TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník I. / č. 27                     30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                               26. 10. 2014


Pokud se Vám email nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

            Kostel, dům Boží, je také obrazem celé církve – duchovního chrámu, kde Bůh přebývá uprostřed svého lidu. Dnes se čte v našich kostelech List českých a moravských biskupů o pomoci trpícím křesťanům. Jejich situace na Blízkém východě, v mnoha zemích Afriky i na Ukrajině je velmi bolestná. Proto nás biskupové prosí o intenzivní modlitby za mír a ukončení utrpení křesťanů. Jak nám leží na srdci osud těchto našich bratří a sester? Dokážeme pro ně něco konkrétního udělat? Pátek 31. října je dnem postu za mír v těchto zemích.; v neděli 2. listopadu sbírka pro ty, kteří přišli o domov, všechen majetek a trpí hlady; každý den v poledne se můžeme spojit v modlitbě za mír a připravit v následujících dnech prosebné adorační pobožnosti. Mějme odvahu se nasadit pro tak důležitou věc a důvěřujme v Boží pomoc.

P. Josef

Minulou neděli jste při sbírce na misie věnovali ve farnosti sv. Mořice 44.050,- Kč a dar 30.000,- Kč, ve farnosti Hradisko 9.093,- Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Svátky v týdnu:

Úterý – svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

Středa – blahoslavené Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice

Pátek – Den postu za mír na Blízkém východě, v afrických zemích a na Ukrajině

Sobota – slavnost VŠECH SVATÝCH

Neděle 2. listopadu – vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

Sbírka na pomoc trpícím na Blízkém východě, v afrických zemích a na Ukrajině

Ve farnosti Hradisko slavíme v sobotu 1. listopadu titulární slavnost kostela. Mše svatá ve farním kostele Všech svatých bude v 9.15 hod. Po mši svaté bude krátká adorace a svátostné požehnání.

Ve farnosti sv. Mořice budou bohoslužby v sobotu 1. listopadu takto: farní kostel sv. Mořice v 9.00 hod., kaple sv. Kříže v 11.30 hod., kostel sv. Cyrila a Metoděje v PL v 16.30 hod., kaple sv. Vincence v 18.00 hod.

POZOR: Změna bohoslužeb

V kapli sv. Vincence na Malém Valu bude v úterý 28. října mše svatá v 7.00 hod.

Ve středu 29. října mimořádně nebude mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele.

Od čtvrtku 30. října je posunut začátek mše svaté v Hradisku na 18.00 hod.

Pobožnosti za zemřelé budou na místních hřbitovech v neděli 2. listopadu: v Kroměříži v 15.00 hod. (Začátek je u hlavního kříže. Kancionály vezměte s sebou.), v Hradisku ve 14.00 hod. (v kostele tichá půlhodinová adorace, po ní pobožnost na hřbitově).

 

Společenství Malé školy modlitby pokračují po prázdninové přestávce pouze v jedné skupině, vedené otcem Václavem. Setkání jsou otevřená pro všechny. Zváni jsou zájemci z obou původních skupin. V tomto týdnu je setkání v pondělí 27. října v 9.30 hod. ve společenské místnosti na vikárce.

 

DRAKIÁDA

Společenství TakK zve děti a celé rodiny na farní drakiádu tuto neděli 26. října od 14.00 do 17.00 hod. na letišti v Kroměříži. Malé občerstvení a program pro ty nejmenší zajištěn. Draka si vezměte s sebou. Na nejlepší z Vás čeká odměna.

Pozn:  Akce se koná jen za příznivého počasí.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ obou kroměřížských farností se uskuteční ve čtvrtek 6. listopadu od 15.00 hod. v klášteře sester sv. Kříže na Koperníkově ulici. Srdečně zveme všechny seniory.

KURZ PASTORAČNÍCH POMOCNÍKŮ bude zahájen v sobotu 8. listopadu na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Informace a přihlášky ve farní kanceláři.

 

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela či kaple získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech během roku lze takto získat odpustky částečné.

Pro ty, kteří z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitov v době od 1. do 8. listopadu, platí dovolení, že za stejných podmínek mohou získat odpustky pro duše v očistci už od 25. října. Je to na základě žádosti našich biskupů, kterou Řím schválil na dobu sedmi let.

 

Centrum pro rodinu Kroměříž, Stojanovo nám. 4/9 (za kostelem sv. Mořice):

Modlitby matek: Změna termínu!

Vždy 1. pondělí v měsíci v 16.30 hod. v Centru pro rodinu. Děti si mohou hrát v herně (za pěkného počasí jsme v altánku na farní zahradě). Informace: paní Bára Škrabalová, tel . 606 726 970

Šicí kavárna – kurz šití, opravy, ruční práce…,

Čtvrtky 9.30 hod – 12.00 hod.  (70, - Kč / blok). Děti si mohou hrát v herně. Je třeba se nahlásit. Helena Župková, tel: 736 522 814

Informace také na plakátcích v předsíni kostelů a na www.cpr-kromeriz.cz, kontakt: cpr-kromeriz@seznam.cz.

 


 

Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2014 

Odhlásit TRIO EXPRES