Ročník I. / č. 23                     Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA                               28. 9. 2014


Pokud se Vám email nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

„Víra není útočiště pro lidi bez odvahy, nýbrž povznesení života. Umožňuje nalézt velké povolání, povolání k lásce, a zaručuje, že tato láska je spolehlivá a že stojí za to odevzdat se jí, neboť je založena na věrnosti Boží, jež je silnější než všechny naše slabosti.“ Tak píše papež František ve své první encyklice „Světlo víry“ v kapitole Víra v rodině.

Tato slova bychom mohli aplikovat jak na postavu sv. Václava, který šel odvážně cestou víry, tak na život křesťanských rodin dnes. Ale zde především jako prosbu, aby víra v rodině byla pevná a nosná. Prosme za naše rodiny a pamatujme, že právě dnes je dle přání Svatého otce den modliteb za 3. mimořádné shromáždění biskupské synody o rodině, která bude zahájena v Římě 5. října.

P. Josef

 

Minulou neděli při poutní slavnosti sv. Mořice jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 13.440,- Kč, ve farnosti Všech svatých v Hradisku 4.572,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

Dnes večer v 19.00 hod. bude adorace u sv. Mořice.

Svátky v týdnu:

Pondělí – svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Úterý – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

Středa – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

Čtvrtek – památka svatých andělů strážných

Sobota – památka sv. Františka z Assisi

Příští neděli – 27. v mezidobí – prožijeme jako den díkůvzdání za úrodu.

V kapli sv. Františka v Kovalovicích bude mše svatá v neděli 5. října v 10.30 hod. Připravuje se určitá změna. Obec Kovalovice bude vyňata z farnosti Hradisko a přifařena do farnosti Kojetín.

 

V pondělí 29. září bude mše svatá v 17.00 hod. v kostele sv. Mořice obětována za zemřelého služebníka Božího, arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, který zemřel 29.9.1923. Dal nám příklad opravdovosti křesťanského života. Prosme, abychom jej mohli brzy uctívat jako svatého.

 

Klášter Milosrdných sester sv. Kříže, Koperníkova ul. 1446/3

V předvečer svátku sv. Františka se celá františkánská rodina shromažďuje, aby si připomněla přechod (transitus) sv. Františka z tohoto světa do nebe. Na tuto pobožnost jste zváni do kaple Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ulici v pátek 3. října v 18.00 hod. Z tohoto důvodu se ten den nebude konat obvyklá modlitba večerních chval ani prvopáteční adorace.

V den svátku sv. Františka v sobotu 4. října bude slavena mše svatá v kapli svatého Kříže v 10.00 hod. Mše svatá v 11.30 hod. nebude.

V neděli 5. října nebude v kapli sv. Kříže celodenní adorace.

 

Návštěva nemocných, zpověď, adorace

V jednotlivých obcích farnosti Hradisko navštíví kněz nemocné po domech ve čtvrtek 2. října.

V kostele Všech svatých v Hradisku se bude zpovídat ve čtvrtek 2. října od 18.15 hod.

3. října - první pátek v měsíci

·         v kostele sv. Mořice se bude zpovídat od 15.00 do 17.00 hod.

·         v kapli sv. Vincence probíhá celodenní adorace od 7.00 do 16.00 hod.

 

EUCHARISTICKÁ ADORACE DĚTÍ

Na podnět papeže svatého Jana Pavla II. vznikla myšlenka Celosvětové eucharistické adorace dětí. Dnes se jí účastní děti z více než 140 národů. Koná se vždy 1. pátek v měsíci říjnu. Zveme všechny děti, ty nejmenší i s rodiči v pátek 3. října:

·         v 16.15 hod. do kostela sv. Mořice Sejdeme se v křestní kapli. Adorace skončí přede mší svatou. Růžencová pobožnost nebude.

·         v 18.00 hod. do kostela Všech svatých v Hradisku

 

RŮŽENCOVÉ POBOŽNOSTI

V měsíci říjnu jsme zvláště zváni ke společné modlitbě růžence. Růženec se modlíme ve farních kostelech před každou mší svatou. Prosím, aby se do vedení modlitby zapojilo více farníků. Přicházejte v hojném počtu a pamatujte na společnou modlitbu růžence také v kruhu rodiny.

 

Kurz Efektivní rodičovství – KER

Zahájení kurzu ve středu 1. října v 17.00 hod. v Centru pro rodinu Kroměříž. Srdečně zveme rodiče i prarodiče. Přihlášky: cpr-kromeriz@seznam.cz , tel.:736 522 814.

 

Večerní škola víry

Pravidelné přednášky z oblasti morálky a biblistiky každou středu v 19.00 hod. na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.

Zajímavými tématy, se kterými se setkáváme v našem běžném životě křesťana, vás provedou Mgr. Ing. Martin Kvapilík a jáhen Mgr. Ing. Josef Slezák.

 

Pozvání pro mládež

Také v tomto školním roce pokračují tzv. Prvopáteční rande – setkání mladých z farností našeho děkanátu na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Přijměte pozvání na 3. října (možnost přespat do soboty) a zároveň v sobotu 4. října na Pěší pouť na Svatý Hostýn. Hlavním úmyslem je prosba za světový mír. Od Arcibiskupského gymnázia vycházíme v 7.30 hod.

Více na www.mladezkromeriz.signaly.cz

 


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2014 

Odhlásit TRIO EXPRES