TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník IV. / č. 25

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

25. 6. 2017


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Sestry a bratři,

závěr školního roku je příležitostí k vděčnosti i k prosbám. V tomto týdnu se spojme v modlitbě především na tento farní pastorační úmysl:

„Bože děkujeme za učitele a vychovatele, za všechny milosti a ochranu našich dětí a mládeže v uplynulém školním roce a prosíme o jejich trvalý růst ve víře, naději a lásce.“

P. Josef

 

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali ve farnosti sv. Mořice 16.805,- Kč, ve farnosti Hradisko 3.446,- Kč. Všem dárcům upřímné “Pán Bůh zaplať.“

 

POUTNÍ SLAVNOST

Tuto neděli 25. června v 18.00 hod. slavíme poutní mši svatou v kostele sv. Jana Křtitele. Je obětována za všechny, kdo v minulosti pečovali a kdo nyní pečují o kostel sv. Jana, a za dobrodince tohoto kostela.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Středa 28. června – Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

Čtvrtek 29. června – Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

Pátek 30. června – Svátek Výročí posvěcení olomoucké katedrály

 

Příští neděle je 13. v mezidobí.

 

ADORACE

Neděle 2. července – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ulici (8.30 – 17.00 hod.), kostel sv. Mořice v 19.00 hod., kostel Všech svatých v Hradisku ve 14.30 hod.

 

UPOZORNĚNÍ:

V neděli  25. 6. nebude večerní adorace v kostele sv. Mořice.

 

Mše svaté na zakončení školního roku

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži – úterý 27. června v 10.00 hod. v kostele sv. Mořice.

Církevní základní škola v Kroměříži – pátek 30. června v 8.00 hod. v kostele Panny Marie.

 

Primice

Mgr. Jana Berku, jáhna na Arcibiskupském gymnáziu, provázíme svými modlitbami. V sobotu 24. června přijímá kněžské svěcení. Je jediným novoknězem pro naši arcidiecézi. Primiční mši svatou bude slavit v sobotu 1. července 2017 v 15.00 hod. v kostele sv. Vavřince v Přerově.

 

Malá škola modlitby

Společenství Malé školy modlitby pokračuje v pondělí 26. června v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester svatého Kříže, na Koperníkově ul.

 

Společenství mužů ve farnosti Hradisko

Muži, přijměte pozvání na poslední předprázdninové společenství ve středu 28. června v 19.00 hod. na faře. Na setkání s Vámi se těší Petr Váňa.

 

Charitní pečovatelská služba

Svépomocná skupina pro pečující v domácnosti – čtvrtek 29. června v 16.00 hod. v sídle Charitní pečovatelské služby, Malý Val 1552.

 

Táborák na konci školního roku v Hradisku

V pátek, 30. 6. 2017, jsou VŠICHNI srdečně zváni na táborák na farní zahradě v Hradisku u příležitosti zakončení školního roku. Začátek v 18.00 hod.. Občerstvení zajištěno.

 

Přihlášky do výuky náboženství

Rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí.

Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství. Dětem, které navštěvují státní školy, a také studentům gymnázia a dalších středních škol rovněž nabízíme výuku náboženství. Přihlášky do náboženství pro příští školní rok jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři. Vyplňte je a odevzdejte co nejdříve.

 

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

V obou kroměřížských farnostech začne v září 2017 příprava na svátost biřmování.

Připravovat se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i ty starší dospělé, kteří ještě tuto svátost nepřijali!

Zájemci o sv. biřmování si mohou přihlášky vyzvednout v sakristii nebo farní kanceláři. Vyplněné přihlášky je třeba osobně odevzdat P. Josefovi – do konce července!

 

NABÍDKY A POZVÁNÍ

 

Mezinárodní festival současného umění s duchovním zaměřením Forfest 2017

V neděli 25. června od 20.00 hod. bude chrám sv. Mořice dějištěm nejvýznamnější letošní festivalové akce – koncertu ansámblu BRNO CONTEMPORARY ORCHESTRA s dirigentem Pavlem Šnajdrem a sólistkou – mezzosopranistkou Janou Cvejnovou.

 

Dětský den u Milosrdných sester sv. Vincence na Malém Valu

Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul pořádá DĚTSKÝ DEN na zahradě nemocnice ve čtvrtek 29. 6. 2017 od 14 do 17 hodin. Na programu: soutěže, jízda sanitkou, skákací hrad. Všechny děti jsou srdečně zvány. Vyhrává každý. Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.

 

Pouť dětí na začátku prázdnin na Svatém Hostýně

Sobota 1. července 2017 – v 9.00 a 10.15 hod. mše sv. za děti a mládež.

 

HRADĚNÍ – příměstský tábor v Hradisku

Nabízíme pobyt pro děti ve věku, kdy navštěvují 1. - 5. třídu, od pondělí 28. 8. do pátku 1. 9. (včetně) v Hradisku na faře denně v době od 7.30 hod. (příchod až do 9.00 hod. je možný) do 17.00 hod. Bližší informace o ceně a dalším programu budou podle počtu přihlášených sděleny během července. Prosíme o zaslání přihlášek na mail hradeni@seznam.cz (tel.: 604 981 715) do 30. 6. 2017.

 

Kráčet životem s Bohem

Aktivní exercicie pro dívky (11 – 16 let) v termínu 6. – 9. 7. 2017 v klášteře sester vincentek na Malém Valu 1553 v Kroměříži. Vede sr. M. PETRA SOUČKOVÁ. S sebou: Bibli, spacák, osobní věci, sportovní oblečení. Přihlášky do čtvrtka 29. 6. 2017. Kontakt: petra@vincentky.cz. Více na www.vincentky.cz

 

Ženy na pouti ke studni života

Stačí dva dny dovolené…Na Svatém Hostýně proběhne od 26. do 30. července 2017 setkání  pro ženy všech věkových skupin, vdané, svobodné, ovdovělé i rozvedené. Na programu budou přednášky, obyčejné povídání, vycházky i čajovna, také dostatek volna, které budete trávit podle svých představ. Přihlásit se je třeba  do 30. 6. 2017.  Více informací u p. Marcely Řezníčkové, tel 605274915, e-mail: reznickova@arcibol. cz 

 

Celostátní setkání mládeže v Olomouci

Za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve.

Obracíme se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz

 

VELEHRAD 2017

Úterý 4. července – celodenní bohatý program pro děti i dospělé, v 19.30 hod. Večer lidí dobré vůle (koncert), 21.00-23.00 adorace v bazilice, 23.00 mše svatá.

Středa 5. července – Národní pouť ke cti sv. Cyrila a Metoděje. Slavnostní mše svatá v 10.30 hod. na nádvoří před bazilikou. Hlavní celebrant i kazatel: J. Em. Marc kardinál Quellet, prefekt Kongregace pro biskupy. Koncelebrují čeští i zahraniční biskupové.

Slavnostní poutní mše je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Praha.

Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří.

Neděle 9. červenceMALÁ POUŤ. Mše sv. v bazilice: 7.30, 10.00 a 15.00 hod. (Více na plakátech a na www.velehradinfo.cz)

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 25.6.2017 (12. týden v mezidobí, sv. Petra a Pavla, Slavnost).

Bože, děkujeme za učitele a vychovatele, za všechny milosti a ochranu našich dětí a mládeže v uplynulém školním roce a prosíme o jejich trvalý růst ve víře, naději a lásce.“

 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 25.6.2017 (12. týden v mezidobí, sv. Petra a Pavla, Slavnost).

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Nasytil jsi nás, Bože, svátostným pokrmem, naplň nás také duchem své lásky, abychom se chovali k sobě navzájem jako první křesťané: setrvávali v lámání chleba i v apoštolské nauce a byli jedno srdce a jedna duše. Skrze Krista, našeho Pána.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za učitele a vychovatele, za všechny milosti a ochranu našich dětí a mládeže v uplynulém školním roce a prosíme o jejich trvalý růst ve víře, naději a lásce.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

 

 

Litanie ke svatému Pavlu

Lásko Boha Otce, zachraň nás.

Milosti našeho Pána Ježíše Krista, oživ nás.

Seslání Ducha Svatého, posvěť nás.

Svatý Pavle, oroduj za nás.

Ty, kterého Bůh zahrnul milosrdenstvím,

Ty, jemuž se zjevil Boží Syn,

Ty, jenž ses stal nástrojem, který si Kristus vyvolil,

Ty, který jsi určen za hlasatele pravdy, apoštola
a učitele národů,

Ty, jehož apoštolát byl potvrzován zázraky a znameními,

Ty, který jsi byl věrným služebníkem rodící se církve,

Ty, který jsi národům daroval Kristovo evangelium
i celý svůj život,

Ty, který jsi nosil křesťany v srdcích i ve svých okovech,

Ty, jenž jsi byl ukřižován s Kristem,

Ty, v němž žil a působil Kristus,

Ty, který jsi nemohl být odloučen od lásky Kristovy,

Ty, který jsi snášel vězení a útrapy,

Ty, který jsi trpěl bolestí a nebezpečí,

Ty, který jsi byl ještě v těle uchvácen do nebe,

Ty, který jsi oslavil svou službu,

Ty, který jsi po skončení svého běhu očekával věnec spravedlnosti,

Beránku Boží, který jsi obrátil Pavla pronásledovatele, smiluj se nad námi,

Beránku Boží, který jsi korunoval Pavla apoštola,

Beránku Boží, který jsi oslavil Pavla mučedníka.

(zkráceno) 

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES