TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník IV. / č. 26

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

2. 7. 2017


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Sestry a bratři,

přeji vám požehnané dny prázdnin, krásné chvíle na dovolené, radostí a pokojem naplněný čas odpočinku. Využijte nabídky duchovních cvičení a různých setkání, kde je možné se povzbudit ve víře a duchovně načerpat.

Náš společný farní úmysl na tento týden: „Bože, prostřednictvím sv. Cyrila a Metoděje jsi našim předkům udělil dar víry a křesťanské kultury života. Prosíme: rozmnožuj, upevňuj a posiluj i v současnosti naši horlivost.“

Úmysly na další týdny budou zveřejňovány v ohláškách, na webu farnosti i na letáčcích v kostele sv. Mořice a sv. Jana Křtitele.

Prosím, doprovázejme modlitbami všechny prázdninové akce pro děti, mládež, rodiny i seniory. Zvláště pamatujme na Celostátní setkání mládeže v Olomouci.

P. Josef

 

Tento zpravodaj je na celé prázdniny, na měsíc červenec a srpen. Pokud dojde ke změně některé bohoslužby, bude to oznámeno v kostele a vyvěšeno na vývěsce i na internetových stránkách naší farnosti.

 

Sbírka na potřeby farnosti bude v neděli 16. 7. a 20. 8. (třetí neděli v měsíci).

 

Neděle – den Páně je základ a jádro celého liturgického roku.

(Sacrosanctum Concilium, čl. 106). S vděčností přicházejme slavit nedělní mši svatou, a to i když jsme na cestách během prázdnin a dovolených.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

Během prázdnin v měsíci červenci a srpnu nebude ve středu mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele. Ostatní bohoslužby zůstávají beze změny.

V kapli sv. Vincence na Malém Valu bude mše svatá ve dnech státních svátků 5. a 6. července v 7.00 hod.

 

Bohoslužby o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje (středa 5. července)

7.00 hod. – kaple sv. Vincence, Malý Val

7.30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

9.00 hod. – POUTNÍ MŠE SVATÁ v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži.

 

VELEHRAD 2017

Úterý 4. července – celodenní bohatý program pro děti i dospělé, v 19.30 hod. Večer lidí dobré vůle (koncert), 21.00­–23.00 hod. adorace v bazilice, 23.00 hod. mše svatá.

Středa 5. července – Národní pouť ke cti sv. Cyrila a Metoděje. Slavnostní mše svatá v 10.30 hod. na nádvoří před bazilikou. Hlavní celebrant a kazatel: J. Em. Marc kardinál Ouellet, prefekt Kongregace pro biskupy.

Slavnostní poutní mše je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Praha.

Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří.

Neděle 9. července – MALÁ POUŤ. Mše sv. v bazilice: 7.30, 10.00 a 15.00 hod. (Více na plakátech a na www.velehrad.eu)

 

Významné svátky a památky během měsíce července:

Pondělí 3. 7. – svátek sv. Tomáše, apoštola

Úterý 4. 7. – sv. Prokopa, opata

Středa 5. 7. – Slavnost SV. CYRILA, mnicha, a METODĚJE, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a arcidiecéze olomoucké

Úterý 11. 7. – svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

Pátek 14. 7. – blah. Hroznaty, mučedníka

Sobota 15. 7. – památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

Sobota 22. 7. – památka sv. Marie Magdaleny

Úterý 25. 7. – svátek sv. Jakuba, apoštola

Středa 26. 7. – památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů P. Marie

Čtvrtek 27. 7. – památka sv. Gorazda a druhů

Sobota 29. 7. – památka sv. Marty

Pondělí 31. 7. – památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

 

Adorace v červenci a v srpnu

Kostel sv. Mořice – každou neděli v červenci a srpnu budou adorace od 19.00 – 20.00 hod.

Pátek 7. 7. a 4. 8. – celodenní adorace v kapli sv. Vincence (7.00 – 16.00 hod.), kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod.

Neděle 2. 7. a 6. 8. – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ulici (8.30 – 17.00 hod.), kostel sv. Mořice v 19.00 hod., kostel Všech svatých v Hradisku v 14.30 hod.

 

Příležitost ke svátosti smíření v červenci a srpnu:

Čtvrtek před prvním pátkem (6. 7. a 3. 8.) – kostel Panny Marie od 9.00 do 11.00 hod., farní kostel v Hradisku 18.15 – 19.00 hod.

První pátek v měsíci (7. 7. a 4. 8.) – kostel sv. Mořice od 15.00 do 17.00 hod.

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 6. července a 3. srpna dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.

 

Bohoslužby o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie (úterý 15. srpna)

  6.00 hod. – kaple sv. Vincence, Malý Val

11.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul.

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

19.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

Výročí posvěcení kostela sv. Jana Křtitele:

15. srpna 1768 byl konsekrován filiální kostel sv. Jana Křtitele. Toto výročí si připomeneme při mši svaté v neděli 13. srpna v 18.00  hod.

 

Poděkování za úrodu

V rámci Dožínek Zlínského kraje poděkujeme Pánu Bohu za úrodu slavením mše svaté v neděli 20. srpna v 10.15 hod. v kostele sv. Mořice v Kroměříži. Mši svatou bude sloužit ThDr. Ing. Lukáš Evžen Martinec, OSA. Všichni jste srdečně zváni.

 

Pozvání na pouti:

Neděle 13. srpna – Pouť ve farním kostele Panny Marie v Kroměříži

Mše sv. v 8.00, v 9.15 a ve 14.00 hod.

Neděle 13. srpna – Hlavní pouť na Svatém Hostýně

Mši svatou v 10.15 hod. bude sloužit arcibiskup Mons. Jan Graubner.

Sobota 26. srpna – Arcidiecézní POUŤ RODIN na Svatém Hostýně, která je letos zároveň Dnem s rodinným životem. Mši svatou v 10.15 hod. bude celebrovat arcibiskup Mons. Jan Graubner. Pojďme společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro nadcházející školní rok… Program pouti na www.rodinnyzivot.cz a na plakátě.

 

Významné svátky a památky během měsíce srpna:

Úterý 1. 8. – památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

Pátek 4. 8. – památka sv. Jana Marie Vianneye

Neděle 6. 8. – svátek Proměnění Páně

Středa 9. 8. – sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

Čtvrtek 10. 8. – svátek sv. Vavřince, mučedníka

Pátek 11. 8. – památka sv. Kláry, panny

Sobota 12. 8. – sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice

Pondělí 14. 8. – památka sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a mučedníka

Úterý 15. 8. – slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Doporučený svátek – věřícím se doporučuje toho dne účastnit se mše sv.

Pondělí 21. 8. – památka sv. Pia X., papeže

Úterý 22. 8. – památka Panny Marie Královny

Čtvrtek 24. 8. – svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Pátek 25. 8. – sv. Josefa Kalasanského, kněze

Pondělí 28. 8. – památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

Úterý 29. 8. – památka Umučení sv. Jana Křtitele

 

Prázdninové tipy pro každého

Před námi je čas dovolených a prázdnin, a proto možná uvítáte čerstvé tipy, jak využít tento čas. Nová doporučení osvědčených knih, filmů, akcí i hudby najdete na nástěnce u bočního vchodu do kostela sv. Mořice.

 

Hořící náměstí - podpora festivalu

Blíží se září a s ním i evangelizační festival Hořící náměstí. I vy můžete pomoci s jeho realizací. Jsme otevřeni novým organizátorům a dobrovolníkům. Pokud byste rádi jakkoli podpořili tento festival, napište na ignite@igniteprojekt.cz. Celé prázdniny je také možné přispívat finančními dary ve farní kanceláři. Těšíme se na každého z vás 16. záři na Velkém "hořícím" náměstí v Kroměříži!

Mládež kroměřížských farností (www.igniteprojekt.cz/bs)

 

PŘIHLÁŠKY DO VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ

Rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí. 

Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství. Dětem, které navštěvují státní školy a také studentům gymnázia a dalších středních škol rovněž nabízíme výuku náboženství. Přihlášky do náboženství pro příští rok jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři. Vyplňte je a odevzdejte co nejdříve.

 

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

V obou kroměřížských farnostech začne v září 2017 příprava na svátost biřmování.

Připravovat se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i ty starší dospělé, kteří ještě tuto svátost nepřijali!

Zájemci o sv. biřmování si mohou přihlášky vyzvednout v sakristii nebo farní kanceláři. Vyplněné přihlášky je třeba osobně odevzdat P. Josefovi – do konce července!

 

KURZ ŠITÍ pro začátečníky a pokročilé

pro dívky cca od 13 let a ženy se uskuteční pouze dle zájmu a po vzájemné domluvě v týdnu od 14. 8. nebo od 21. 8. 2017 v době 9.30 – 12.30 hod., nebo 16.30 – 19.30 hod. v Děkanátním centru pro rodinu Kroměříž u kostela sv. Mořice. Více viz plakátek. Příspěvek 80,-Kč/ lekce. Během kurzu je po dohodě možné využít hernu pro děti. Přihlášky a podrobné informace u lektorky kurzu Heleny Župkové, tel. 777 865 704, e-mail: helena.zupkova@seznam.cz.

 

 

NABÍDKA POUTÍ, EXERCICIÍ, SETKÁNÍ: 2017

Pouť ke sv. Anně do Staré vody u Libavé s ŘKF Panny Marie

se uskuteční v sobotu 22. 7. Odjezd v 7.30 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Přihlašování ve farní kanceláři ŘKF Panny Marie.

 

Celostátní setkání mládeže v Olomouci

Setkání mladých lidí, kteří mají zájem o duchovní hodnoty; prázdninová akce pro mladé lidi, kteří se chtějí setkat s Bohem, biskupy a mezi sebou; oslava Světového dne mládeže na národní úrovni – tak lze charakterizovat toto setkání, které se uskuteční v Olomouci od 15. do 20 srpna 2017. Je určeno pro mladé od 14 do 30 let.

Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. Drazí mladí přátelé, využijte této možnosti. Přihlášky a informace na webu setkání www.olomouc2017.signaly.cz.

V sobotu 19. srpna prožijí mladí Den s rodinami. Ano, rodiny s dětmi jsou ten den zvány do Olomouce. Rodiny, udělejte si čas, naplánujte a přijeďte na toto sekání mládeže.

 

Letní Antiochia 2017

Bohoslovci a mladí křesťané z celé republiky tráví letní prázdniny v místech, kde žije málo věřících, a po vzoru křesťanů z Antiochie se zapojují do života obce. Připravují zábavné a kulturní programy pro děti, poznávací výlety, navštěvují osamocené a nemocné. Více termínů během celých prázdnin. Více na www.antiochia.cz

 

27. ročník AKADEMICKÝCH TÝDNŮ

V tradičním termínu 29. 7. – 6. 8. 2017, letos netradičně NOVĚ v areálu Chaty Horalka ve Sněžném v Orlických horách. Řada přednášek a setkání se zajímavými osobnostmi. Kompletní a aktuální informace na webu: www.akademicketydny.info

 

Křesťanský camp RAFT pro mládež

Kněží a mladí z ADCŽM v Rajnochovicích zvou na letní křesťanský camp RAFT – „S JEŽÍŠEM PROTI PROUDU“. Je určen pro mladé od 16 do 25 let a uskuteční se 30. 7. - 5. 8. 2017 na Přístavu v Rajnochovicích. Informace a přihlášky www.mladez.ado.cz a na plakátcích.

 

XXXVII. pěší pouť z Krakova do Čenstochové

Termín: 5. 8. – 12. 8. 2017. Pouť má charakter díkůvzdání a pokání. Předpokládá se účast poutníků na mši sv. a modlitbách. Přihlášky do 20. 7. 2017. Více www.kyjov.dekanat.cz .

 

ČAS pro BOHA – Duchovní obnova s karmelitány pro muže

Bratři karmelitáni zvou muže ve věku 18 - 40 let, kteří zvažují duchovní povolání, do kláštera v Kostelním Vydří v termínu 6. 8. 2017 od 18.00 hodin - 10. 8. 2017 do 13 hodin. Cena je 1.000,- Kč. Informace a přihlášky: marian@karmel.cz

 

VIA – Duchovní cvičení v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci

v tichu pro mladé muže a ministranty od 17 do 40 let, kteří hledají své životní povolání, v termínu 7. - 11. 8 2017, vede P. Jan Szkandera – spirituál Arcibiskupského kněžského semináře Olomouc.

Přihlášky do 28. 7. 2017 na http://www.knezskyseminar.cz/akce/vir/via/

 

Exercicie na Svatém Kopečku s P.  Janem Szkanderou pro všechny

Sestry premonstrátky srdečně zvou na exercicie se spirituálem AKS Olomouc od úterý 22. 8. do soboty 26. 8. 2017 na Svatý Kopeček u Olomouce. Přihlášky do 14. 8. 2017 na e-mail: info@premonstratky.cz, více informací na http://www.premonstratky.cz/centrum.

 

Akce v DCŽM Vesmír v Orlických horách

Taneční týden 22. 8. – 26. 8. a sportovní týden 28. 8. – 1. 9. 2017. Závazné  přihlášky na: http://vesmir.signaly.cz/akce.html nebo dczm.vesmir@gmail.com

 

Multižánrový křestanský festival UNITED 2017

Od čtvrtka 24. 8. do soboty 26. 8. 2017 ve Vsetíně. Více na: http://festivalunited.cz/

 

S řeholníky ve Vysokých Tatrách II

Pro mladé muže, kteří se cítí být povolání sloužit potřebným lidem a žít v komunitě Milosrdných bratří. Duchovní program, rozhovory, vysokohorská turistika. V termínu: středa 30. 8. - neděle 3. 9. 2017. Cena: 1.000,- Kč (+doprava). Více informací a přihlášky:  prevor@milosrdni.cz, http://www.milosrdni.cz/tatry-formular/. Přihlášky do 31. 7. 2017

 

Pro nemocné a ty, kdo o ně pečují

Pán Ježíš se s láskou skláněl k nemocným. I dnes chce, skrze službu církve, dávat nemocným naději, povzbuzení a pomoc. Kdo máte ve své rodině nebo v blízkém okolí nemocné, nabídněte jim přijetí svátostí. Pozvěte kněze nebo využijte služby akolytů, kteří mohou vašim nemocným přinést svaté přijímání.

Kontakt na kněze: P. Josef Lambor (731 402 093), P. Pavel Lev Eliáš (731 626 561), P. Jiří Orság (603 710 651), farní e-mail: fakromeriz-smo@ado.czSvaté přijímání mohou přinést ve farnosti sv. Mořice: Vít Pořízek (736 522 846, porizekvit@seznam.cz), Ing. Antonín Souček (605 971 204, soucek@vukrom.cz), Jan Souček (732 565 282, soucek.jan@gmail.com), Mgr. Josef Pořízek (731 626 536, josef.porizek@centrum.cz), Mgr. Petr Šiška (724 871 840, petr.siska@coptkm.cz), Ing. Josef Zvoníček (608 887 070, zvondic@seznam.cz), Michal Řezáč (739 380 937, michal.rezac78@seznam.cz). Ve farnosti Hradisko: Ing. Petr Váňa (739 914 797, vana.peta@gmail.com), Josef Škabraha (773 196 690, skabrahajosef@seznam.cz), Josef Pavlík (606 826 802).

Duchovní služba v Kroměřížské nemocnici

Pokud máte nemocné v Kroměřížské nemocnici nebo tam mají nastoupit, obraťte se na sestru Pavlu, která může přinést svaté přijímání nebo zprostředkovat službu kněze. Kontakt: sestra Pavla Martínková, Milosrdná sestra sv. Vincence de Paul (731 604 430 nebo pavla@vincentky.cz)

 


(Podobu prázdnin budou modlitby na farní pastorační úmysl publikovány na webu farnosti zde: http://www.svmoric.net/content/category/1/79/1/ )

 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne 2.7.2017, 13. v mezidobí

Bože, prostřednictvím sv. Cyrila a Metoděje jsi našim předkům udělil dar víry a křesťanské kultury života. Prosíme: rozmnožuj, upevňuj a posiluj i v současnosti naši horlivost.

 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 2.7.2017, 13. v mezidobí, sv. Cyrila a Metoděje, slavnost.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Bože, tys poslal našim předkům svatého Cyrila
a Metoděje, aby hlásali evangelium slovanským jazykem; dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství a řídíme se jím ve svém životě. Prosíme o to skrze tvého Syna…

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prostřednictvím sv. Cyrila a Metoděje jsi našim předkům udělil dar víry a křesťanské kultury života. Prosíme: rozmnožuj, upevňuj
a posiluj i v současnosti naši horlivost.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES