TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník IV. / č. 24

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

18. 6. 2017


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Sestry a bratři,

před čtyřmi týdny jsme se účastnili pouti ve Štípě, při níž jsme prosili za rodiny a za kněžská a řeholní povolání. Pro naši arcidiecézi bude letos vysvěcen jeden novokněz. Je třeba, abychom v modlitbách vytrvali. Náš Pán, který nám dává celou lásku svého Nejsvětějšího srdce, nás vybízí: „Proste Pána žní, aby poslal dělníky na svou žeň.“ V tomto týdnu se spojme v modlitbě především na tento farní pastorační úmysl:

„Pane, prosíme za nová kněžská povolání, za osobní svatost kněží a potřebné milosti pro ty, kteří se ke kněžství připravují.“

P. Josef

 

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Velký dík patří všem, kdo pomáhali s přípravou slavnosti Těla a Krve Páně, připravovali výzdobu, liturgii, konali pořadatelskou službu nebo jakkoliv přispěli k důstojné oslavě svátku, a to v obou našich farnostech.

 

Ve farnosti Hradisko slavíme tuto neděli 18. června mši svatou v 9.15 hod. v Lutopecnách. Bude obětována za živé a zemřelé farníky z Lutopecen. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.

Také příští neděli 25. června nebude mše svatá ve farním kostele v Hradisku. Bude sloužena v 9.15 hod. u kaple v Postoupkách. Bude obětována za živé a zemřelé farníky z Postoupek. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Pondělí 19. června – sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa

Středa 21. června – památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Pátek 23. června – slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

Po mši svaté se koná Smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí.

Sobota 24. června – slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

 

Příští neděle je 12. v mezidobí.

V kostele sv. Jana Křtitele budeme slavit poutní mši svatou v neděli 25. června v 18.00 hod. Bude obětována za všechny, kdo v minulosti pečovali a kdo nyní pečují o kostel sv. Jana, a za dobrodince tohoto kostela.

 

UPOZORNĚNÍ:

V neděli 18. 6. a 25. 6. nebude večerní adorace v kostele sv. Mořice.

Ve čtvrtek 22. června nebude mše svatá ve farním kostele v Hradisku.

V pátek 23. června bude mše svatá ve farním kostele v Hradisku v 19.00 hod.

 

Kněžské svěcení

V sobotu 24. června 2017 přijme z rukou arcibiskupa Jana Graubnera kněžské svěcení jáhen Mgr. Jan Berka z farnosti Přerov-Předmostí, který v současnosti vykonává jáhenskou službu na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Mše svatá v olomoucké katedrále sv. Václava začíná v 9.30 hodin. V modlitbě děkujme za svátost kněžství a novoknězi vyprošujme hojnost darů Ducha Svatého a vytrvalost v povolání.

 

Charitní pečovatelská služba

Svépomocná skupina pro pečující v domácnosti – čtvrtek 29. června v 16.00 hod. v sídle Charitní pečovatelské služby, Malý Val 1552.

 

JEDNÁNÍ FARNÍ RADY

se uskuteční ve farnosti sv. Mořice v úterý 20. června v 19.00 hod. na vikárce.

 

Přihlášky do výuky náboženství

Rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí.

Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství. Dětem, které navštěvují státní školy, a také studentům gymnázia a dalších středních škol rovněž nabízíme výuku náboženství. Přihlášky do náboženství pro příští školní rok jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři. Vyplňte je a odevzdejte co nejdříve.

 

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

V obou kroměřížských farnostech začne v září 2017 příprava na svátost biřmování.

Připravovat se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i ty starší dospělé, kteří ještě tuto svátost nepřijali!

Zájemci o sv. biřmování si mohou přihlášky vyzvednout v sakristii nebo farní kanceláři. Vyplněné přihlášky je třeba osobně odevzdat P. Josefovi – do konce července!

 

NABÍDKY A POZVÁNÍ

 

Mezinárodní festival současného umění s duchovním zaměřením Forfest 2017

Letošní 28. ročník obsahuje 27 akcí a většina z nich bude realizována v Kroměříži v období dvou týdnů od 18. 6. do 1. 7. 2017 – koncerty, výstavy, autorská čtení mladých básníků, kompoziční kurzy i třídenní mezinárodní kolokvium „Duchovní proudy v současném umění.“

Čtveřici koncertů v chrámu sv. Mořice v Kroměříži zahájí v neděli 18. června ve 20.00 hod. koncert vynikajících německých interpretů – varhaníka prof. Martina Herchenrödera a violoncellisty prof. Friedricha Gauwerkyho. Oba jsou mezinárodně uznávanými specialisty na interpretaci hudby 20. a 21. století.

Slavnostní událostí bude ve čtvrtek 22. června světová premiéra kantáty „Vesmírný poutník“ skladatele Karla Svozila na text básníka Jiřího Bureše pro mezzosoprán, tenor, bas a komorní orchestr.

O den později v pátek 23. června vystoupí v kroměřížském chrámu sv. Mořice varhaník a pedagog prof. Karel Hiner.

V neděli 25. června bude chrám sv. Mořice dějištěm nejvýznamnější letošní festivalové akce – koncertu ansámblu BRNO CONTEMPORARY ORCHESTRA s dirigentem Pavlem Šnajdrem a sólistkou – mezzosopranistkou Janou Cvejnovou.

Všechny koncerty v chrámu sv. Mořice začínají ve 20.00 hod. Podrobnosti jsou na plakátě. Srdečně zvou pořadatelé.

 

Nástěnka plná inspirace

Mladí ve spolupráci s farní radou pro vás připravili v kostele sv. Mořice vývěsku plnou inspirací: co číst, na co se dívat, co poslouchat, kam vyrazit? Jde o vývěsku, která je v lodi kostela nejblíže bočnímu vchodu.

 

Výstava dětských obrázků

Obrázky, které namalovaly děti v rámci výtvarné soutěže „Květiny pro maminku,“ si můžete prohlédnout v místnostech Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž, a to během celého měsíce června v otevíracích hodinách: pondělí 16 – 17.30 hod., čtvrtek 14 – 17 hod.

 

Dětský den u Milosrdných sester sv. Vincence na Malém Valu

Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul pořádá DĚTSKÝ DEN na zahradě nemocnice ve čtvrtek 29. 6. 2016 od 14 do 17 hodin. Na programu: soutěže, jízda sanitkou, skákací hrad. Všechny děti jsou srdečně zvány. Vyhrává každý. Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.

 

Pouť dětí na začátku prázdnin na Svatém Hostýně

Sobota 1. července      2017 – v 9.00 a 10.15 mše sv. za děti a mládež.

 

Celostátní setkání mládeže v Olomouci

Setkání mladých lidí, kteří mají zájem o duchovní hodnoty; prázdninová akce pro mladé lidi, kteří se chtějí setkat s Bohem, biskupy a mezi sebou; oslava Světového dne mládeže na národní úrovni – tak lze charakterizovat toto setkání, které se uskuteční v Olomouci od 15. do 20 srpna 2017. Je určeno pro mladé od 14 do 30 let.

Drazí mladí přátelé, pokud ještě nejste přihlášení, udělejte to co nejdříve. Přihlášky a informace na webu setkání www.olomouc2017.signaly.cz.

V sobotu 19. srpna prožijí mladí Den s rodinami. Ano, rodiny s dětmi jsou ten den zvány do Olomouce. Rodiny, udělejte si čas, naplánujte a přijeďte na toto sekání mládeže.

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 18. 6. 2017 (11. týden v mezidobí, Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, kněžské svěcení).

 

Formulace úmyslu pro přednesení v přímluvách a zveřejnění ve farním listu TRIO, …:

Pane, prosíme za nová kněžská povolání, za osobní svatost kněží a potřebné milosti pro ty, kteří se ke kněžství připravují.“

 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 18.6.2017 (11. týden v mezidobí, Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, kněžské svěcení).

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Bože, tvé milosrdenství nám otvírá nekonečné poklady lásky v Srdci tvého milovaného Syna, zraněném našimi hříchy; děkujeme ti za všechno, co pro nás Kristus vykonal, a prosíme tě: dej, ať je naše oddaná služba také dostiučiněním za naše viny. Neboť on
s tebou v jednotě Ducha svatého ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Pane, prosíme za nová kněžská povolání, za osobní svatost kněží a potřebné milosti pro ty,
kteří se ke kněžství připravují.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

 

 

Zaslíbení Pána Ježíše ctitelům Božského Srdce:

1. Dám všechny potřebné milosti a požehnám jejich činnosti.

2. Potěším je ve všech jejich obtížích.

3. Hříšníci najdou v něm nevyčerpatelné milosrdenství.

4. Vlažní se stanou horlivými, horliví dokonalejšími.

5. Ochráním ty, kteří se mu zasvětí a nepřestanou ho zbožně uctívat.

6. Vepíši do svého srdce jména všech, kdo budou rozšiřovat úctu k němu.

7. Kde bude uctíván obraz mého Srdce, tam dám svůj mír
a spojím rozdvojené.

8. Ochráním rodiny, které se s důvěrou na mě obrátí v jakémkoli soužení.

9. Společnosti, které se dají pod mou ochranu, uchovám
ve svornosti a uchráním je trestů, které si zasloužili.

10. Těm, kteří pracují na spáse duší, dám milost,
že obrátí i nejzatvrzelejší.

11. Zahrnu nebeským požehnáním všechny, kteří
o mém svátku přistupují ke stolu Páně, aby odčinili urážky, kterých se mi dostává především v Nejsvětější Svátosti. (pátek po 2. neděli po slavnosti Seslání Ducha svatého)

12. Má všemohoucí láska udělí všem, kdo po devět
po sobě jdoucích prvních pátků mě přijmou, milost konečného setrvání a nezemřou ve stavu nemilosti
a bez svátosti. Mé Srdce jim bude v posledním okamžiku bezpečným útočištěm.

 

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES