TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník IV. / č. 29

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

10. 9. 2017


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Naléhavý úmysl papeže Františka na měsíc září: „Za všechny strádající v důsledku povodní v Jižní Asii a ve Spojených Státech.“

Sestry a bratři, děkuji vám všem, kdo se modlíte na úmysly Apoštolátu modlitby. Tak vytváříme celosvětovou síť modliteb. A svěřuji vašim modlitbám v tomto týdnu v naší farnosti akce, které rovněž přesahují rámec farnosti: Děkanátní setkání dětí z náboženství a evangelizační festival „Hořící náměstí.“ Prosme o Boží požehnání pro děti, mládež a všechny, kdo se zúčastní, i o příhodné počasí, aby se akce vydařily.

P. Josef

Dnes v neděli 10. září se koná v Hradisku v 10.30 hod. žehnání kapličky ke cti a chvále sv. Huberta. Srdečně vás zve Honební společenstvo Hradisko-Postoupky a Myslivecké sdružení Postoupky-Hradisko.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Úterý 12. září – Jména Panny Marie

Středa 13. září – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

Čtvrtek 14. září – svátek Povýšení svatého Kříže (titulární slavnost v kapli kláštera Milosrdných sester sv. Kříže)

Pátek 15. září – památka Panny Marie Bolestné

Sobota 16. září – památka sv. Ludmily, mučednice. Den církevních škol.

 

Příští neděle je 24. v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

 

Adorace

Neděle 10. září – kostel sv. Mořice 19.00 – 20.00 hod., celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ul. (8.30 – 17.00 hod.)

Neděle 17. září – kostel sv. Mořice 19.00 – 20.00 hod.

 

Úmysly mší svatých na poslední čtvrtletí tohoto roku se zapisují v sakristii a ve farní kanceláři.

 

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU BOHOSLUŽBY

V kapli Povýšení sv. Kříže v sobotu 16. září bude v 10.00 hod. mše sv. spojená s obřadem vstupu do noviciátu. Provázejme budoucí novicku svými modlitbami.

Mše sv. v 11.30 hod. nebude.

 

POŽEHNÁNÍ KAPLIČKY SV. HUBERTA V HRADISKU

Honební společenstvo Hradisko–Postoupky a Myslivecké sdružení Postoupky-Hradisko srdečně zvou v neděli 10. září na požehnání kapličky ke cti a chvále sv. Huberta v Hradisku. Zahájení v 9.15 hod. bohoslužbou v kostele v Hradisku, požehnání kapličky v 10.30 hod. s následným občerstvením pro všechny v hospodě v Hradisku. Více na plakátku.

 

ADORAČNÍ DNY

středa 20. září – farnost Hradisko

pátek 22. září – farnost sv. Mořice

 

POUTĚ:

čtvrtek 14. září – Povýšení svatého Kříže (titulární slavnost v kapli kláštera Milosrdných sester sv. Kříže na Koperníkově ul.). Mše sv. v 11.30 hod.

neděle 24. září – pouť ke cti sv. Mořice. Mše sv.: 7.45, 15.00 hod., po mši svaté posezení na farní zahradě. Také večerní mše svatá v 18.00 hod. bude v kostele sv. Mořice.

středa 27. září – sv. Vincence z Paula (titulární slavnost v kapli kláštera Milosrdných sester sv. Vincence na Malém Valu)

čtvrtek 28. září – Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi

 

SETKÁNÍ SENIORŮ

Po prázdninové přestávce opět zveme všechny seniory do Děkanátního centra pro rodinu v Kroměříži na Stojanově nám. (za kostelem sv. Mořice) na setkání za přítomnosti P. Jiřího Orsága s duchovním tématem „PRVNÍ ČESKÁ SVĚTICE - SV. LUDMILA, s modlitbou, posezením u kávy nebo čaje. Setkání se koná ve čtvrtek 14. září 2017 od 14.30 hod. Milí farníci, prosíme, nabídněte toto setkání i ve svém okolí. Těšíme se na všechny v seniorském věku!

 

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ Z NÁBOŽENSTVÍ

Všechny děti od 2. do 9. třídy přihlášené do náboženství zveme na setkání v Kroměříži v pátek 15. září 2017. Děti z CZŠ (účastní se celá škola) a primy AG jsou již přihlášeny. Prosíme rodiče, aby děti, které chodí do náboženství na státních školách nebo na faře, nahlásili svému knězi nebo katechetce (nejpozději do pondělí 11. září odpoledne). Rodiče, omluvte své děti ze školy na tento den běžným způsobem v žákovské knížce.

Program setkání:

·         Od 8.30 hod. příchod do kostela sv. Mořice a usazení v lavicích podle skupin

·         mše svatá 9.00 - 10.00, po ní přidělení vedoucích a odchod do Květné zahrady (2. – 7. třída)

·         10.45 - 12.45 - program na stanovištích (Velký skleník : 2. - 4. třída, kolonáda a okolí: 5. - 7. třída) a pak oběd

·         8. a 9. třídy budou mít putování po třech křesťanských sborech ve městě, besedu v zámku, oběd a společnou soutěž na zahradě proboštství

·         14.00 - 14.45 - adorace a požehnání v kostele sv. Mořice

Každé dítě obdrží visačku, která kromě jeho identifikace umožňuje i jeho vstup do objektů. Děti budou s sebou potřebovat menší svačinku, pití, kopii průkazu pojištěnce a vhodné oblečení a obuv v případě deště. Oběd formou bagety a minerálky je zajištěn, včetně drobného odpoledního občerstvení. Na úhradu vstupného a občerstvení je poplatek za jednoho účastníka akce 50,- Kč.

Srdečně zvou a na společné setkání se těší katecheté děkanátu Kroměříž

 

HOŘÍCÍ NÁMĚSTÍ – sobota 16. 9. 2017

Milí farníci, děkujeme za vaši dosavadní podporu festivalu Hořící náměstí!

Bohatý program bude tentokrát probíhat na více místech. Zahájíme v 15 hod. na Velkém náměstí, kde kromě poslechu kapel zveme do kavárny, poradenského či dětského stanu i workshopů. Dále bude program probíhat před Arcibiskupským gymnáziem, kde si mj. nenechejte ujít od 17.20 hod. diskusi „Víra v každodenním životě z různých úhlů pohledů nebo od 20 hod. Svědectví Petra Jaška – Vězněm v muslimské krajině. Ve Starém pivovaru bude od 15 hod. probíhat modlitba chval s následnou „Burning párty“. Více na plakátcích.

Stále prosíme o napečení buchet pro dobrovolníky. Můžete je přinést v pátek 15. 9. mezi 16.00 a 17.00 hod. na vikárku nebo v sobotu 16. 9. mezi 7.00 a 10.00 hod. na Velké náměstí. Podpořit nás můžete i svou účasti na adoraci za tento festival, která bude probíhat od 15 do 20 hodin v Křestní kapli kostela sv. Mořice. Zapisovat se můžete do rozpisu u bočního vchodu do kostela sv. Mořice. Těšíme se na vaši účast a předem děkujeme za každou pomoc.

Organizátoři festivalu Hořící náměstí (igniteprojekt.cz/bs)

 

SPOLEČENSTVÍ TŘETÍHO ŘÁDU SV. FRANTIŠKA (SFŘ)

Srdečně zveme na setkání v sobotu 23. září 2017 od 14 hod. do Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž na Stojanově nám. 4/9 (za kostelem sv. Mořice). Mše sv. tentokrát výjimečně NEBUDE a sejdeme se přímo v Centru pro rodinu.

 

POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN

Pouť k uctění putovní milostné sochy Panny Marie Fatimské z Cova d’Iria se uskuteční v sobotu 30. září 2017. Autobus od kostela sv. Jana Křtitele v KM odjede v 8.00 hod., přibližná cena 90 Kč, předpokládaný návrat ve 14.00 hod. Přihlášky v sakristii nebo ve farní kanceláři Panny Marie nebo sv. Mořice do 17. září 2017. Mše sv. od 10.15 hod. bude celebrovaná Mons. Josefem Nuzíkem. Více na plakátcích.

 

POUŤ DO KOCLÍŘOVA

Pouť se zasvěcením České republiky Panně Marii Fatimské se uskuteční v sobotu 7. října 2017.  Autobus od kostela sv. Jana Křtitele v KM odjede v 6.00 hod., od kostela sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně v 6.30 hod. Přibližná cena 300 Kč. Předpokládaný návrat v 18 hod. Přihlášky v sakristii nebo ve farní kanceláři Panny Marie nebo sv. Mořice do pondělí 2. října 2017. Více informací u p. Vlasty Machalové, tel. 603 555 457.

 

SYMPOZIUM O FATIMĚ

teologicko-pastorální sympozium bude zahájeno ve středu 4. října 2017 v Hradci Králové v Novém Adalbertinu a pontifikální mší svatou v 18.30 v katedrále Svatého Ducha na Velkém náměstí. Sympozium bude ve dnech 5. – 7. října pokračovat v Českomoravské Fatimě v Koclířově.

Přihlášky na tel. 731 646 800 nebo e-mailem: recepce@cm-fatima.cz. Více informací na www.fatima2017.cz.

 

KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži pořádá Hrátky s pamětí - kurz trénování paměti a mozkového joggingu pro všechny bez rozdílu věku s certifikovanou trenérkou paměti Zdeňkou Adlerovou v termínech 19. 9., 3. 10., 17. 10., 31. 10. 2017, tj. v úterý 16.00 – 18.00 hod. Psací potřeby s sebou. Kurzovné 200,- Kč nebo 1 lekce/ 50,- Kč Přihlaste se na knihovna@agkm.cz, tel. 573 501 122.


Ne 10.9.2017, 23. v mezidobí

Bože, provázej svým požehnáním všechny, kdo připravují Děkanátní setkání dětí, které chodí do náboženství a evangelizační festival „Hořící náměstí“ a účastníky těchto setkání přitáhni blíže k sobě.

 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 10.9.2017, 23. v mezidobí.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Děkujeme ti, Bože, za pokrm věčného života
a prosíme tě: nauč nás čerpat z tohoto bohatého zdroje tvé milosti, jako to dělala svatá Ludmila,
a dej, ať i nám přijímání této svátosti prospívá jako duchovní lék. Skrze Krista, našeho Pána.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, provázej svým požehnáním všechny, kdo připravují Děkanátní setkání dětí, které chodí
do náboženství a evangelizační festival „Hořící náměstí“ a účastníky těchto setkání přitáhni blíže
k sobě.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Ranní chvály (Hymnus)

Kříži věrný, ze všech stromů
vzácný strome jediný,
žádný se ti nevyrovná
listím, květem, ovocem.
Blahé dřevo, blahým hřebem
blahé drží břemeno.

Opěvujte, ústa, vavřín
v slavném boji získaný,
o skvělém vítězství kříže
pějte slavný chvalozpěv:
kterak Vykupitel světa
obětován zvítězil.

S prarodiči svedenými
Tvůrce soucit projevil:
zakázaný plod když snědli,
a tak smrti propadli,
naznačil, že jiné dřevo
vzniklou škodu napraví.

Svatý kříži, ty jsi nesl
za hřích lidstva smírný dar,
stal ses novou archou spásy
světu, který ztroskotal,
z tebe stéká k spáse světa
Beránkova svatá krev.


 

Modlitby na farní pastorační úmysl jsou publikovány i na webu farnosti zde: http://www.svmoric.net/content/category/1/79/1/ )

 

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES