TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 29         22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ          30. 8. 2015


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
 
Národní eucharistický kongres

vyvrcholí slavnostní bohoslužbou v sobotu 17. října na náměstí Svobody v Brně s následným eucharistickým průvodem a s velmi bohatou nabídkou doprovodných programů v centru Brna. Zváni jsou věřící z celé České republiky. Pro tuto bohoslužbu je třeba si předem ve farnostech zajistit bezplatné vstupenky, podobně, jako tomu bylo např. při papežské návštěvě. Příprava je náročná. Můžeme ji pořadatelům usnadnit, když si zavčas vstupenky objednáme. Přihlašovací archy jsou v sakristii i ve farní kanceláři. Je nejvyšší čas se přihlásit. V druhé polovině září už budou pořadatelé všem rozesílat detailní organizační pokyny. Kéž je celá slavnost velkým díkůvzdáním za dar Eucharistie.

Také stále platí nabídka, že se ve farnostech můžeme přihlašovat do diecézního společenství adorátorů, nazvaném Eucharistická hodina.

Od dnešního dne se zapisují v sakristii úmysly mší svatých na poslední čtvrtletí tohoto roku.

V neděli 16. srpna se konala sbírka na potřeby farnosti. „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary, které činily ve farnosti sv. Mořice 14.270,- Kč, ve farnosti Hradisko 2.947,- Kč.

SVÁTKY V TÝDNU

Čtvrtek – památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.

Pátek – první v měsíci. Využijte příležitosti k modlitbě před Nejsvětější svátostí a k přijetí svátosti smíření.

Sobota – blahoslavené Terezie z Kalkaty (Matka Tereza).

Neděle 6. září je 23. v liturgickém mezidobí. Na mši svatou v kostele sv. Mořice v 10.45 hod. zveme zvláště rodiny s dětmi. Mše svatá bude obětována za děti, školní mládež, studenty, rodiče, učitele a vychovatele. Také v kostele Všech svatých v Hradisku budeme při mši svaté v 9.15 hod. vyprošovat dětem Boží požehnání do nového školního roku.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

V úterý 1. září bude na zahájení nového školního roku na církevních školách pro studenty i rodiče mše svatá v našem kostele svatého Mořice v 9.30 hod. Hlavním celebrantem bude arcibiskup Mons. Jan Graubner.

ZMĚNA BOHOSLUŽEB

Končí prázdninový pořad bohoslužeb a začíná pořad obvyklý ve školním roce. V kostele sv. Jana Křtitele bude každou středu tzv. „studentská“ mše svatá v 18:00 hod. Jinak je pořad bohoslužeb v obou farnostech (ve farnosti sv. Mořice i v Hradisku) beze změny.

V kapli Povýšení sv. Kříže bude mše svatá v sobotu 5. září mimořádně v 10:00 hod. Čtyři řeholní sestry slaví výročí 25let složení řeholních slibů.

Adorace

 • Neděle 30. srpna – kostel sv. Mořice (kaple P. Marie Bolestné) 19.00 – 20.00 hod.
 • Čtvrtek 3. září – farní kostel v Hradisku 18.15 – 19.00 hod.
 • Pátek 4. září – celodenní adorace v kapli sv. Vincence (7.00 -16.00 hod.), v kapli sv. Kříže hodinová adorace oc 19.30 hod.
 • Neděle 6. září – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže (8.30 – 17.00 hod.), kostel Všech svatých v Hradisku odpoledne od 14.00 do 15.00 hod., kostel sv. Mořice (kaple P. Marie Bolestné) 19.00 – 20.00 hod.

Příležitost ke svátosti smíření:

 • čtvrtek před prvním pátkem (3. 9.) – kostel Panny Marie od 9.00 do 11.00 hod., farní kostel v Hradisku 18.15 – 19.00 hod.
 • na první pátek v měsíci (4. 9.) – kostel sv. Mořice od 15.00 do 17.00 hod. Doporučujeme zvláště dětem, aby na začátku školního roku přišli ke svaté zpovědi.

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 3. září od 9.00 hod. navštíví kněz nemocné v jednotlivých obcích farnosti Hradisko.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství. Dětem, které navštěvují státní školy, nabízíme výuku na faře u kostela Panny Marie.

Rozvrh hodin na faře:

 1. třída – čtvrtek (14.15 – 15.00 hod.)
 2. třída – úterý (15.00 – 15.45 hod.)
 3. třída – středa (15.30 – 16.15 hod.)

4., 5. třída – čtvrtek (15.00 – 15.45 hod.)

 1. – 9. třída – středa (16.30 – 17.15 hod.)

Náboženství začne od pondělí 14. 9. 2015. Přihlášky do náboženství jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři.

Výuka náboženství na ZŠ v Bezměrově bude upřesněna během měsíce září.

Studenti středních škol se přihlašují na faře u sv. Mořice.

Rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí.

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

V sobotu 19. září budou v kostele Panny Marie v Kroměříži přijímat svátost biřmování ti, kteří se po celý rok připravují. Důležitá setkání pro biřmovance a kmotry:

 • Pondělí 31. srpna v 17.00 hod. v kostele sv. Mořice – mše svatá za biřmovance a kmotry. Po mši svaté chvíle adorace.
 • Čtvrtek 17. září v 18.00 hod. v kostele Panny Marie – biřmovanci spolu s kmotry budou seznámeni s průběhem slavnosti biřmování a od 19.00 hod. se bude zpovídat (příležitost pro biřmovance, kmotry i jejich rodiny).
 • Pátek 18. září večer – adorace mládeže kroměřížského děkanátu v kostele Panny Marie.

Doprovázejme naše biřmovance i jejich kmotry modlitbou.

Charitní pečovatelská služba

Svépomocná skupina pro pečující v domácnosti – úterý 8. září v 16.00 hod. v sídle Charitní pečovatelské služby, Malý Val 1552.

Na co se připravujeme?

ADORAČNÍ DNY.

 • neděle 20. září – farnost Hradisko
 • úterý 22. září – farnost sv. Mořice

POUTI:

 • pondělí 14. září – Povýšení svatého Kříže (titulární slavnost v kapli kláštera Milosrdných sester sv. Kříže)
 • neděle 20. září – poutní slavnost ke cti sv. Mořice
 • sobota 26. září – pouť děkanátů Kroměříž a Holešov za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání na Svatém Hostýně
 • neděle 27. září – sv. Vincence z Paula (titulární slavnost v kapli kláštera Milosrdných sester sv. Vincence)
 • pondělí 28. září – Národní svatováclavská pouť

POUTI NA SV. HOSTÝNĚ

Sobota 5. září – 23. pouť muklů, vězňů totalitních režimů

Neděle 6. září – Pouť členů Matice svatohostýnské


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES