TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 32         25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ          20. 9. 2015


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
 

Pouť ke cti sv. Mořice a druhů, mučedníků

 

Zasvěcení našeho chrámu sv. Mořici a jeho druhům, mučedníkům, odkazuje nejen na vůli zakladatele. Od počátku je společenství kolem tohoto chrámu (tj. v současnosti naše farnost) svěřeno do ochrany těchto svatých mučedníků, kteří nám dali příklad statečnosti a věrnosti Kristu. O této slavnosti je s velkou důvěrou prosme, ať se za nás přimlouvají, aby naše víra byla pevná a láska ke Kristu opravdová.

P. Josef

FARNOST SV. MOŘICE

Poutní mše svaté dnes v kostele sv. Mořice v 7:45 hod. a v 10:45 hod. slouží P. Mgr. Ing. Josef Slezák, novokněz. Odpoledne ve 14:30 hod. jste zváni na svátostné požehnání, po kterém bude následovat novokněžské požehnání. A přijměte i pozvání k přátelskému posezení na farní zahradě. Přijďte i s dětmi, pro které je rovněž připraven program.

O poutní slavnosti je možné získat plnomocné odpustky. Je třeba se v kostele pomodlit Modlitbu Páně a Vyznání víry a splnit tři základní podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce).

Důležité upozornění: Večerní mše svatá v 18:00 hod. bude v kostele sv. Mořice. V kostele sv. Jana mše svatá nebude.

Děkuji těm, kteří v minulém týdnu přišli na brigádu, na úklid kostela, farní zahrady a proboštství a děkuji ženám, které napekly a přinesly cukroví k poutní slavnosti.

 

Kaple sv. Vincence, Malý Val – změny v pořadu bohoslužeb:

·         Čtvrtek 24. září – mše svatá v 10.30 hod. (V 6.00 hod. mše sv. nebude.)

Sestry sv. Vincence slaví výročí 170 let od posvěcení domu, příchodu sester a otevření nemocnice. Posvěcení domu a uvedení sester se konalo 13.9.1845. Slavnosti se zúčastnila císařovna – matka Karolina Augusta.

·         Sobota 26. září – mše svatá v 7.00 hod. (V 18.00 hod. mše sv. nebude.)

·         Neděle 27. září – mše svatá v 9.00 hod. Slavnost sv. Vincence z Paula, kněze.

·         Pondělí 28. září – mše svatá v 7.00 hod.

 

FARNOST HRADISKO

Dnes je náš adorační den. Mše sv. je obětována za bohoslovce a představené kněžského semináře a za naše posvěcení. Po mši svaté bude vystavena Nejsvětější svátost. Využijte čas k tiché adoraci, přijďte jednotlivci i celé rodiny. Od 16.30 hod. začne společná adorace a zároveň bude příležitost ke svátosti smíření. Adorace bude zakončena svátostným požehnáním v 17.30 hod.

V obou farnostech je tuto neděli sbírka na potřeby farnosti. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať.“

 

Ve čtvrtek 17. září zemřel ve věku 76 let Mons. Milán Kouba, papežský prelát, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci, bývalý rektor kněžského semináře a generální vikář olomoucké arcidiecéze. Jako důchodce bydlel v klášteře Milosrdných sester sv. Kříže na Koperníkově ul. Velký dík patří sestrám, které se o něj v době jeho dlouhodobé nemoci s obětavou láskou staraly. Pohřeb zesnulého bude v úterý 22. září ve 14.00 hod. v katedrále v Olomouci. Kéž ho Pán uvede do svého Nebeského království.

 

Svátky v týdnu:

Pondělí – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Středa – památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

Příští neděle je 26. v liturgickém mezidobí. V klášteře sester sv. Kříže slavíme výročí posvěcení kaple Povýšení sv. Kříže. Mše svatá bude v 7.30 hod.

 

 

ADORAČNÍ DEN farnosti sv. Mořice a den modliteb za bohoslovce

V úterý 22. září máme adorační den. Adorace začne ve 13:00 hod. Přijďte v hojném počtu – jednotlivci i celé rodiny. Využijme čas k tiché modlitbě před Nejsvětější svátostí. Děkuji všem, kdo se svými modlitbami a obětmi zapojíte do adoračního dne naší farnosti. Je to náš závazek vůči celé arcidiecézi. Rozpis adoračních hodin je na stolečku u bočního vchodu. Prosím, zapište se.

Těm, kdo se přihlásili do společenství adorátorů Eucharistická hodina, budou při mši svaté v 17:00 hod. předány členské knížky podepsané otcem arcibiskupem. Mše sv. bude obětována za bohoslovce a představené kněžského semináře a za naše posvěcení. Po mši svaté jste zváni ke společné adoraci. V nočních hodinách bude opět tichá adorace, zakončená svátostným požehnáním ve 24.00 hod.

 

DNY CHARITY

Pracovníci Oblastní charity Kroměříž zvou všechny ve čtvrtek 24. 9. 2015 do kostela svatého Mořice od 15:30 do 16:45 kde budou vystaveny ostatky blahoslavené Matky Terezy, při níž se bude konat krátká pobožnost k uctění ostatků se závěrečným požehnáním.

Na konci obřadu budou požehnány růžence a náboženské předměty, které si můžete přinést nebo zakoupit za poloviční cenu před pobožností.

Přijměte také srdečné pozvání v pátek 25. 9. 2015 v 8 hodin do kostela Panny Marie v Kroměříži na slavení mše svaté, která bude obětována za pracovníky a klienty Oblastní charity Kroměříž, se závěrečným požehnáním ostatky blahoslavené Matky Terezy všem přítomným.

V pátek od 10.00 do 15.00 hod. se můžete v červeném stanu na Velkém náměstí v Kroměříži seznámit s charitním dílem na Kroměřížsku. Je připraven zážitkový program pro děti i dospělé, měření tlaku, cukru v krvi, testy finanční gramotnosti. Podrobnější informace na plakátě a na webu: http://kromeriz.charita.cz

 

DĚKANÁTNÍ POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN

V sobotu 26. září konáme Pouť za obnovu rodin a za kněžská a řeholní povolání. na Svatý Hostýn.

·         V bazilice v 15.00 hod. růženec, v 16.00 hod. adorace a v 17.00 hod. mše svatá.

·         Souběžný program pro děti: od 15 hod. Cesta světla. Po ní malé občerstvení v klubovně za Jurkovičovým sálem. Pak hry, vyrábění, malování (podle počasí v klubovně nebo venku). Možnost předání dětí od 14.45 do 15 hod. před bazilikou (děti se mohou připojit k programu i později). Zpět odevzdáme děti rodičům v 16.45 hod. tamtéž. Na děti se těší pracovnice center pro rodinu Kroměříž a Holešov.

·         Pro ty, kteří chtějí putovat pěšky z Bystřice, je tu nabídka farností holešovského děkanátu. Sraz je ve 14:30 hod. na parkovišti u hřbitova. Během cesty bude společná modlitba růžence.

 

Úvodní informativní setkání ke kurzům Alfa

Středa 23. září od 19:00 hod. – v klášteře Milosrdných sester sv. Vincence de Paul, Malý Val 1553.

 

Chvály společenství Taženi ke Kristu

se budou konat nepravidelně asi dvakrát měsíčně na faře u Panny Marie v hudební místnosti v 16:00 hod. Aktuální informace najdete na www.takk.estranky.cz  nebo na plakátech.

 

Hrátky s pamětí

Kurz trénování paměti a mozkového joggingu pro všechny bez rozdílu věku s certifikovanou trenérkou paměti Zdeňkou Adlerovou.

Kdy: 29. září, 13. a 27. října, 10. listopadu 2015, od 16.00 do 18.00 hod.

Psací potřeby s sebou. Kurzovné 200,- Kč. Přihlášky: knihovna@agkm.cz, tel.: 573 501 122

 

V pondělí 28. září je slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze. Mši svatou v 10.00 hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci bude sloužit otec biskup Mons. Josef Hrdlička.

Národní svatováclavská pouť se koná ve Staré Boleslavi (program je na plakátě).


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES