TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 22         Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE          31. 5. 2015


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
 

Národní eucharistický kongres 2015

Eucharistická hodina

U příležitosti Diecézního eucharistického kongresu založil arcibiskup Jan Graubner Společenství adorátorů Arcidiecéze olomoucké nazvané Eucharistická hodina.

Jde o duchovní společenství věřících, které navazuje na historická sdružení a eucharistická bratrstva, která dříve ve farnostech existovala. Členové společenství se snaží prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem u svatostánku každý týden, minimálně však jednou za měsíc. Snaží se být častěji na mši svaté a růst v osobním přátelství s Ježíšem. Aby jejich láska nebyla planým citem, snaží se sloužit Pánu Ježíši v potřebných se stejnou láskou, s jakou klečí u svatostánku.

Přihlásit se může každý diecezán (laici i duchovní, dospělí i děti), nejlépe prostřednictvím své farnosti. Na každé faře je přihlašovací formulář. Kdo uvede i e-mail, bude dostávat informace či duchovní materiály. Každý zapsaný do Knihy členů obdrží členskou knížku se svým jménem. Členská knížka nabízí několik adoračních pobožností a jednotlivých modliteb jako pomůcku k adoraci. Knížky budou rozeslány prostřednictvím otců děkanů v měsíci září. Zapojit se mohou i nemocní. Ti se snaží adorovat aspoň na dálku, ze svého lůžka. Za živé i zemřelé členy je na začátku každého měsíce obětována mše svatá. Toto duchovní společenství je svěřeno pod mocnou ochranu svatého Jana Sarkandra.

Vybráno z ACO

 

Minulou neděli při sbírce na církevní školy v naší diecézi jste věnovali ve farnosti sv. Mořice 21.320,- Kč, v Hradisku 6.231,- Kč. Kéž vám Bůh odmění vaši štědrost.

Velký dík patří všem pořadatelům, účinkujícím a všem farníkům, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do organizace Noci kostelů nebo celou akci provázeli svými modlitbami.

 

1. sv. přijímání dětí ve farnosti sv. Mořice

Tuto neděli 31. května při mši svaté v 10:45 hod. v kostele sv. Mořice přistupují děti, které dokončily přípravu, k prvnímu svatému přijímání. Mše svatá je obětována za tyto děti, jejich rodiny a jejich kmotry. Provázejme tyto děti modlitbami, aby vytrvaly v přátelství s Ježíšem.

Ve farnosti Hradisko je dnes sloužena hodová mše svatá v 9:15 hod. v Měrůtkách. Při této příležitosti Mons. Josef Nuzík, geneální vikář Arcidiecéze olomoucké, požehná nový zvon, který bude zavěšen do obnovené zvonice v Měrůtkách.

 

Svátky v týdnu:

Pondělí – památka sv. Justina, mučedníka

Středa – památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

Čtvrtek – slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

Pátek – památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Příští neděle je 10. v mezidobí. Uskuteční se sbírka na Národní eucharistický kongres.

 

Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ.

OBĚ KROMĚŘÍŽSKÉ FARNOSTI slaví „Boží Tělo“ společnou mší svatou, která bude v kostele Panny Marie ve čtvrtek 4. června v 18:00 hod. Po ní následuje eucharistický průvod do našeho farního kostela sv. Mořice, kde bude svátostné požehnání. V letošním roce prožíváme Národní eucharistický kongres. V rámci arcidiecéze jsme prožili eucharistické dny 15. května (účast asi čtyř a půl tisíce dětí) a 16. května (více jak dva tisíce dospělých) v Olomouci. Nyní je před námi jedna z nejvýznamnějších slavností ve farnosti. Přijďte v hojném počtu poděkovat za dar Eucharistie. Prosíme rodiče, aby vypravili děti za družičky a děti aby sypaly po cestě květiny.

VE FARNOSTI HRADISKO prožijeme slavnost „Božího Těla.“ příští neděli 7. června. Mše svatá v 9:15 hod. bude obětována za živé a zemřelé farníky z Hradiska. Po mši svaté bude následovat eucharistický průvod ke třem oltářům v centru obce, který bude zakončen svátostným požehnáním v kostele.

 

ZMĚNA BOHOSLUŽEB

V kostele Všech svatých v Hradisku bude mše svatá mimořádně v pátek 5. června v 19:00 hod. Ve čtvrtek 4. června mše svatá nebude.

V kapli sv. Vincence na Malém Valu bude mše svatá ráno v úterý 2.6. a ve čtvrtek 4.6. V pondělí, ve středu a v pátek bude v tomto týdnu jen bohoslužba slova.

 

Pouť seniorů

Pouť seniorů na Svatý Hostýn se uskuteční se ve čtvrtek 11. června. Odjezd autobusů v 7:30 hod. od kostela sv. Jana. Cena 100,- Kč. Ještě jsou volná místa. Přihlaste se v sakristii nebo ve farní kanceláři u sv. Mořice.

 

Adorace v neděli a na první pátek v měsíci:

31. května – kostel sv. Mořice (kaple P. Marie Bolestné) 19:00 – 20:00 hod.

5. června – kaple sv. Vincence 7:00 – 16:00 hod., kaple sv. Kříže 19:30 – 20:30 hod.

7. června – kaple sv. Kříže 8:30 – 17:00 hod., kostel sv. Mořice (kaple P. Marie Bolestné) 19:00 – 20:00 hod.

Příležitost ke svátosti smíření:

  • čtvrtek před prvním pátkem (4. 6.) – kostel Panny Marie od 9:00 do 11:00 hod.
  • na první pátek v měsíci (5. 6.) – kostel sv. Mořice od 15:00 do 17:00 hod.

 

Jednání pastorační rady

  • farnost sv. Mořice – pondělí 1. června v 18:00 hod. ve společenské místnosti na vikárce.
  • farnost Hradisko – středa 3. června v 19:30 hod. na faře.

 

Smírný eucharistický průvod na Svatý Hostýn

Duchovní správa na Svatém Hostýně a Římskokatolická farnost v Bystřici pod Hostýnem srdečně zvou v sobotu  6. června na smírný eucharistický průvod z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn.

V 8:30 hodin je  v kostele svatého Jiljí v Bystřici pod Hostýnem koncelebrovaná mše svatá. Hlavní celebrant je generální vikář Mons. Josef Nuzík. Po mši svaté vyjde z kostela eucharistický průvod na Svatý Hostýn, kde bude ve 12:00 hod. Te Deum a svátostné požehnání.

 

Bella a Sebastián

Neděle 7. června ve 14:30 hod. – KINO NADSKLEPÍ.  Zdarma pro koledníky a vedoucí skupinek Tříkrálové sbírky, kteří se přihlásili na Charitě.

 

Podzámecký pohádkový les

Zveme všechny děti a jejich rodiny na již III. ročník akce Podzámecký pohádkový les. Ta se uskuteční v neděli 7.?6.?2015 od 14 hodin na Pionýrské louce v Kroměříži. Těšit se můžete na různá vystoupení, soutěže, minijarmark, fotokoutek, skákací hrad, malování na obličej a další. Na děti budou čekat také různé pohádkové bytosti, které pro ně budou mít připravené drobné úkoly a po jejich splnění čeká děti malá odměna. Jednotlivá pohádková stanoviště budou rozmístěna v prostorách Podzámecké zahrady.

Těší se na vás studenti a zaměstnanci Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

 

Centrum pro rodinu Kroměříž, Stojanovo nám. 4/9, (www.cpr-kromeriz.cz)

  • Modlitby matek – pondělí 1. června 16:30 – 17:15 hod. Radujme se ze svého mateřství. Zveme maminky vždy první pondělí v měsíci, abychom se společně modlily za své děti. Za pěkného počasí se uskuteční v altánku na farní zahradě u sv. Mořice, jinak v Centru pro rodinu. Děti si mohou hrát na pískovišti (nebo v herně). Více na: modlitbymatek.cz

Mezinárodní den dětí – pondělí 1. června v 18:00 hod., Dům kultury Kroměříž. Pohádka s písničkami „Modroočko.“ Zveme děti na pohádku, kde vystupují děti literárně dramatického oboru, hudebního a tanečního ZUŠ Kroměříž. Příspěvek dobrovolný.


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES