TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník I. / č. 28    Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ       2. 11. 2014


Pokud se Vám email nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Vyznáváme víru ve společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Spolu s celou církví se modlíme za zemřelé a vyprošujeme jim „věčné odpočinutí“ – to je věčnou radost, věčné štěstí u Boha. A prosíme, abychom také my mohli jednou s nimi usednout ke stolu v nebeském království. Radostná zvěst o vzkříšení je středem křesťanské víry.

 

Vzpomínka na naše drahé zemřelé nám vnuká otázku: „Co je vlastně v životě důležité?“ Společenství s našimi zemřelými nám může pomáhat v našem životě, přispívat k jeho opravdovosti, čistotě, hloubce. Ukazuje nám, k jaké velikosti jsme povoláni.

P. Josef

 

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na pomoc trpícím na Blízkém východě, v afrických zemích a na Ukrajině.

Vytrvejme v modlitbách za mír a za pronásledované křesťany – každé poledne alespoň krátkou modlitbou, v osobní modlitbě, při společné modlitbě doma i v kostele, při adoracích a při mši svaté.

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali ve farnosti sv. Mořice 13.490,- Kč, ve farnosti Hradisko 3.820,- Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

Dnes večer v 19:00 hod. bude adorace v kostele sv. Mořice.

Svátky v týdnu:

Úterý – památka sv. Karla Boromejského, biskupa

Neděle – svátek Posvěcení lateránské baziliky

 

Dnes odpoledne jste zváni na Pobožnosti za zemřelé.

V Kroměříži začne pobožnost v 15:00 hod. na místním hřbitově u hlavního kříže. Kancionály vezměte s sebou.

V Hradisku začne ve 14:00 hod. v kostele tichá půlhodinová adorace, po ní bude pobožnost na hřbitově.

 

Ve farnosti Hradisko navštíví kněz ve čtvrtek dopoledne nemocné po domech. Večer bude mše svatá ve farním kostele v 18:00 hod.

Pátek je první v měsíci. V kostele sv. Mořice bude příležitost ke svátosti smíření od 15:00 do 17:00 hod. V kapli sv. Vincence na Malém Valu se koná celodenní adorace od 7:00 do 16:00 hod.

Na pátek 7. listopadu připadá výročí uvedení Mons. Jana Graubnera do úřadu arcibiskupa olomouckého. Provázejme Otce arcibiskupa v jeho pastýřské službě svými modlitbami.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ obou kroměřížských farností se uskuteční ve čtvrtek 6. listopadu od 15:00 hod. v klášteře sester sv. Kříže na Koperníkově ulici. Srdečně zveme všechny seniory.

 

KURZ PASTORAČNÍCH POMOCNÍKŮ bude zahájen v sobotu 8. listopadu na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Informace a přihlášky ve farní kanceláři.

 

Žehnání praporu Českomoravské myslivecké jednoty se uskuteční v kostele sv. Mořice v úterý 4. listopadu v 15:00 hod.

 

Duchovní obnovy v klášteře sester sv. Vincence na Malém Valu.

Pro ženy (vedená P. Adamem Ruckim) od 28. do 30. 11. 2014.

Pro muže (vedená P. Janem Szkanderou) 13.12.2014.

Více na plakátech a na www.vincentky.cz

 

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela či kaple získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

 

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech během roku lze takto získat odpustky částečné.

 

Klub UNESCO ve spolupráci s Domem kultury zvou na přednášku, besedu a vernisáž výstavy Poutní kostel na Zelené Hoře architekta Jana Blažeje Santiniho 20 let na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Přednáška se koná v úterý 4. listopadu v 16:00 hod. ve foyer Domu kultury Kroměříž.

ÚKLID: sobota 8.11. a 15.11. manželé Koupilovi, paní Valášková (Úklid je možno provést i např.v pátek po mši svaté)

 


 

Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2014 

Odhlásit TRIO EXPRES