TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník IV. / č. 31

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

24. 9. 2017


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Pouť ke cti sv. Mořice a druhů, mučedníků

 

Sestry a bratři,

oslava svátku sv. Mořice a druhů je příležitostí k vděčnosti Bohu i našim svatým ochráncům. Také nás povzbuzuje, abychom víru prožívali ve společenství, sdíleli ji v rodině církve, a tak se z ní i více radovali. To smíme prožívat při slavení mše svaté i při společenském setkání mimo mši svatou. Srdečně vás zvu na posezení toto nedělní odpoledne po mši svaté.

Otci Václavu Altrichterovi i všem Václavům blahopřejeme k svátku a vyprošujeme jim na přímluvu sv. Václava hojné Boží požehnání.

P. Josef

 

 

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali ve farnosti sv. Mořice 17.030,- Kč, ve farnosti Hradisko 5.046,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Středa 27. září – památka sv. Vincence de Paul, kněze (titulární slavnost v kapli Milosrdných sester sv. Vincence)

Čtvrtek 28. září – slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa. Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi – viz program na plakátě. Výroční den jmenování Mons. Jana Graubnera arcibiskupem olomouckým (1992).

Pátek 29. září – svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Sobota 30. září – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

 

Příští neděle je 26. v mezidobí.

 

FARNOST SV. MOŘICE

V Kroměříži slavíme dnes pouť ke cti sv. Mořice, mučedníka, ochránce naší farnosti.

Ranní mše sv. zůstává v 7.45 hod. V 10.15 hod. mše svatá není.

 

Odpoledne v 15.00 hod. bude slavná mše svatá. Hlavní celebrant: Mons. Vojtěch Šíma, děkan Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži.

Po mši svaté jste všichni srdečně zváni na společné posezení. V případě nepříznivého počasí se snažíme zajistit prostory pod střechou. Pro děti budou připraveny hry a soutěže.

 

Důležité upozornění: Večerní mše svatá v 18.00 hod. BUDE v kostele sv. Mořice.

V kostele sv. Jana mše svatá NEBUDE.

 

O poutní slavnosti je možné získat PLNOMOCNÉ ODPUSTKY. Je třeba se v kostele pomodlit Modlitbu Páně a Vyznání víry a splnit tři základní podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce).

 

Děkuji všem, kteří pomáhají s přípravou farní pouti, a děkuji ženám, které napekly a přinesly cukroví k poutní slavnosti.

 

Košt marmelád a pálenek

Na poutní slavnost sv. Mořice dne 24. 9. po slavnostní mši svaté přineste vaše výrobky z plodů země, tj. marmelády a také vypálené ovoce – slivovice, meruňkovice a další. Vše bude možno ochutnat a ohodnotit.

 

Pořad bohoslužeb o slavnosti sv. Václava 28. 9. 2017

 7.00 hod. – kaple sv. Vincence, Malý Val

 7.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul.

 9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

 

ADORACE

Neděle 24. září – NEBUDE pravidelná adorace v kostele sv. Mořice

Neděle 1. října – kostel sv. Mořice v 19.00 hod., kostel Všech svatých v Hradisku ve 14.30 hod. Celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ul. NEBUDE.

 

Farnost Hradisko – setkání dětí i maminek

Každé úterý v 17.00 hod. je na faře v Hradisku možnost k setkávání dětí z prvního stupně ZŠ, i těch mladších, předškolních. Také maminkám doprovázejícím děti je jednou za 14 dní nabídnuto setkání nad Písmem, katechismem i společné povídání o běžných starostech všedních dnů.

 

25. VÝROČÍ ZALOŽENÍ CHARITY KROMĚŘÍŽ

V úterý 26. 9. 2017 od 15 do 16.30 hod. uctívání ostatků sv. Jana Pavla II. v kapli sv. Vincence na Malém Valu. Ve středu 27. 9. 2017 od 8 hod. bude mše svatá v kostele Panny Marie v Kroměříži s požehnáním ostatky sv. Jana Pavla II. Sloužit ji bude P. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc. Mons. Vitásek je kanovník penitenciář, který má v naší diecézi pověření být misionářem milosrdenství. Má pravomoc udělovat rozhřešení těm, jejichž odpuštění bylo rezervováno biskupům či samotnému papeži. Zpovídat bude přede mší svatou. Po mši svaté od 9 do 9.30 hod. ještě bude příležitost k uctění ostatků sv. Jana Pavla II. Jste všichni srdečně zváni.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na Malém Valu

Nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul na Malém Valu srdečně zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v úterý 26. září 2017 od 9.00 do 16.00. Prohlídky s výkladem budou probíhat každou celou hodinu. Těšíme se na vás!

 

Arcidiecézní Svatováclavská pouť

Jako každý rok se i letos 28. září v 10 hodin koná pouť ke sv. Václavovi, hlavnímu patronu metropolitního chrámu i celé arcidiecéze. Letos slavíme 240. výročí povýšení olomouckého biskupství na arcibiskupství (1777). Při této příležitosti poděkujeme Pánu Bohu za 25 let služby otce Jana v úřadu arcibiskupa olomouckého. Jsou zváni všichni diecezáni a zvláště také veřejní činitelé.

Mons. Josef Nuzík, generální vikář a Mons. Antonín Basler, kancléř

 

V pátek 29. září uplyne 94 let od úmrtí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Papež František schválil 14. června 2016 vydání dekretu o jeho heroických ctnostech. Je to důležitý krok v procesu jeho blahořečení. Dal nám příklad opravdovosti křesťanského života. Prosme, abychom jej mohli brzy uctívat jako svatého.

 

POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN – poslední volná místa

Pouť k uctění putovní milostné sochy Panny Marie Fatimské z Cova d’Iria se uskuteční v sobotu 30. září 2017. Oba autobusy odjedou v 8.00 hod. od kostela sv. Jana Křtitele v KM, cena 90 Kč, předpokládaný návrat ve 14.00 hod. Přihlášky na několik posledních volných míst jsou přijímány v sakristii nebo ve farní kanceláři sv. Mořice. Mše sv. v 10.15 hod. bude celebrována Mons. Josefem Nuzíkem. Více na plakátcích.

 

POUŤ DO KOCLÍŘOVA

Pouť se zasvěcením České republiky Panně Marii Fatimské se uskuteční v sobotu 7. října 2017. Autobus od kostela sv. Jana Křtitele v KM odjede (POZOR ZMĚNA!) v 6.30 hod. Přibližná cena 300 Kč. Předpokládaný návrat v 18 hod. Přihlášky v sakristii nebo ve farní kanceláři Panny Marie nebo sv. Mořice do pondělí 2. října 2017Více informací u paní Vlasty Machalové, tel. 603 555 457.

 

Autobus na BISKUPSKÉ SVĚCENÍ

Svěcení nově jmenovaných pomocných biskupů olomoucké arcidiecéze Mons. Antonína Baslera a Mons. Josefa Nuzíka se uskuteční v sobotu 14. října 2017 při mši svaté v 10.00 hod. v olomoucké katedrále sv. Václava.

Autobus z Kroměříže od kostela sv. Jana odjede v 8.00 hod., cena 100,- Kč, přihlášky v sakristii a farní kanceláři ŘKF Panny Marie i sv. Mořice.

Prosím přijměte pozvání na tuto slavnost a zůstávejte s námi v modlitbě za naše biskupy.

 

SETKÁNÍ KŘESŤANSKÝCH PODNIKATELŮ

V Olomouci se uskuteční další setkání sdružení KOMPAS. Křesťanští obchodníci, manažeři, podnikatelé a samostatně výdělečné osoby jsou zváni k bohoslužbě a následné besedě ve čtvrtek 5. října 2017 od 18.00 v prostorách Centra Aletti.

Organizátoři KOMPASu zájemcům poskytují odborné poradenství, nabízejí duchovní doprovázení a pomáhají vést dialog o křesťanských hodnotách v podnikatelském prostředí. Sdružení KOMPAS si klade za cíl vzájemnou podporu členů a šíření svědectví o křesťanských hodnotách.

 

Nová KNIHA: „Manželství – cesta ke svatosti“ 

Centrum pro rodinný život spolu s časopisem RODINNÝ ŽIVOT vydalo novou knihu s názvem: „MANŽELSTVÍ - CESTA KE SVATOSTI“ (Svatí manželé 20. století) od MUDr. Jitky KRAUSOVÉ, OV. Najdete v ní medailony 110 svatých manželů a kandidátů svatosti s datem úmrtí od roku 1950, z celého světa a ze všech sociálních vrstev od rolníků po světové vědce. Kniha má 364 stran a je šířena za cenu nákladů na vydání, tj. 200 Kč za kus. Lze ji zapůjčit v Děkanátním centru pro rodinu Kroměříž nebo si ji můžete objednat telefonicky: 720110750, 587405250, nebo e-mailemrodina@arcibol.cz.


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne 24. 9. 2017, 25. v mezidobí

Bože, v novém školním roce tě prosíme za žáky, studenty, učitele a vychovatele: Ať prospívají v moudrosti a rostou ve víře a lásce.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 24. 9. 2017, 25. v mezidobí.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Bože, tys otevřel mysl svatého Jeronýma, aby rozuměl Písmu svatému a zamiloval si ho celým svým srdcem; naplň i nás láskou k tvému slovu, aby bylo naším stálým pokrmem a zdrojem života. Skrze tvého Syna...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, v novém školním roce tě prosíme za žáky, studenty, učitele a vychovatele: Ať prospívají v moudrosti a rostou ve víře a lásce.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Breviář, modlitba se čtením (Hymnus)

Svatý, nám milý Václave,
oči obrať k nám laskavé
a popatř na nás:
my se dnes k tobě utíkáme,
za ochranu tebe žádáme,
nezamítej nás.

Ty jsi dědic české země,
rozpomeň se na své plémě,
v jeho úzkosti:
nikdy nedej nám zahynouti,
ale vždycky rač vytrhnouti
ze všech těžkostí.

Měj péči o své dědictví,
tobě svěřené navždycky,
rač je chrániti,
ať nemůže zloba ďábelská
ani veškerá chytrost lidská
mu uškoditi.

V tvé u Boha přimlouvání
vždycky máme své doufání,
svatý Václave,
vyslyš hlas náš, ó zástupce náš,
pro lásku, kterou miluješ nás
v nebeské slávě.


 

Modlitby na farní pastorační úmysl jsou publikovány i na webu farnosti zde: http://www.svmoric.net/content/category/1/79/1/ )

 

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES