TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník IV. / č. 23

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

11. 6. 2017


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Sestry a bratři,

děti prožívají slavnost prvního svatého přijímání a před námi je slavnost Těla a Krve Páně. Spojme se v tomto týdnu v modlitbě na tento farní pastorační úmysl:

„Díky, Pane, za chléb a víno proměněné ve tvé Tělo a Krev. Kéž je v Církvi mnoho těch, kteří budou tvými živými svatostánky v dnešním světě.“

P. Josef

 

Minulou neděli při sbírce na církevní školy v naší diecézi jste věnovali ve farnosti sv. Mořice 26.570,- Kč, v Hradisku 4.347,- Kč. Kéž vám Bůh odmění vaši štědrost.

 

V kostele sv. Mořice tuto neděli 11. června při mši svaté v 10.15 hod. přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání. Mše svatá je obětována za tyto děti, jejich rodiny a jejich kmotry. Provázejme děti modlitbami, aby vytrvaly v přátelství s Ježíšem.

Plnomocné odpustky v den prvního sv. přijímání

V den prvního svatého přijímání mohou získat plnomocné odpustky nejen ti, kteří poprvé přijímají Eucharistii, ale také ti, kdo jsou přítomni na mši svaté prvokomunikantů. Kromě zbožné účasti na mši svaté je třeba zachovat tři základní podmínky k získání odpustků – svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Úterý 13. června – památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

Čtvrtek 15. června – slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

Příští neděle je 11. neděle v mezidobí.

 

ZMĚNY V POŘADU BOHOSLUŽEB

Ve farnosti Hradisko nebude tuto neděli 11. června mše svatá ve farním kostele. Mjr. Mgr. P. Josef Konečný bude sloužit mši svatou v 9.15 hod. u kapličky v Měrůtkách. Mše svatá bude obětována za živé a zemřelé farníky z Měrůtek. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.

Také příští neděli 18. června nebude mše svatá ve farním kostele v Hradisku. Bude sloužena v 9.15 hod. v Lutopecnách a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Lutopecen. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.

 

Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ.

Obě kroměřížské farnosti slaví „Boží Tělo“ společnou mší svatou, která bude v kostele Panny Marie ve čtvrtek 15. června v 18.00 hod. Po ní následuje eucharistický průvod do kostela sv. Mořice, kde bude svátostné požehnání. Přijďte v hojném počtu poděkovat za dar Eucharistie. Prosíme rodiče, aby vypravili děvčata za družičky a děti, aby sypaly po cestě květiny.

Ve farnosti Hradisko prožijeme letos slavnost „Božího Těla“ ve čtvrtek 15. června. V 19.00 hod. bude ve farním kostele mše svatá. Po mši svaté bude následovat adorace v kostele zakončená svátostným požehnáním.

 

ADORACE

Neděle 11. 6. a 18. 6. – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

V obou kroměřížských farnostech začne v září 2017 příprava na svátost biřmování.

Připravovat se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i ty starší dospělé, kteří ještě tuto svátost nepřijali!

Zájemci o sv. biřmování si mohou přihlášky vyzvednout v sakristii nebo farní kanceláři. Vyplněné přihlášky je třeba osobně odevzdat P. Josefovi – do konce července!

 

Malá škola modlitby

Společenství Malé školy modlitby pokračuje v pondělí 12. června v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester svatého Kříže, na Koperníkově ul.

 

Společenství mužů ve farnosti Hradisko

Muži, přijměte pozvání na společenství ve středu 14. června v 19.00 hod. u pana Konečného v Měrůtkách. Na setkání s Vámi se těší Petr Váňa.

 

Dětské samolepkové odpoledne

Pro děti, které během roku sbíraly nedělní samolepky je připravena závěrečná hra v pátek 16. června ve Věžkách v kostele svaté Alžběty a zámeckém parku. Společný odjezd bude z Milíčova náměstí, sraz v 16.30 hod. Přijedeme opět na Milíčovo nám. v 19.50 hod.

Pro účast je nutné odevzdat knížečky se samolepkami nejpozději tuto neděli 11. června. Dovnitř napsat své jméno, věk a telefonní číslo na rodiče.

 

Jáhenské svěcení

V sobotu 17. června 2017 v katedrále sv. Václava v Olomouci při mši svaté v 9.30 hod. přijmou z rukou otce arcibiskupa Jana Graubnera jáhenské svěcení pro olomouckou arcidiecézi: Jan Faltýnek z farnosti Lipník nad Bečvou, Jan Svozilek z farnosti Dobromilice a Jiří Šůstek z farnosti Luhačovice.

Pro Dílo Mariino: MUDr. Martin Uher, Ph.D. z Prahy.

Do jáhenské služby vyprošujme novým jáhnům hojnost Božích milostí.

 

NABÍDKY A POZVÁNÍ

 

Mezinárodní festival současného umění s duchovním zaměřením Forfest 2017

Letošní 28. ročník obsahuje 27 akcí a většina z nich bude realizována v Kroměříži v období dvou týdnů od 18. 6. do 1. 7. 2017 – koncerty, výstavy, autorská čtení mladých básníků, kompoziční kurzy i třídenní mezinárodní kolokvium „Duchovní proudy v současném umění.“

Čtveřici koncertů v chrámu sv. Mořice v Kroměříži zahájí v neděli 18. června ve 20.00 hod. koncert vynikajících německých interpretů – varhaníka prof. Martina Herchenrödera a violoncellisty prof. Friedricha Gauwerkyho. Oba jsou mezinárodně uznávanými specialisty na interpretaci hudby 20. a 21. století.

Slavnostní událostí bude ve čtvrtek 22. června světová premiéra kantáty „Vesmírný poutník“ skladatele Karla Svozila na text básníka Jiřího Bureše pro mezzosoprán, tenor, bas a komorní orchestr.

O den později v pátek 23. června vystoupí v kroměřížském chrámu sv. Mořice varhaník a pedagog prof. Karel Hiner.

V neděli 25. června bude chrám sv. Mořice dějištěm nejvýznamnější letošní festivalové akce – koncertu ansámblu BRNO CONTEMPORARY ORCHESTRA s dirigentem Pavlem Šnajdrem a sólistkou – mezzosopranistkou Janou Cvejnovou.

Všechny koncerty v chrámu sv. Mořice začínají ve 20.00 hod. Podrobnosti jsou na plakátě. Srdečně zvou pořadatelé.

 

AKTIVNÍ EXERCICIE

Netradiční duchovní obnova pro dívky ve věku 11 – 16 let. Téma: Kráčet životem s Bohem. Termín: 6. – 9. 7. 2017. Místo: Kroměříž, klášter sester vincentek, Malý Val 1553. Vede: sr. M. Petra Součková. Přihlášky nejpozději do 29. 6. 2017. Kontakt: petra@vincentky.cz. S sebou: Bibli, spacák, osobní věci, sportovní oblečení. Více na www.vincentky.cz.

 

Výstava dětských obrázků

Obrázky, které namalovaly děti v rámci výtvarné soutěže „Květiny pro maminku,“ si můžete prohlédnout v místnostech Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž, a to během celého měsíce června v otevíracích hodinách: pondělí 16 – 17.30 hod., čtvrtek 14 – 17 hod.

 

HRADĚNÍ – příměstský tábor v Hradisku

Nabízíme pobyt pro děti ve věku, kdy navštěvují 1. - 5. třídu, od pondělí 28. 8. do pátku 1. 9. (včetně) v Hradisku na faře denně v době od 7.30 hod. (příchod až do 9.00 hod. je možný) do 17.00 hod. Bližší informace o ceně a dalším programu budou podle počtu přihlášených sděleny během července. Prosíme o zaslání přihlášek na uvedený mail do 30. 6. 2017. Kontakt - Julie Koblihová - juliekoblihova@post.cz, 604 981 715.

 

APOŠTOLÁT MODLITBY NA ČERVEN 2017

Papež František dává tento evangelizační úmysl: Za uzdravení ran způsobených válkami a terorismem.

Ať Duch daruje pokoj celému světu a uzdraví rány zasazené válkou a terorismem, zejména ty, které v poslední době postihly nevinné obyvatelstvo v Londýně. Modleme se za oběti a příbuzné.

 


 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 11. 6. 2017 (Slavnost Nejsvětější Trojice,
1. svaté přijímání dětí)

Formulace úmyslu:

Díky, Pane, za chléb a víno proměněné ve tvé Tělo a Krev. Kéž je v Církvi mnoho těch, kteří budou tvými živými svatostánky v dnešním světě.“

 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 11.6.2017 (Slavnost Nejsvětější Trojice).

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Pane Ježíši Kriste, tys za nás obětoval své tělo a krev a ve svátosti oltářní zůstáváš mezi námi; dej,
ať slavíme památku tvého umučení s takovou úctou,
aby nám účast na tvé oběti stále přinášela ovoce vykoupení. Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí.

To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Díky, Pane, za chléb a víno proměněné ve tvé Tělo
a Krev. Kéž je v Církvi mnoho těch, kteří budou tvými živými svatostánky v dnešním světě.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba za děti – sv. přijímání

Všemohoucí věčný Bože, Stvořiteli světa!
Víme, že spása a milost jsou dary, které nám dáváš. Víme, že si Tvé dary nemůžeme vynutit nebo zasloužit vlastními silami. Proto Tě prosíme a spoléháme
na laskavost, kterou nám neustále prokazuješ.

Dnes prosíme za naše děti, které již poznávají
Tvoje dílo. V jejich srdci rozkvétá první ovoce křestní milosti, víra v našeho Pána Ježíše Krista.

Prosíme, provázej cestu našich dětí k dospělosti,
ať vyrostou k tvému obrazu. Posiluj je k odvaze pravdivě o Tobě svědčit, a naplň jejich srdce
Tvou láskou.

Pane Ježíši Kriste, vstal jsi z mrtvých a vstoupil
na nebesa. Staň se v Nejsvětější Svátosti Oltářní chlebem našich dětí, ať nikdy nehladoví a nežízní.
Ať se nechvěje jejich srdce.
Učiň si s Otcem u nich příbytek!
Staň se jejich jistotou. Chtějí zachovávat Tvé slovo v moudrosti a síle Ducha Svatého. Amen.

 

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES