TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník I. / č. 30        33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ           16. 11. 2014


Pokud se Vám email nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Vzpomínáme na listopadové události roku 1989. Papež Jan Pavel II. zapsal Anežku Českou do seznamu svatých. Lidé našli odvahu postavit se proti totalitnímu režimu a náš národ znovu získal svobodu. Vděčnost – mnohdy se na ni zapomíná. Mysleme na všechny, jejichž statečnost nám otevřela cestu ke svobodě. Mějme důvěru v přímluvu sv. Anežky a našich národních světců. A učme se od nich žít v pravdě a lásce. To je naše zodpovědnost vůči dalším generacím.

P. Josef

 

Jménem ředitele Arcidiecézní charity Olomouc vám děkuji za vaše dary při dnešní sbírce na Charitu.

Dnes večer v 19:00 hod. bude adorace v kostele sv. Mořice.

Svátky v týdnu:

Pondělí – památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

Úterý – Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla

Pátek – památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Sobota – památka sv. Cecílie, panny a mučednice

Neděle – slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

V kapli sv. Vincence na Malém Valu bude mše svatá v pondělí 17. listopadu v 7:00 hod.

Ve čtvrtek 20. listopadu v kostele Panny Marie v Kroměříži budou kněží z farností našeho děkanátu sloužit mši svatou za zemřelé kněze, zvláště ty, kteří působili ve farnostech našeho děkanátu. Mše svatá začne v 9:00 hod. Všichni jste srdečně zváni.

Sestry Navštívení Panny Marie slaví 21. listopadu svátek Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě. Je to den, kdy obnovují své řeholní sliby. Tento řád založil roku 1610 sv. František Saleský spolu se sv. Janou Františkou de Chantal ve Francii. Do naší země přišly sestry v roce 1878, a to do Chotěšova u Plzně. Sestry Navštívení Panny Marie jsou nyní v naší farnosti sv. Mořice. Mají klauzuru u sester sv. Kříže na Koperníkově ulici. Děkujeme jim za modlitby, kterými podpírají naše farnosti a vyprošujeme Boží ochranu a hojné Boží požehnání.

 

Příští neděli, poslední v církevním roce, slavíme Slavnost Ježíše Krista Krále. Po mši svaté bude vystavena Nejsvětější svátost a připojíme se k obnově zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

V kostele sv. Mořice přivítáme misionáře P. Stanislava Bindase z Misijní společnosti sv. Vincence z Paula. Buduje misijní stanici v Hondurasu ve Střední Americe. Je to jedna z nejchudších zemí na světě. P. Stanislav nám chce přiblížit práci v misiích a zároveň prosí o finanční pomoc.

V kostele Všech svatých v Hradisku proběhne v neděli 23. listopadu akce „Vánoční hvězda.“ V předsíni kostela si můžete zakoupit Vánoční hvězdu a tím přispět na léčbu těžce nemocných dětí.

 

Jednání Pastorační rady farnosti sv. Mořice se uskuteční v úterý 18. listopadu v 19:00 hod. ve společenské místnosti na vikárce.

 

Večer modliteb a chval

Společenství mládeže „Taženi ke Kristu“ (TakK) vás srdečně zve na písně a modlitby chval do kostela sv. Mořice v Kroměříži v sobotu 22. listopadu 2014 v 18:00 hod.

 

Ve farnosti Hradisko – nabídka pro rodiny s dětmi

Kdo máte zájem o návštěvu Mikuláše do domu v sobotu 6. prosince v podvečer, zapište se na seznam v kostele na nástěnce.

 

Pozvání na Adventní duchovní obnovy

·         v klášteře sester sv. Kříže na Koperníkově ulici:

Pro děvčata od 18 let – od 12. do 14. prosince 2014 (Začátek v pátek v 17:30 hod., ukončení v neděli po obědě).

Přihlášky: tel.: 573 342 749, e-mail: dokromeriz@gmail.com

Více na plakátech a na www.klaster-km.cz

 

·         v klášteře sester sv. Vincence na Malém Valu:

Pro ženy (vedená P. Adamem Ruckim) od 28. do 30. 11. 2014.

Pro muže (vedená P. Janem Szkanderou) 13. 12. 2014.

Více na plakátech a na www.vincentky.cz

 

Děkujeme obětavým pořadatelům slavného příjezdu sv. Martina na bílém koni do Kroměříže, zvláště Mgr. Martinu Provazníkovi a Vítu Pořízkovi za celkovou organizaci, jakož i všem, kdo přispěli jakýmkoliv způsobem ke zdárnému průběhu této tradiční akce konané již od r. 2000. Speciální poděkování patří rodině Stoličkových a panu Davidu Petříkovi za zapůjčení koně.

 

 

 


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2014 

Odhlásit TRIO EXPRES