostele Všech svatých ve čtvrtek v 19.00 hod. a v pátek v 18.00 hod.

 

ZMĚNA BOHOSLUŽEB

V kapli sv. Vincence na Malém Valu bude mše svatá ráno v úterý 26. 5. a ve čtvrtek 28. 5. V pondělí, ve středu a v pátek bude v tomto týdnu jen bohoslužba slova.

 

Pouť seniorů

Kroměřížské farnosti pořádají společně Pouť seniorů na Svatý Hostýn. Uskuteční se ve čtvrtek 11. června. Odjezd autobusů v 7.30 hod. od kostela sv. Jana. Cena 100,- Kč. Zájemci, zapište se v sakristii nebo ve farní kanceláři.

 

VARHANNÍ KONCERT

Středa 27. května v 18.00 hod., kostel sv. Mořice.

Zazní varhany, housle, flétna a klarinet v podání žáků a pedagogů Základní umělecké školy Kroměříž, Jánská 31. Všichni jste srdečně zváni.

 

NOC KOSTELŮ – pátek 29. května 2015 – farnost sv. Mořice

Pro pořadatelské zabezpečení programu prosíme ještě ochotné farníky: nahlaste se ve farní kanceláři a v sakristiích našich kostelů.

Koordinační schůzka pořadatelů a ochotných pomocníků se koná v pondělí 25. května po mši svaté v 18.00 hod. na vikárce, v místnosti pro společenství.

Prosíme o zapojení nás všech také skrze modlitbu, abychom vydali pěkné svědectví a celá akce přinesla požehnané duchovní plody. V kostelích a kaplích jsou na letáčcích informace o programu. Prosím, rozdejte je ve svém okolí a pozvěte tak občany do našich kostelů a klášterů. Program najdete také na vývěskách, na internetových stránkách www.nockostelu.cz  i na stránkách naší farnosti.

Děkujeme všem, kteří v sobotu 23. května přišli na brigádu a pomohli připravit kostely a kaple na Noc kostelů.

 

Centrum pro rodinu Kroměříž, Stojanovo nám. 4/9

Středa 27. května, 17.00 – 19.00 hod. – „Rodičovská skupina“, setkání na téma: Budování kladného vztahu, efektivní vztah rodiče – děti. Zážitkově vedená beseda pro rodiče, jež prošli kurzem „Efektivní rodičovství“ nejen u nás v Centru pro rodinu Kroměříž. Budeme se sdílet, jak se ve výchově daří a zamýšlet se nad konkrétními řešeními. Beseda je otevřená všem rodičům dětí jakéhokoli věku, kteří se o efektivní výchovu zajímají.

Hodnocení rodičovského vzdělávání rodičů, kteří u nás kurzem  KER prošli si můžete přečíst na www.cpr-kromeriz.cz v MENU: kurz Efektivní rodičovství. Besedou bude provázet a srdečně Vás do Centra pro rodinu zve Helena Župková, lektorka kurzu Efektivní rodičovství. (tel. 736 522 814). Příspěvek: 60,- Kč/jednotlivec, 80,- Kč/pár.

Příprava na opravnou maturitní zkoušku z matematiky. Nabízíme studentům, kteří neuspěli u maturitní zkoušky z matematiky, dobrou přípravu (doučování) na opravnou maturitní zkoušku. Výuka probíhá v Centru pro rodinu Kroměříž, po dohodě s vyučující Mgr. Evou Vrtělovou (tel. 608 946 170). Symbolický příspěvek 30,- Kč/vyuč. hod.

 

Podzámecký pohádkový les

Zveme všechny děti a jejich rodiny na již III. ročník akce Podzámecký pohádkový les. Ta se uskuteční v neděli 7.?6.?2015 od 14 hodin na Pionýrské louce v Kroměříži. Těšit se můžete na různá vystoupení, soutěže, minijarmark, fotokoutek, skákací hrad, malování na obličej a další. Na děti budou čekat také různé pohádkové bytosti, které pro ně budou mít připravené drobné úkoly a po jejich splnění čeká děti malá odměna. Jednotlivá pohádková stanoviště budou rozmístěna v prostorách Podzámecké zahrady.

Těší se na vás studenti a zaměstnanci Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES