TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 31         24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ          13. 9. 2015


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
 

Národní eucharistický kongres  (NEK)

·         Objednávky vstupenek na bohoslužbu v sobotu 17. října přijímáme do 17. září. Přihlaste se v sakristii nebo ve farní kanceláři.

·         Letáčky s popisem doprovodných programů, které budou probíhat během NEK v Brně 16. a 17. října máte k dispozici v našich kostelích a kaplích. Vezměte si letáček do každé rodiny.

Svátky v týdnu:

Pondělí – svátek Povýšení svatého Kříže

Úterý – památka Panny Marie Bolestné

Středa – památka sv. Ludmily, mučednice. Den církevních škol.

Příští neděle je 25. v mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

 

SVATOMOŘICKÁ POUŤ

V Kroměříži slavíme v neděli 20. září patrocinium – pouť ke cti sv. Mořice, mučedníka, ochránce naší farnosti. Poutní mše svaté v 7.45 hod. a v 10.45 hod. bude sloužit P. Josef Slezák, novokněz.

Odpoledne ve 14.30 hod. bude svátostné požehnání. Na závěr nám P. Josef udělí novokněžské požehnání a všichni jste srdečně zváni na farní zahradu.

Na co se můžete těšit: speciální svatomořické pivo z 1. selského pivovárku Kroměříž, grilované klobásky a masné výrobky, hry a soutěže pro děti, příjemné posezení s přáteli na farní zahradě.

Prosíme ženy, aby pamatovaly a k té příležitosti napekly sladké a slané pečivo a přinesly na proboštství v sobotu 19. září.

Večerní mše svatá v 18.00 hod. bude v kostele sv. Mořice. V kostele sv. Jana Křtitele mše svatá nebude.

 

Prosíme muže i ženy, přijďte v tomto týdnu na brigádu. Jde o sklizeň ovoce, sečení trávy, úklid dvora a úklid na proboštství. Můžete přijít kterýkoliv den. Přihlaste se u Vítka Pořízka ve farní kanceláři.

 

ADORAČNÍ DNY

Zastupujeme před Pánem celou diecézi v modlitbě chvály, smíru a proseb. Zároveň je to den, kdy vytváříme most modlitby: My se modlíme za bohoslovce a představené Arcibiskupského kněžského semináře, a bohoslovci v Olomouci se modlí za naši farnost. Rozpis adoračních hodin je na stolečku v kostele. Zapisujte se na jednotlivé hodiny ve větším počtu.

·         Farnost HRADISKO – neděle 20. září. Nejsvětější svátost bude vystavena po mši svaté. Adorační den zakončíme společnou adorací od 16.30 hod. a svátostným požehnáním v 17.30 hod.

·         Farnost sv. Mořice – úterý 22. září. Nejsvětější svátost bude vystavena ve 13.00 hod. Mše svatá bude v 17.00 hod. Po ní bude adorace pokračovat do půlnoci.

·         Těm, kdo se přihlásili do společenství adorátorů Eucharistická hodina, budou při mši svaté v adorační den předány členské knížky podepsané otcem arcibiskupem.

 

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

Otec arcibiskup bude v sobotu 19. září při mši svaté v 10.00 hod. v kostele Panny Marie v Kroměříži udělovat svátost biřmování našim biřmovancům. Provázejme je svými modlitbami.

Biřmovanci spolu s kmotry mají setkání ve čtvrtek 17. září v 18.00 hod. v kostele Panny Marie. Po seznámení s průběhem slavnosti biřmování bude od 19.00 hod. příležitost ke svátosti smíření (pro biřmovance, kmotry i jejich rodiny).

 

ADORACE MLÁDEŽE A ZA MLÁDEŽ

Připravuje je mládež našeho děkanátu. Konají se třetí pátek v měsíci vždy v jiné farnosti. V pátek 18. září bude tato adorace ve farnosti Panny Marie: v 18.00 hod. mše svatá, v 19.00 hod. adorace. Zváni jsou nejen všichni mladí. Po adoraci mohou mladí setrvat ve společenství na faře.

Setkání františkánského společenství bude v sobotu 19. září při mši svaté ve 14.00 hod. v křestní kapli chrámu sv. Mořice. Jste vítáni.

 

MIGRACE MÁ MNOHO TVÁŘÍ

Na pozvání studentů a pedagogů arcibiskupského gymnázia přijede ve středu 16. září otec arcibiskup Jan Graubner:

·         v 18.00 hod. mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele

·         v 19.00 hod. přednáška na téma: Migrace má mnoho tváří.

Přednáška je otevřena pro veřejnost a uskuteční se v aule Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

 

DĚKANÁTNÍ POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN

V sobotu 26. září konáme Pouť za obnovu rodin a za kněžská a řeholní povolání na Svatý Hostýn.

·         V bazilice v 15.00 hod. růženec, v 16.00 hod. adorace a v 17.00 hod. mše svatá.

·         Souběžný program pro děti: od 15 hod. Cesta světla. Po ní malé občerstvení v klubovně za Jurkovičovým sálem. Pak hry, vyrábění, malování (podle počasí v klubovně nebo venku). Možnost předání dětí od 14.45 do 15 hod. před bazilikou (děti se mohou připojit k programu i později). Zpět odevzdáme děti rodičům v 16.45 hod. tamtéž. Na děti se těší pracovnice center pro rodinu Kroměříž a Holešov.

Přihlášky na autobus přijímáme v sakristii farního kostela nebo ve farní kanceláři v Kroměříži. Cena: 100,- Kč, děti do 15 let zdarma.

 

DNY CHARITY

Pracovníci Oblastní charity Kroměříž zvou všechny ve čtvrtek 24. 9. 2015 do kostela svatého Mořice od 15.30 do 16.45, kde budou vystaveny ostatky blahoslavené Matky Terezy, při níž se bude konat krátká pobožnost k uctění ostatků se závěrečným požehnáním.

Na konci obřadu budou požehnány růžence a náboženské předměty, které si můžete přinést nebo zakoupit za poloviční cenu před pobožností.

Přijměte také srdečné pozvání v pátek 25. 9. 2015 v 8 hodin do kostela Panny Marie v Kroměříži na slavení mše svaté, která bude obětována za pracovníky a klienty Oblastní charity Kroměříž, se závěrečným požehnáním ostatky blahoslavené Matky Terezy všem přítomným.

 

 

KURZY ALFA

„Kdo věří, není nikdy sám – ani v životě, ani ve smrti.“ (Benedikt XVI.)

 

Hledáte v dnešní uspěchané a složité době kousek klidu, naděje, štěstí a víry?

Trápí vás těžkosti? Nadáváte na osud? Cítíte se opuštění?

Zastavte se na chvilku, PODĚLTE SE s námi … jsme tu pro Vás!

KDY a KDE?

Ve středu 23. září 2015, v klášteře Milosrdných sester sv. Vincence de Paul.

Malý Val 1553, Kroměříž (boční vstup vedle zahrady AG)

tel: 573 330 162

mob: 731 604 430

e-mail: ces.prov@vincentky.cz


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES