TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 21          Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE          22. 5. 2016


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Vztah lásky mezi Otcem, Synem a Duchem svatým je pravá podstata Boha a on si tuto lásku nechce nechat jen pro sebe. Stvořil nás, abychom s ním tuto lásku mohli sdílet. Skrze spojení s Ježíšem vstupujeme do společenství lásky, kterým je Trojice.

Michel Remery „Tweetuj s Bohem“

Minulou neděli při sbírce na církevní školy v naší diecézi jste věnovali ve farnosti sv. Mořice 26.880,- Kč, v Hradisku 6.932,- Kč. Kéž vám Bůh odmění vaši štědrost.

 

V kostele sv. Mořice tuto neděli 22. května při mši svaté v 10:45 hod. přistupují děti k prvnímu svatému přijímání. Mše svatá je obětována za tyto děti, jejich rodiny a jejich kmotry. Provázejme tyto děti modlitbami, aby vytrvaly v přátelství s Ježíšem.

Plnomocné odpustky v den prvního sv. přijímání

V den prvního svatého přijímání mohou získat plnomocné odpustky nejen ti, kteří poprvé přijímají Eucharistii, ale také ti, kdo jsou přítomni na mši svaté prvokomunikantů. Kromě zbožné účasti na mši svaté je třeba zachovat tři základní podmínky k získání odpustků – svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.

Májová pobožnost u kapličky ve Vážanech

V neděli 22. května v 15:00 hod. jste zváni na Májovou pobožnost u kapličky ve Vážanech.

 

ZMĚNY V POŘADU BOHOSLUŽEB

Mše svatá u kapličky v Měrůtkách

Ve farnosti Hradisko nebude tuto neděli 22. května mše svatá ve farním kostele. Mjr. Mgr. P. Josef Konečný bude sloužit mši svatou v 9.15 hod. u kapličky v Měrůtkách. Mše svatá bude obětována za farníky z Měrůtek. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.

Ve středu 25. května bude v kostele Všech svatých v Hradisku mimořádně mše svatá v 19.00 hod. Ve čtvrtek 26. května mše svatá nebude.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Úterý 24. května – Den modliteb za církev v Číně

Čtvrtek 26. května – slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

Příští neděle je 9. neděle v mezidobí.

 

Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ.

OBĚ KROMĚŘÍŽSKÉ FARNOSTI slaví „Boží Tělo“ společnou mší svatou, která bude v kostele sv. Mořice ve čtvrtek 26. května v 18:00 hod. Po ní následuje eucharistický průvod do farního kostela Panny Marie, kde bude svátostné požehnání. Přijďte v hojném počtu poděkovat za dar Eucharistie. Prosíme rodiče, aby vypravili děti za družičky a děti, aby sypaly po cestě květiny.

VE FARNOSTI HRADISKO prožijeme slavnost „Božího Těla“ příští neděli 29. května. Mše svatá v 9:15 hod. bude obětována za živé a zemřelé farníky z Hradiska. Po mši svaté bude následovat eucharistický průvod ke třem oltářům v centru obce, který bude zakončen svátostným požehnáním v kostele.

 

ADORACE

·         Neděle 22. května – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

·         Neděle 29. května – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

Májová pobožnost u kaple sv. Floriána ve Štěchovicích

Příští neděli 29. května v 15:00 hod. jste zváni na Májovou pobožnost v Kroměříži – Štěchovicích.

Podrobný pořad Májových pobožností v našich kostelích a kaplích najdete na vývěsce a v minulých číslech farního zpravodaje.

 

Malá škola modlitby

Společenství Malé školy modlitby pokračuje v pondělí 23. května v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester svatého Kříže, na Koperníkově ul.

 

Národní pouť k Božímu milosrdenství - Krakov – Lagewniky

INFORMACE PRO PŘIHLÁŠENÉ

V sobotu 28. května 2016, odjezd autobusu ve 4.30 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Účast na společném programu: od 9.00 do 16.00 hod. (v 9.00 zpěvy, úvahy, texty, 10.30 mše svatá v chrámu Božího milosrdenství, pak pauza na oběd z vlastních zásob, od 13.30 dle osobního výběru: koncert mládeže, přednáška, adorace se zpěvy, v 15.00 Korunka k Božímu milosrdenství a pouť do chrámu sv. Jana Pavla II., kde se končí požehnáním v 16.00 hod.). Jedeme s cestovní kanceláří „Miklas tour“, která zajišťuje dopravu autobusem, pojištění léčebných výloh v zahraničí, poutnický balíček (bohoslužebné texty, pamětní list, příspěvek na televizní přenos poutě do vlasti) a průvodce. Doporučené kapesné: 70 Zlotých.

Na Národní pouť ve Svatém roce Milosrdenství nás zvou biskupové Čech a Moravy. Program v Krakově zajišťuje Radio Proglas.

 

NABÍDKY A POZVÁNÍ

Varhanní koncert Základní umělecké školy Kroměříž

Kdy: středa 25. května v 18 hod. Kde: kostel sv. Mořice. Těšit se můžete na díla A. Dvořáka, F. Smetany, W. A. Mozarta, J. S. Bacha, F. Shuberta a dalších známých autorů. Zazní varhany, housle, flétna, klarinet, violoncello i zpěv v podání žáků a pedagogů Základní umělecké školy Kroměříž. Srdečně zvou účinkující.

 

„Karel IV. – císař v době avignonského papežství“ - přednáška

Česká křesťanská akademie Kroměříž (ČKA) a Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži (AG) pořádají ve středu 25. května 2016 při příležitosti 700. výročí narození císaře Karla IV. přednášku Mgr. Vojtěcha Ševčíka na téma „Karel IV. – císař v době avignonského papežství“. Setkání ve studentském klubu AG začíná v 19.00 hodin.

 

Eucharistický průvod na Svatý Hostýn (Boží Tělo)

V sobotu 28. května po mši sv. 8.30 v Bystřici p. H. bude následovat Eucharistický průvod na Svatý Hostýn.

 

Hudební chvály

Společenství Taženi ke Kristu vás zve na hudební chvály příští neděli 29. května v 16.00 hod. na faře ve farnosti Panny Marie. Více info na plakátě a na www.takk.estranky.cz.

 

Den otevřených dveří

Centrum pro rodinu Kroměříž zve v rámci týdne pro rodinu na den otevřených dveří, který bude probíhat ve čtvrtek 2. června 2016 od 13 - 17 hodin. V 16 hodin začne vernisáž výstavy dětských prací z výtvarné soutěže "Moje babička a dědeček" a budou odměněni vítězové jednotlivých kategorií. Bude možné ochutnat i koupit domácí meduňkový sirup podle receptu řeholní sestřičky Damiány z Velehradu. Těšíme se na setkání.

 

MOdlitební NOc v KLášteře – MONOKL

Kdy: z pátku 3. června na sobotu 4. června. Společné zahájení večeří v 16 hod. s předpokládaným ukončením v 5 hod. Kde: Klášter Milosrdných sester sv. Kříže na Koperníkově ulici. Motto: „V těch dnech vyšel na horu k modlitbě a celou noc se tam modlil k Bohu“. LK 6,12 S sebou: Bibli, spacák a karimatku pro případ, že by přišla dřímota, něco pro společenství u stolu (např. buchty).  V případě zájmu se prosím ozvi na: monokl-tym@seznam.cz. Více na plakátku. Srdečně zvou a na všechny duchem mladé se těším Milosrdné sestry sv. Kříže.

 

Z Podzámecké zahrady se opět stane "pohádkový les"

Studenti a zaměstnanci Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži srdečně zvou všechny děti a jejich rodiče, babičky a známé na IV. ročník Podzámeckého pohádkového lesa. V prostorách Pionýrské louky v Kroměříži v neděli 5. června 2016 od 14.00 hodin na vás čekají pohádkové bytosti s drobnými úkoly a odměnami, fotokoutek, šermíři, zajímavá vystoupení, skákací hrad, drobné občerstvení, prodejní jarmark výrobků ze sociálních zařízení a mnohé další.


Pro nemocné a ty, kdo o ně pečují

Pán Ježíš se s láskou skláněl k nemocným. I dnes chce, skrze službu církve, dávat nemocným naději, povzbuzení a pomoc. Kdo máte ve své rodině nebo v blízkém okolí nemocné, nabídněte jim přijetí svátostí. Pozvěte kněze nebo využijte služby akolytů, kteří mohou vašim nemocným přinést svaté přijímání.

Kontakt na kněze: P. Josef Lambor (731 402 093), P. Pavel Lev Eliáš (731 626 561), P. Jiří Orság (603 710 651), farní e-mail: fakromeriz-smo@ado.cz. Svaté přijímání mohou přinést ve farnosti sv. Mořice: Vít Pořízek (736 522 846, porizekvit@seznam.cz), Ing. Antonín Souček (605 971 204, soucek@vukrom.cz), Jan Souček (732 565 282, soucek.jan@gmail.com), Mgr. Josef Pořízek (731 626 536, josef.porizek@centrum.cz), Mgr. Petr Šiška (724 871 840, petr.siska@coptkm.cz), Ing. Josef Zvoníček (608 887 070, zvondic@seznam.cz), Michal Řezáč (739 380 937, michal.rezac78@seznam.cz). Ve farnosti Hradisko: Ing. Petr Váňa (739 914 797, vana.peta@gmail.com), Josef Škabraha (773 196 690, skabrahajosef@seznam.cz), Josef Pavlík (606 826 802).

Duchovní služba v Kroměřížské nemocnici

Pokud máte nemocné v Kroměřížské nemocnici nebo tam mají nastoupit, obraťte se na sestru Pavlu, která může přinést svaté přijímání nebo zprostředkovat službu kněze. Kontakt: sestra Pavla Martínková, Milosrdná sestra sv. Vincence de Paul (731 604 430 nebo pavla@vincentky.cz).

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES