TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník I. / č. 32        1. NEDĚLE ADVENTNÍ           30. 11. 2014


Pokud se Vám email nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

      

Rok, do kterého vstupujeme je podle přání papeže Františka Rokem zasvěceného života. V naší zemi je to také rok, kdy se bude konat Národní eucharistický kongres.

Jak dobře začít tento rok, jak prožívat adventní čas? Papež František řekl v jednom svém kázání: „Když potkáme Pána my, jsme takříkajíc pány tohoto setkání. Dovolíme-li však, aby on potkal nás, je on tím, kdo vstupuje do nás, celé nás obnovuje, protože v tom spočívá ten příchod. Přijde-li Kristus, přetváří všechno: srdce, duši, život, naději, cestu.(…) Nechat se potkat Pánem, znamená dovolit Pánu, aby mě měl rád.“

Otevřme se Pánu – v modlitbě, adoraci, pozorném prožívání mše svaté, v lásce k bližním – aby k nám mohl přijít.

P. Josef

 

Minulou neděli jste ve farnosti sv. Mořice věnovali misionářům sv. Vincence de Paul pro misie v Hondurasu 21.150,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

Začínáme nový církevní rok. Liturgická čtení jsou z cyklu B nedělního mešního lekcionáře. Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Napomáhají nám k tomu i vnější symboly, např. adventní věnec. Obětní stůl se v době adventní – mimo slavnosti a mimo 3. neděli adventní – může zdobit květinami, ale jen skromně, aby se nepředcházela plná radost vánočních svátků.

Dnes večer v 19:00 hod. bude adorace u sv. Mořice.

Svátky v týdnu:

Středa – památka sv. Františka Xaverského, kněze

Sobota – sv. Mikuláše, biskupa

Příští neděle je 2. adventní.

Úmysly, na které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, se zapisují od 1. prosince v obou farních kostelích a také ve farní kanceláři.

Pamatujme, prosím, na nemocné, kteří nemohou přijít do kostela. Návštěvami jim dodávejme jistotu, že mají důležité místo v životě farního společenství. Dopřejme jim setkání s Kristem ve svatém přijímání. Ujišťujme je o tom, že kněz je rád navštíví. Také oni se mohou dobře připravit na svátky vánoční, pokud o nich včas dáte vědět knězi.

 

V předsíni kostela sv. Mořice si můžete v neděli 30. listopadu zakoupit Vánoční hvězdu, a tak přispět na léčbu těžce nemocných dětí.

V době adventní zveme všechny děti na ranní mše svaté ke cti Panny Marie – RORÁTY. Budeme je slavit ve všední dny od pondělí do pátku v kapli svatého Vincence na Malém Valu vždy v 6:45 hod. První roráty budou v pondělí 1. prosince. Sestry sv. Vincence zvou po mši svaté děti na malou snídani.

Ve farnosti Hradisko kaplan navštíví nemocné po domech ve čtvrtek 4. prosince od 9:00 hod. Večer jste zváni na adoraci do kostela Všech svatých. Adorace začne v 17:15 hod. a bude zakončena přede mší svatou. Během adorace bude příležitost ke svátosti smíření.

Pátek je první v měsíci. V kapli sv. Vincence je celodenní adorace zakončená v 16:00 hod., v kapli sv. Kříže je hodinová adorace večer od 19:30 hod.

Příležitost ke svátosti smíření je ve farním kostele sv. Mořice od 15:00 do 17:00 hod.

Prvopáteční rande

Mladí z našich farností jsou srdečně zváni každý první pátek v měsíci na Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. Můžete se zúčastnit adorace, mše svaté a společenství mladých. Možnost přespání do soboty. Vice na www.mladezkromeriz.signaly.cz

 

MODLITBY MATEK - ,,Láska matek proměňuje svět".

Srdečně zveme maminky na setkání v pondělí 1. prosince v 16.30 hod. do Centra pro rodinu. Modlíme se za své děti. Děti, pro které nemáte hlídání si mohou hrát v herně.

 

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zve na Den otevřených dveří v sobotu 6. prosince v době od 9 do 12 hodin. V rámci dne otevřených dveří budou návštěvníkům k dispozici učitelé jednotlivých předmětů, vychovatelé domova mládeže i školní kaplan. Budete si moci prohlédnout prostory školy, odborné učebny, knihovnu, školní klub, domov mládeže i školní kaple. Svou prezentaci bude mít i studentský parlament. Zajímavosti z fyziky, chemie a biologie Vám představí studenti v laboratořích těchto předmětů.

Na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži mohou studovat žáci, kteří ukončili 7. nebo 9. třídu základní školy. Škola také poskytuje ubytování nejen dojíždějícím studentům gymnázia, ale také studentům ostatních středních škol v Kroměříži.

 

Pozvání na Adventní duchovní obnovy

V klášteře sester sv. Vincence na Malém Valu:

Pro muže (vedená P. Janem Szkanderou) 13. 12. 2014.

Více na plakátech a na www.vincentky.cz

Ve farnosti Hradisko:

Duchovní obnova pro všechny na téma „Farnost jako společenství.“

V sobotu 13. prosince. Začátek v kostele ve 13:30 hod. modlitbou chval.

Pokračování na faře. Během celého odpoledne příležitost ke sv. zpovědi.

Více na letáčcích v kostele.

 

Velký dík všem, kteří v sobotu přišli na brigádu ke kostelu sv. Mořice a na farní zahradu, a těm, kteří pro brigádníky připravili občerstveni.

 

Tříkrálová sbírka 2015

Hledáme koledníčky a vedoucí skupinek Tříkrálové sbírky pro město Kroměříž.

Tříkrálová sbírka pomáhá neúnavně během celého roku a to lidem, kteří se ocitli v nouzi či nelehké životní situaci, nemocným a postiženým přírodní katastrofou. Přijďte nám pomoci. Děkujeme.

Podrobnější informace: Oblastní charita Kroměříž Ztracená 63, 76701 Kroměříž Tel: 573 343 648. Mobil: 737 630 670. E-mail: josef.sebestik@kromeriz.charita.cz.

Mgr. Josef Šebestík

 

POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ 2015

Termín 9. 3. – 16. 3. 2015. Duchovně doprovázet bude o. Josef Říha.

Konečná cena je 18.760 Kč + 70 USD + kapesné.

Program je připraven tak, abyste navštívili známá biblická místa a díky průvodci pochopili i prožili mnoho z Bible. Vhodné i pro seniory.

Budeme zajišťovat autobus na letiště. Přihlaste se co nejdříve!

Informace: V. Šimorda, mobil: 732 724 568 a www.izrael.kromeriz.cz

 

Nabízíme za odvoz dosud využívaný bílý přebalovací stůl. Tel. 737 006 633.

 

 


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2014 

Odhlásit TRIO EXPRES