TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 23         10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ          7. 6. 2015


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
 

Příprava na Národní eucharistický kongres 2015

Měsíc červen: Slavení eucharistie.

Slavení mše svaté jako úkon Krista a hierarchicky uspořádaného lidu Božího je středem veškerého křesťanského života jak pro církev všeobecnou a místní, tak pro jednotlivé věřící. V ní je totiž vrchol činnosti, kterou Bůh v Kristu posvěcuje svět; ona je vrcholem bohopocty, kterou lidé prokazují Otci, klaníce se mu skrze Krista, Božího Syna. Nad to se v ní během roku připomínají tajemství vykoupení tak, že se do jisté míry zpřítomňují. Ostatní posvátné úkony a všechny skutky křesťanského života s ní souvisejí, z ní vyplývají a k ní směřují.

(Všeobecné pokyny k Římskému misálu)


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na Národní eucharistický kongres.

Úmysly, na které budou obětovány mše svaté ve třetím čtvrtletí tohoto roku, se zapisují v sakristii nebo ve farní kanceláři.

Velký dík patří všem, kdo pomáhali s přípravou slavnosti Těla a Krve Páně, připravovali výzdobu, liturgii, konali pořadatelskou službu nebo jakkoliv přispěli k důstojné oslavě svátku.

Fotoreportáž ze slavnosti Těla a Krve Páně na Facebooku farnosti. Stránka je veřejně přístupná.

Neděle 7. června:

VE FARNOSTI HRADISKO prožíváme slavnost „Božího Těla.“ Mše svatá v 9:15 hod. je obětována za živé a zemřelé farníky z Hradiska. Po mši svaté bude následovat eucharistický průvod ke třem oltářům v centru obce, který bude zakončen svátostným požehnáním v kostele. Odpoledne nebude adorace.

Film Bella a Sebastian – Kino Nadsklepí ve 14:30 hod. (Zdarma pro koledníky a vedoucí skupinek Tříkrálové sbírky, kteří se přihlásili na Charitě).

Podzámecký pohádkový les – pohádková stanoviště v Podzámecké zahradě od 14:00 hod. Na děti v doprovodu rodičů se těší studenti a zaměstnanci Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.


Svátky v týdnu:

Čtvrtek – památka sv. Barnabáše, apoštola

Pátek – slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

Po mši svaté se koná Smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí.

Sobota – památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

Příští neděle je 11. v mezidobí.

POUTNÍ MŠE SVATÁ A MŠE SV. JUBILANTŮ.

Ve farnosti Hradisko bude mše svatá v neděli 14. června v 9:15 hod. u zvonice v Lutopecnách. Bude obětována za živé a zemřelé farníky z Lutopecen. Mši svatou budou sloužit naši rodáci, kteří slaví 20 let kněžství: P. Mgr. Josef Konečný a P. Mgr. Michal Pořízek. Kazatel: P. Josef Říha.

V kostele sv. Mořice v Kroměříži budou P. Michal a P. Josef i spolu s P. Josefem Říhou slavit mši svatou rovněž v neděli 14. června, a to v 10:45 hod.


ZMĚNA BOHOSLUŽEB

V kostele Všech svatých v Hradisku bude mše svatá v pátek 12. června v 19:00 hod. Ve čtvrtek 11. června mše svatá nebude.

V kapli sv. Vincence na Malém Valu bude mše svatá ráno v úterý 9.6. a v pátek 12.6. V pondělí, ve středu a ve čtvrtek bude v tomto týdnu jen bohoslužba slova.


Pouť seniorů

Připomínáme všem přihlášeným, že Pouť seniorů na Svatý Hostýn se uskuteční se ve čtvrtek 11. června. Odjezd autobusů v 7:30 hod. od kostela sv. Jana. Ve farnosti Hradisko je odjezd autobusu v 7:10 hod. z Lutopecen a v 7:20 hod. z Měrůtek.


Adorace v neděli:

7. června – kaple sv. Kříže 8:30 – 17:00 hod., kostel sv. Mořice (kaple P. Marie Bolestné) 19:00 – 20:00 hod.

14. června – kostel Všech svatých v Hradisku ve 14:00 hod., kostel sv. Mořice (kaple P. Marie Bolestné) 19:00 – 20:00 hod.

Eucharistická hodina

U příležitosti Diecézního eucharistického kongresu založil arcibiskup Jan Graubner Společenství adorátorů Arcidiecéze olomoucké nazvané Eucharistická hodina. Zájemci se mohou přihlásit v sakristii nebo ve farní kanceláři.


OZNÁMENÍ PRO RODINY S DĚTMI

Blíží se konec školního roku. Děti, které se poctivě snažily při nedělních bohoslužbách sbírat samolepky do brožurky „Příběhy Starého zákona,“ se mohou těšit na odměnu. Do neděle 21. června odevzdejte paní katechetce nebo kněžím svoje brožurky. Vyhodnocení bude v neděli 28. června.


 

13. celostátní Misijní pouť a 10. Misijní den dětí

Vranov nad Dyjí – sobota 13. června od 9:00 hod. Celodenní pestrý program je připraven pro děti i dospělé, ministranty, členy i nečleny PMD a Misijní klubka. Více informací je na plakátě.


4. SETKÁNÍ OVDOVĚLÝCH – Štípa, úterý 9. června 2014

Mši svatou v 10:00 hod. v poutním kostele bude sloužit P. Mgr. Jan Linhart, biskupský vikář pro pastoraci Královéhradecké diecéze. Podrobný program je na plakátě.


V. Pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví

Svatý Hostýn – sobota 13. června. Mše svatá v bazilice v 10:15 hod. Doprovodný program – viz plakát.


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo: Pastorační asistent(ka) Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž.

Podmínky: praktikující katolík (katolička), aktivní orientace v církevním prostředí, spolehlivost, samostatnost, schopnost spolupracovat a kultivované vystupování, základní uživatelská znalost práce s PC, řidičské oprávnění sk. B.

Nabízíme: úvazek 0.5 – služební poměr na základě dekretu dle CIC, nástup možný 1.9.2015.

Přihlášky zasílejte do 19. června 2015 na adresu: Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro rodinný život, Wurmova 9. 771 01 Olomouc.

K přihlášce připojte: životopis, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, motivační dopis.

P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES