TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník IV. / č. 22

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

4. 6. 2017


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Sestry a bratři,

na jednání Farní rady jsme pozorovali, že existuje ve farnosti řada modlitebních iniciativ. Roste touha modlit se společně, a to je dobré znamení. Ve farnosti sv. Mořice jsme se rozhodli k tomuto kroku: Rádi bychom vám všem nabídli jeden úmysl, který by nás spojoval po celý týden. Úmysl bude zveřejněn v tomto farním týdeníku, budeme ho vkládat do proseb při mši svaté a v kostele sv. Mořice a sv. Jana najdete na lavicích letáček s nabídkou vhodných modliteb. Tyto lístečky si berte domů. Mohou vás provázet ve všední dny, kdy můžete využít kdykoliv chvíle k modlitbě na společný úmysl, ať už to bude soukromě, v rodině nebo ve společenství.

Protože je před námi Noc kostelů, zvolili jsme tento úmysl:

„Prosíme o milosti pro všechny lidi, kteří se zúčastní Noci kostelů, k prohloubení jejich víry, horlivosti a lásky a milost pro ty, kteří dosud Boha nepoznali nebo jej hledají.“

Děkuji všem, kdo se na tento úmysl budete modlit. A děkuji těm, kteří připravili program Noci kostelů a kdo se zapojili (nebo ještě zapojí) do služeb v kostelech a kaplích. (Kontaktní osoba: Vít Pořízek). Kéž se nám podaří vydat pěkné svědectví a celá akce přinese požehnané duchovní plody.

otec Josef

 

„Pán Bůh odplať“ vaši štědrost při dnešní sbírce na církevní školy v diecézi.

 

Dnešní slavností SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO končí doba velikonoční. V pondělí 6. června začíná 9. týden liturgického mezidobí. První čtení a responsoriální žalm se při mši berou z 1. ročního cyklu feriálního lekcionáře.

 

Upozornění – změna:

Dnes odpoledne nebude adorace v kostele Všech svatých v Hradisku.

 

V kostele sv. Jan Křtitele v Kroměříži je dnes odpoledne od 16.30 hod. setkání Fatimského apoštolátu, regionů Kroměříž a Zlín. Po úvodní adoraci P. Pavel Dokládal z Českomoravské Fatimy v Koclířově bude hovořit o Jubileu 100 let Fatimy a bude slavit mši svatou v 18.00 hod.

 

Ve farnosti Hradisko bude mše svatá tuto neděli 4. června v 9.15 hod. sloužena u zvonice v Bezměrově. Je obětována za živé a zemřelé farníky z Bezměrova. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.

Také příští neděli 11. června nebude mše svatá ve farním kostele v Hradisku. Bude sloužena v 9.15 hod. u kapličky v Měrůtkách a bude obětována za živé a + farníky z Měrůtek. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.

 

Hořící náměstí 2017

Mládež našich farností vám děkuje za finanční dary na přípravu evangelizačního festivalu Hořící náměstí, který se bude konat 16. září 2017 na Velkém náměstí. Vybralo se 9 468 Kč. Na tento účel je ještě možné přispět ve farní kanceláři.

 

Ve středu 31. května 2017 zemřel v Kroměříži Mons. ICLic. Antonín Kupka. Působil v mnoha farnostech, naposled při kostele Panny Marie v Kroměříži. Rozloučení s otcem Antonínem se koná při mši svaté ve čtvrtek 8. června v 11.30 hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně a v 16 hod. v Luhačovicích v kostele sv. Rodiny, který byl během jeho působení zbudován. Jeho tělo bude uloženo do kněžského hrobu na místním hřbitově. Kéž ho Pán přijme do své slávy.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Pondělí – památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Čtvrtek 8. června – svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

 

Příští neděli 11. června je Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.

Ve farnosti sv. Mořice v tento den děti, které dokončily přípravu, přistoupí poprvé ke svatému přijímání při mši svaté v 10.15 hod.

Zpověď dětí před prvním svatým přijímáním se koná v sobotu 10. května v 16.00 hod. ve farním kostele. Příležitosti ke zpovědi mohou využít také rodiče, kmotři a příbuzní těchto dětí.

 

Plnomocné odpustky v den prvního sv. přijímání

V den prvního svatého přijímání mohou získat plnomocné odpustky nejen ti, kteří poprvé přijímají Eucharistii, ale také ti, kdo jsou přítomni na mši svaté prvokomunikantů. Kromě zbožné účasti na mši svaté je třeba zachovat tři základní podmínky k získání odpustků – svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.

 

ADORACE

·         Neděle 4. června – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ulici (8.30 – 17.00 hod.), kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

·         Neděle 11. června – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

Společenství třetího řádu sv. Františka (SFŘ)

zve na setkání do kostela sv. Mořice v sobotu 10. června. Mše svatá v křestní kapli bude ve 14.00 hod. Setkání pokračuje po mši svaté na Děkanátním centru pro rodinu.

 

NABÍDKY A POZVÁNÍ

 

Nástěnka plná inspirace

Milí farníci, vyšly nové tipy a doporučení na akce, knihy, hudbu i filmy na měsíc červen. Začtěte se a nechte se inspirovat nástěnkou v lodi kostela u lavic blízko bočního vchodu do chrámu sv. Mořice.

A pokud vy sami máte tip, který byste chtěli ostatním doporučit, nebo zpětnou vazbu či recenzi na něco již doporučeného, napište nám na mail alzbeta.nemcak@gmail.com.  Díky.

Bětka Dolečková

 

Obrázky dětí

Ve čtvrtek 1. 6. 2017 proběhla v rámci Týdne pro rodinu vernisáž obrázků z dětské výtvarné soutěže Květiny pro maminku. Výherci v jednotlivých kategoriích přijali ocenění. Krásné obrázky, které děti namalovaly, si můžete prohlédnout v místnostech Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž, a to během celého měsíce června v otevíracích hodinách: pondělí 16 – 17.30 hod., čtvrtek 14 – 17 hod.

 

HRADĚNÍ – příměstský tábor v Hradisku

Nabízíme pobyt pro děti ve věku, kdy navštěvují 1. - 5. třídu, od pondělí 28. 8. do pátku 1. 9. (včetně) v Hradisku na faře denně v době od 7.30 hod. (příchod až do 9.00 hod. je možný) do 17.00 hod. Bližší informace o ceně a dalším programu budou podle počtu přihlášených sděleny během července. Prosíme o zaslání přihlášek na uvedený mail do 30. 6. 2017. Kontakt - Julie Koblihová - juliekoblihova@post.cz, 604 981 715.

 

Duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem

Nadační fond CREDO srdečně zve na duchovní obnovu s P. Vojtěchem Kodetem. Uskuteční se v sobotu 17. června v prostorách kongresového centra ve Zlíně. Téma duchovní obnovy je: Jak být solí země a světlem světa.

Rodiče mohou během programu využít hlídání dětí. Přihlašovat se můžete elektronicky na www.duchovniobnova.cz nebo osobně v prodejně VENI na Sadové ulici ve Zlíně. Bližší informace o programu a přihlašování naleznete na plakátcích.

 

Noc kostelů 2017

Přijměte srdečné pozvání na Noc kostelů v pátek 9. června 2017. Letos jsme pro vás připravili novinku: POUTNICKÝ PAS. V něm najdete program Noci kostelů v jednotlivých chrámech, kaplích a modlitebnách. Do tohoto pasu vám na místě, které navštívíte, dají na požádání pamětní razítko. Poutnické pasy jsou už nyní v našich kostelech a kaplích. Vezměte si je i pro své sousedy a známé, rozdejte je ve svém okolí a pozvěte tak všechny do našich kostelů a klášterů. Program najdete také na vývěskách, na internetových stránkách www.nockostelu.cz a www.svmoric.net.

 


 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 4. 6. 2017 (Slavnost Seslání Sucha Svatého)

 

Formulace úmyslu pro přednesení v přímluvách a zveřejnění ve farním listu TRIO, …:

Prosíme o milosti pro všechny lidi, kteří se zúčastní Noci kostelů, k prohloubení jejich víry, horlivosti a lásky a milost pro ty, kteří dosud Boha nepoznali nebo jej hledají.“

 

na lístky A6 na lavicích – oboustranný tisk (k odnesení):

 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 4. 6. 2017 (Slavnost Seslání Sucha Svatého)

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů
a posvěcuješ ji svým svatým Duchem; sesílej hojnost jeho darů celému světu a společenství věřících provázej působením své milosti jako na počátku, když se začalo šířit tvé evangelium.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme o milosti pro všechny lidi, kteří se zúčastní Noci kostelů, k prohloubení jejich víry, horlivosti
a lásky a milost pro ty, kteří dosud Boha nepoznali nebo jej hledají.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

SEKVENCE K DUCHU SVATÉMU

Svatý Duchu, sestup k nám, * dej své světlo temnotám, * v jasu lásky nech nás žít.

Přijď se svými dary zas, * otče chudých, mezi nás, * přijď nám srdce potěšit.

Těšiteli, buď náš host, * žij nám v srdci pro radost, * pro klid, kterým oplýváš.

Po práci nech oddychnout,* osvěž naši zprahlou pouť, * setři slzy z našich řas.

Daruj šťastný plamen svůj * věrným srdcím, pamatuj * na nás, k nimž ses naklonil.

Bez tebe jsme na zemi * ubozí a ztracení, * kořist pro tmu, pro omyl.

Smyj z nás hříchy, stopy vin, * dej svou svěžest žíznivým, * vyhoj z bolestí a ran.

Zchladlým srdcím oheň dej, * z lhostejnosti pomáhej, * odveď ze scestí a chraň.

Veď nás k ctnostem, nauč nás * dobrem naplňovat čas, * svými dary pomoz všem.

Uč nás, jak si zasloužit * šťastnou smrt. A dej nám žít * věčnou radost před Bohem.

 

 

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES