TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník IV. / č. 30

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

17. 9. 2017


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

„CÍRKEV A SVĚT VELMI POTŘEBUJÍ EUCHARISTICKOU ÚCTU.

Ježíš na nás čeká v této svátosti lásky. Nešetřeme svým časem a udělejme všechno, abychom se s ním setkali. Kéž naše adorace nikdy nepřestává.“

(sv. Jan Pavel II.)

 

 

Dnes se koná sbírka na potřeby farnosti. Pán vám hojně odplať vaši štědrost!

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Středa 20. září – památka sv. Ondřeje, Pavla a druhů, korejských mučedníků

Čtvrtek 21. září – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Pátek 22. září – sv. Mořice a druhů, mučedníků

Sobota 23. září – památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

 

Příští neděle je 25. v liturgickém mezidobí.

 

SVATOMOŘICKÁ POUŤ

V Kroměříži slavíme v neděli 24. září patrocinium – pouť ke cti sv. Mořice, mučedníka, ochránce naší farnosti.

O poutní slavnosti je možné získat PLNOMOCNÉ ODPUSTKY. Je třeba se v kostele pomodlit Modlitbu Páně a Vyznání víry a splnit tři základní podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce).

Pozor na změnu bohoslužeb:

Ranní mše sv. zůstává v 7.45 hod., ale v 10.15 hod. mše svatá nebude.

Odpoledne v 15.00 hod. bude slavná mše svatá. Hlavní celebrant: Mons. Vojtěch Šíma, děkan Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži.

Po mši svaté jste všichni srdečně zváni na farní zahradu. Můžete se těšit na příjemné posezení s přáteli, občerstvení. Pro děti budou připraveny hry a soutěže.

Večerní mše svatá v 18.00 hod. BUDE v kostele sv. Mořice.

V kostele sv. Jana mše svatá NEBUDE.

 

Košt marmelád a pálenek

Na zahradní farní slavnost sv. Mořice dne 24. 9. po slavnostní mši svaté, přineste vaše výrobky z plodů země tj. marmelády a také vypálené ovoce – slivovice, meruňkovice a další. Vše bude možno ochutnat a ohodnotit.

 

PROSBA

Prosíme ženy, aby pamatovaly a k té příležitosti napekly sladké a slané pečivo a přinesly na proboštství v sobotu 23. září do 16.00 hod.

 

Pracovní příprava

nedělního farního odpoledne proběhne v sobotu 23. 9. od 15 do 17 hod. Prosíme, hlaste se předem. Děkujeme.

 

ADORAČNÍ DNY

V liturgickém kalendáři naší arcidiecéze najdeme každý den poznámku: „Adorační den farnosti …. „ Znamená to, že po celý rok, každý den na určitém místě, věřící bdí na modlitbě před vystavenou Nejsvětější svátostí – děkují, chválí i prosí Pána, který řekl: „Beze mne nemůžete dělat nic.“

Nastaly dny, kdy tento úkol je svěřen našim farnostem, tedy nám. Každý z nás ho máme přijmout za svůj. Je to náš závazek vůči celé arcidiecézi, ale zároveň jedinečná příležitost zakusit, jak je nám Ježíš v této svátosti blízko a jak nás posiluje a proměňuje.

Kdy jsou naše adorační dny?

Farnost Hradisko – středa 20. září:

Zahájení ve 12.00 hod., zakončení mší svatou v 19.00 hod.

Farnost sv. Mořice – pátek 22. září:

Zahájení v 8.00 hod., mše svatá v 17.00 hod., pokračování adorace a zakončení svátostným požehnáním ve 20.00 hod.

Rozpis adoračních hodin je ve farním kostele na stolečku u vchodu. Prosím, zapište se. Ty, kteří jsou přihlášeni ve společenství „Eucharistická hodina“ prosím, aby si podle možností vzali patronát nad některými hodinami adorace. Děkuji.

Den modliteb za bohoslovce

O adoračním dnu vytváříme most modlitby: Modlíme se za bohoslovce a představené Arcibiskupského kněžského semináře, a bohoslovci v Olomouci se modlí za naši farnost. Mše sv. bude obětována za bohoslovce a představené kněžského semináře a za naše posvěcení. V olomouckém semináři je nyní 24 bohoslovců ze tří moravských diecézí. To je součet ze všech pěti ročníků. 9 bohoslovců ještě studuje v Římě a 1 na Slovensku. V Teologickém konviktu (to je nultý ročník) je 18 studentů ze všech českých a moravských diecézí (z toho za naši arcidiecézi 3).

 

ADORACE

Neděle 17. září – kostel sv. Mořice 19.00 – 20.00 hod.

Neděle 24. září – NEBUDE pravidelná adorace v kostele sv. Mořice

 

Výuka náboženství

V pondělí 18. září bude zahájena výuka náboženství na faře u Panny Marie (rozpis hodin je na vývěsce). Na Základní škole v Bezměrově výuka již probíhá od 13. září.

 

POUŤ DO KOCLÍŘOVA

Pouť se zasvěcením České republiky Panně Marii Fatimské se uskuteční v sobotu 7. října 2017. Autobus od kostela sv. Jana Křtitele v KM odjede v 6.00 hod. Přibližná cena 300 Kč. Předpokládaný návrat v 18 hod. Přihlášky v sakristii nebo ve farní kanceláři Panny Marie nebo sv. Mořice do pondělí 2. října 2017. Více informací u paní Vlasty Machalové, tel. 603 555 457.

 

Autobus na BISKUPSKÉ SVĚCENÍ

Svěcení nově jmenovaných pomocných biskupů olomoucké arcidiecéze Mons. Antonína Baslera a Mons. Josefa Nuzíka se uskuteční v sobotu 14. října 2017 při mši svaté od 10.00 hod. v olomoucké katedrále sv. Václava.

Autobus z Kroměříže od kostela sv. Jana odjede v 8.00 hod., cena 100,- Kč, přihlášky v sakristii a farní kanceláři ŘKF Panny Marie i sv. Mořice.

Prosím přijměte pozvání na tuto slavnost a zůstávejte s námi v modlitbě za naše biskupy.

 

SYMPOZIUM O FATIMĚ

teologicko-pastorální sympozium bude zahájeno ve středu 4. října 2017 v Hradci Králové v Novém Adalbertinu a pontifikální mší svatou v 18.30 v katedrále Svatého Ducha na Velkém náměstí. Sympozium bude ve dnech 5. – 7. října pokračovat v Českomoravské Fatimě v Koclířově.

Přihlášky na tel. 731 646 800 nebo e-mailem: recepce@cm-fatima.cz. Více informací na www.fatima2017.cz.

 

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA

Na svépomocnou skupinu jsou srdečně zváni všichni, kdo doma pečují o své blízké a rádi by své zkušenosti a starosti sdíleli s ostatními pečujícími. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 21. září 2017 v 16 hod. v sídle Charitní pečovatelské služby Malý Val 1552, Kroměříž.

 

DNY CHARITY 2017

Oblastní charita Kroměříž pomáhá již 25 let. K tomuto výročí probíhá ve dnech 10. 9. - 13. 10. 2017 bohatý program (např. sociální poradna, různá setkání, prodejní výstava, mše sv. za pracovníky i uživatele). Jste srdečně zváni. Více na plakátcích.

 

HAYATO JOSEF OKAMURA – PŘÍBĚH RODINY

Česká křesťanská akademie ve spolupráci s Knihovnou Kroměřížska a místní organizací KDU-ČSL zve na besedu s Hayatem Josefem Okamurou: povídání o kořenech jeho rodiny, o osudu maminky – Moravanky, která se ocitla v Tokiu, o jejích příbuzných, a možná trochu i o politice. Setkání v sále Knihovny Kroměřížska se uskuteční v pátek 22. září 2017 od 16.30 hod., moderuje Štěpán Bekárek.

 

SPOLEČENSTVÍ TŘETÍHO ŘÁDU SV. FRANTIŠKA (SFŘ)

Srdečně zveme na setkání v sobotu 23. září 2017 od 14 hod. do Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž na Stojanově nám. 4/9 (za kostelem sv. Mořice). Mše sv. tentokrát výjimečně NEBUDE a sejdeme se přímo v Centru pro rodinu.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na Malém Valu

Nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul na Malém Valu srdečně zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v úterý 26. září 2017 od 9.00 do 16.00. Prohlídky s výkladem budou probíhat každou celou hodinu. Těšíme se na vás!


Ne 17. 9. 2017, 24. v mezidobí (sv. Mořic, 22.9.)

Bože, děkujeme za příklad mučedníka svatého Mořice a jeho druhů, posiluj a rozmnožuj v nás touhu, abychom z lásky k tobě věrně a statečně vyznávali víru v každodenním životě.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 17. 9. 2017, 24. v mezidobí.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Mocným působením svátostného pokrmu ovládni, Bože, celé naše nitro, aby v nás nepřevládlo naše lidské smýšlení, nýbrž božská síla této svátosti.
Skrze Krista, našeho Pána.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za příklad mučedníka svatého Mořice a jeho druhů, posiluj a rozmnožuj v nás touhu, abychom z lásky k tobě věrně a statečně vyznávali víru v každodenním životě.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Panno Maria, Matko Boží,
zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám.

Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu.
Uchraň mě ode všech nebezpečí.
Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla.
Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm
a cestou, která mne vede k Bohu.
Vypros mi milost, ach se z lásky k Ježíši často modlil
a obětovat za obrácení hříšníků a na smír za hříchy proti Tvému Neposkvrněnému Srdci.
Ve spojení s Tebou chci žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici.
V ní věřím, jí se klaním a jí miluji. Amen

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!
Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.

 


 

Modlitby na farní pastorační úmysl jsou publikovány i na webu farnosti zde: http://www.svmoric.net/content/category/1/79/1/ )

 

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES