TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 28          15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ          10. 7. 2016


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Sestry a bratři, přeji vám požehnané dny prázdnin, krásné chvíle na dovolené, radostí a pokojem naplněný čas odpočinku. Využijte nabídky duchovních cvičení a různých setkání, kde je možné se povzbudit ve víře a duchovně načerpat.

Prosím, abyste provázeli modlitbami všechny prázdninové akce pro děti, mládež, rodiny i seniory. Zvláště pamatujme na Světové dny mládeže – Krakov 25.-31.7 2016, které vyvrcholí setkáním se Svatým otcem. Téma setkání je spojeno s tímto Svatým rokem milosrdenství:

„Blahoslavení MILOSRDNÍ, neboť oni dojdou milosrdenství.“(Mt 5,7)

P. Josef

 

Tento zpravodaj je na celé prázdniny, na měsíc červenec a srpen. Pokud dojde ke změně některé bohoslužby, bude to oznámeno v kostele a vyvěšeno na vývěsce i na internetových stránkách naší farnosti.

 

Sbírka na potřeby farnosti bude v neděli 17. července a 21. srpna (třetí neděli v měsíci).

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

Během prázdnin v měsíci červenci a srpnu nebude ve středu mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele. Ostatní bohoslužby zůstávají beze změny.

UPOZORNĚNÍ: V neděli 17. července nebude mše svatá v 8.00 hod. v kapli sv. Vincence na Malém Valu.

Neděle – den Páně je základ a jádro celého liturgického roku. (Sacrosanctum Concilium, čl 106). S vděčností přicházejme slavit nedělní mši svatou, a to i když jsme na cestách během prázdnin a dovolených.

 

Významné svátky a památky během měsíce července:

Pondělí 11. 7. – svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.

Čtvrtek 14. 7. – blah. Hroznaty, mučedníka

Pátek 15. 7. – památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

Sobota 16. 7. – Panny Marie Karmelské

Pátek 22. 7. – památka sv. Marie Magdaleny

Sobota 23. 7. – svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

Pondělí 25. 7. – svátek sv. Jakuba, apoštola

Úterý 26. 7. – památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů P. Marie

Středa 27. 7. – památka sv. Gorazda a druhů

Pátek 29. 7. – památka sv. Marty

 

Adorace v červenci v srpnu

·         Kostel sv. Mořice (kaple P. Marie Bolestné) – každou neděli v červenci a srpnu budou adorace od 19.00 – 20.00 hod.

·         Pátek 5. srpna – celodenní adorace v kapli sv. Vincence (7.00 – 16.00 hod.), kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod.

·         Neděle 7. srpna – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ulici (8.30 – 17.00 hod.), kostel sv. Mořice v 19.00 hod., kostel Všech svatých v Hradisku 14.00 – 15.00 hod.,

 

Příležitost ke svátosti smíření v měsíci srpnu:

·         čtvrtek před prvním pátkem (4. 8.) – kostel Panny Marie od 9.00 do 11.00 hod., farní kostel v Hradisku 18.15 – 19.00 hod.

·         na první pátek v měsíci (5.8.) – kostel sv. Mořice od 15.00 do 17.00 hod.

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 4. srpna dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.

 

Bohoslužby o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie

Pondělí 15. srpna:

  6.00 hod. – kaple sv. Vincence, Malý Val

11.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul.

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

19.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

Výročí posvěcení kostela sv. Jana Křtitele:

15. srpna 1768 byl konsekrován filiální kostel sv. Jana Křtitele. Toto výročí si připomeneme při mši svaté v neděli 14. srpna v 18.00  hod.

 

Poděkování za úrodu

V rámci Dožínek Zlínského kraje poděkujeme Pánu Bohu za úrodu slavením mše svaté v neděli 21. srpna v 10.45 hod. v kostele sv. Mořice v Kroměříži. Mši svatou bude sloužit Mons. Josef Nuzík, generální vikář. Všichni jste srdečně zváni.

 

Pozvání na pouti:

Neděle 14. srpna – Pouť ve farním kostele Panny Marie v Kroměříži

                        Mše sv. v 8.00, 9.15 a ve 14.00 hod.

Neděle 14. srpna – Hlavní pouť na Svatém Hostýně

                        Mši svatou v 10.15 hod. bude sloužit biskup Mons. Josef Hrdlička

Sobota 20. srpna – Pouť pedagogů na Svatém Hostýně s Maxem Kašparů

                        Mši svatou v 10.15 hod. bude celebrovat arcibiskup Mons. Jan Graubner

Sobota 27. srpna – Arcidiecézní pouť RODIN K BRÁNĚ MILOSRDENSTVÍ na Svatém Hostýně, dětská pouť na konci prázdnin. Mši svatou v 10.15 hod. bude celebrovat arcibiskup Mons. Jan Graubner V mimořádném Svatém roce milosrdenství využijme přítomnost Svaté brány na tomto poutním místě. “Pojďme společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro nadcházející školní rok… Nechme se obejmout Božím Milosrdenstvím!” Program pouti najdete na www.rodinnyzivot.cz a na plakátě.

 

Významné svátky a památky během měsíce srpna:

Pondělí 1. 8. – památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

Čtvrtek 4. 8. – památka sv. Jana Marie Vianneye

Sobota 6. 8. – svátek Proměnění Páně

Úterý 9. 8. – sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

Středa 10. 8. – svátek sv. Vavřince, mučedníka

Čtvrtek 11. 8. – památka sv. Kláry, panny

Pátek 12. 8. – sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice

Pondělí 15. 8. – slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Doporučený svátek – věřícím se doporučuje toho dne účastnit se mše sv.

Sobota 20. 8. – památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

Pondělí 22. 8. – památka Panny Marie Královny

Středa 24. 8. – svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Čtvrtek 25. 8. – sv. Josefa Kalasanského, kněze

Sobota 27. 8. – památka sv. Moniky

Pondělí 29. 8. – památka Umučení sv. Jana Křtitele

 

PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ

Rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí. Na církevních školách je pravidelná výuka náboženství. Děti, které navštěvují státní školy, se mohou přihlásit do náboženství na faře. Výuku zajišťujeme v součinnosti s farností Panny Marie. Studenti státního gymnázia i dalších středních škol se přihlašují na faře u sv. Mořice. Přihlášky do náboženství jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři. Odevzdejte je na faru nejlépe ještě během prázdnin, aby výuka mohla začít na začátku školního roku. Děti, které chodí do ZŠ v Bezměrově, se přihlašují přímo ve škole.

 

NABÍDKA POUTÍ, EXERCICIÍ, SETKÁNÍ: 2016

Duchovní obnovy u Křížovek

Duchovní obnovy pro dívky v klášteře Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži:             14-17 let: 16.-19.7. (přihláška: duchovniobnova@seznam.cz); od 18 let: 8.-12.8.  (přihláška: dokromeriz@gmail.com).

 

Prázdninová univerzita Karla IV.

Centrum pro rodinu Kroměříž pořádá pro děti PRÁZDNINOVOU UNIVERZITU KARLA IV. formou příměstského křesťanského tábora. Děti se zábavnou formou připraví na začátek školního roku, zopakují základní učivo daného ročníku, dozví se něco o Karlu IV. a jeho době. I. turnus: 22. - 26. srpna 2016 (současná 1. a 2. třída ZŠ), cena 1000 Kč, II. turnus: 29. - 31. srpna 2016 (současná 3. - 5. třída ZŠ), cena 600 Kč. Program denně od 8 hodin do 16 hodin, dětská mše svatá, učení zábavnou formou, hry, písničky, vyrábění. V ceně tábora je oběd a odpolední svačinka. Počet míst je omezen. Možnost přihlásit se do 8. srpna 2016. Mgr. Markéta Matlochová, tel. 737 619 805, marketamatl@centrum.cz.

 

Příměstské tábory u sester sv. Vincence

Termíny: 8. – 12. 8. 2016, 22. – 26. 8. 2016. Děti je možné přihlásit na jeden z táborů zasláním vyplněné přihlášky na: damiana@nemomil.cz. Více na www.vincentky.cz.

Návrat „starší“ dcery do domu marnotratného Otce

Sestry sv. Vincence v Kroměříži srdečně zvou všechny dívky a ženy (18-35 let) na duchovní obnovu s P. Josefem Slezákem v termínu 15.-19.8.2016.  Přihlášky do 11.8.2016 na adresu: s.m.frantiska@seznam.cz. Více info a přihlášky na: www.vincentky.cz.

 

Stezkami Dolomitů ke svaté bráně Jižního Tyrolska do katedrály v Brixenu

přijměte pozvání na farní pobyt v termínu: 3.–10.9.2016, s ubytováním v Pastoračním domě Velehrad v St. Martin in Gsies (Itálie). Více informací ve farní kanceláři, na vývěsce nebo 736522846 (Vít Pořízek).

 

Centrum pro rodinný život Olomouc

ŽENY NA POUTI KE STUDNI ŽIVOTA

V termínu 20.-24.7.2016 ve Velkých Losinách proběhne letní pobyt pro ženy v různých životních situacích - vdané, svobodné, rozvedené a ovdovělé ženy, které se setkaly na své cestě s různými těžkostmi (např. problémy v práci, v rodině,  s dětmi, nebo po těžké nemoci či po úmrtí). Po celou dobu je přítomen kněz. Dále se můžete těšit na přednášky odborníků, setkávání v menších skupinách, možnost konzultace s odborníky či společné aktivity (vycházky, koupání, kreativní dílny, táborák apod. podle počasí a zájmu účastnic). Kontaktní osoba: Marcela Řezníčková, email: reznickova@arcibol.cz, telefon: 587 405 250-3. POZOR: poslední volná místa!

 

Letní Antiochia 2016

Bohoslovci a mladí křesťané z celé republiky tráví letní prázdniny v místech, kde žije málo věřících, a po vzoru křesťanů z Antiochie se zapojují do života obce. Připravují zábavné a kulturní programy pro děti, poznávací výlety, navštěvují osamocené a nemocné. Více termínů během celých prázdnin. Více na www.antiochia.cz.

 

26. ročník AKADEMICKÝCH TÝDNŮ

Termín 29.7. – 6.8.2016 v Novém Městě n. Metují – Pavlátova louka. Řada přednášek a setkání se zajímavými osobnostmi. Kompletní a aktuální informace na webu: www.akademicketydny.info

 

ČAS pro BOHA – Duchovní obnova s karmelitány pro muže

Bratři karmelitáni zvou muže ve věku 18 - 40 let, kteří zvažují duchovní povolání, do kláštera v Kostelním Vydří v termínu 31.7. 2016 od 18.00 hodin - 4. 8. 2016 do 13 hodin. Cena je Kč 1.000,-. Informace a přihlášky: marian@karmel.cz

 

Exercicie na Svatém Kopečku s P. Jakubem Karlem Berkou, OPraem.

Sestry premonstrátky srdečně zvou na exercicie pro všechny (bez omezení) od pondělí 1.8. (12 hod.) do soboty 5.8.2016 (10 hod.) na Svatý Kopeček u Olomouce. Přihlášky do 25.7.2016 na e-mail: info@premonstratky.cz, více informací na http://www.premonstratky.cz/centrum.

 

XXXVI. pěší pouť z Krakova do Čenstochové

Termín: 5. 8 – 12. 8. Česká skupina se připojuje k polským poutníkům. Přihlášky do 20. 7. 2016. Více na www.kyjov.dekanat.cz .

 

Taneční týden na Vesmíru pro mladé od 15 let

6.8.2016 od 18 hod. - 12.8.2016 do 14 hod. v DCŽM Vesmír v Orlických horách. Závazné přihlášky na: http://tt.signaly.cz/prihlasky.php nebo dczm.vesmir@atlas.cz.

 

VIA – Duchovní cvičení v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci
v tichu pro mladé muže a ministranty od 17 do 40 let, kteří hledají své životní povolání, v termínu 8.–12.8.2016, vede P. Vojtěch Janšta – spirituál Biskupského gymnázia v Ostravě.

Přihlášky do 31.7.2016. Více na http://www.knezskyseminar.cz/akce/vir/via/.

 

Křesťanský camp RAFT pro mládež

Kněží a mladí z Rajnochovic zvou na letní křesťanský camp RAFT. Je určen pro mladé od 16 do 25 let a uskuteční se 7. - 12. 8. na Přístavu v Rajnochovicích. Přihlášky přijímá Centrum pro mládež od 2. května. Víc informací na plakátku, nebo na internetových stránkách: mladez.ado.cz a na facebooku: raft.krestansky.camp.

 

Multižánrový křestanský festival UNITED 2016

Od čtvrtka 18.8. od 9 hod. do soboty 20.8.2016 ve Vsetíně na Dolním náměstí. Více na: http://festivalunited.cz/.

 

Duchovní obnova u sester karmelitánek pro dívky od 17 do 30 let

5P NA CESTĚ víry s P. Gorazdem Cetkovským v termínu 22.-26.8.2016. v klášteře ve Štípě u Zlína, Mariánské nám. 56. Kontakt: 577 914 262, e-mail: karmel@volny.cz, více na www.karmel.stipa.cz.

 

Pěší pouť na Velehrad z Olomouce

Od středy 24.8. do soboty 27.8.2016. Srdečně zvou sestry Neposkvrněného početí Panny Marie. Více na http://www.sestry-nppm.cz/.

 

Sportovní týden na DCŽM Vesmír v Orlických horách

Termín: sobota 27.8. (od 18 hod.) - středa 31.8.2016 (do 14 hod.). Přihlášky: dczm.vesmir@atlas.cz.  Více na: http://www.vesmir.signaly.cz.

 

Arrivederci, prázdniny!

Loučení s prázdninami pro mladé od 15 do 26 let v termínu od neděle 28.8. do středy 31.8.2016, ADCŽM Přístav v Rajnochovicích. Více na: http://mladez.ado.cz/.

 

S milosrdnými bratry ve Vysokých Tatrách

Pro mladé muže, kteří se cítí být povolání sloužit potřebným lidem a žít v komunitě. V termínu: středa 31.08.- neděle 04.09.2016. Cena: 1.000,- Kč (+ doprava). Více informací a přihlášky: prevor@milosrdni.cz. Přihlášky do 31.7.2016.

 

Kurz psaní ikon na Velehradě

pod vedením Juraje Dufky SJ v termínu 31.8. - 8.9.2016. Kapacita 15 míst. Cena 1650Kč (kursovné, materiál na výrobu). Pro zájemce zajistíme ubytování a stravu. Přihlášky do 31.7. se zaplacením zálohy 1000Kč zasílejte na info@velehradinfo.cz.  Více o programu, zajištění ubytování a stravy na www.velehradinfo.cz nebo na tel.: 571 110 538.

Pro nemocné a ty, kdo o ně pečují

Pán Ježíš se s láskou skláněl k nemocným. I dnes chce, skrze službu církve, dávat nemocným naději, povzbuzení a pomoc. Kdo máte ve své rodině nebo v blízkém okolí nemocné, nabídněte jim přijetí svátostí. Pozvěte kněze nebo využijte služby akolytů, kteří mohou vašim nemocným přinést svaté přijímání.

Kontakt na kněze: P. Josef Lambor (731 402 093), P. Pavel Lev Eliáš (731 626 561), P. Jiří Orság (603 710 651), farní e-mail: fakromeriz-smo@ado.cz. Svaté přijímání mohou přinést ve farnosti sv. Mořice: Vít Pořízek (736 522 846, porizekvit@seznam.cz), Ing. Antonín Souček (605 971 204, soucek@vukrom.cz), Jan Souček (732 565 282, soucek.jan@gmail.com), Mgr. Josef Pořízek (731 626 536, josef.porizek@centrum.cz), Mgr. Petr Šiška (724 871 840, petr.siska@coptkm.cz), Ing. Josef Zvoníček (608 887 070, zvondic@seznam.cz), Michal Řezáč (739 380 937, michal.rezac78@seznam.cz). Ve farnosti Hradisko: Ing. Petr Váňa (739 914 797, vana.peta@gmail.com), Josef Škabraha (773 196 690, skabrahajosef@seznam.cz), Josef Pavlík (606 826 802).

Duchovní služba v Kroměřížské nemocnici

Pokud máte nemocné v Kroměřížské nemocnici nebo tam mají nastoupit, obraťte se na sestru Pavlu, která může přinést svaté přijímání nebo zprostředkovat službu kněze. Kontakt: sestra Pavla Martínková, Milosrdná sestra sv. Vincence de Paul (731 604 430 nebo pavla@vincentky.cz).

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES