TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník IV. / č. 32

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

1. 10. 2017


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Sestry a bratři,

minulou neděli jsme slavili pouť ke cti sv. Mořice. Děkuji všem, kdo jste jakkoli pomáhali s přípravou a organizací pouti – jak při liturgii, tak při společenském setkání a programu pro děti. Velký dík patří i sestrám sv. Vincence, že nám poskytly prostory ve svém klášteře.

Připomínáme si sté výročí zjevení P. Marie ve Fatimě. Při velehradské pouti v r. 1993 naši biskupové zasvětili náš národ Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Obnova zasvěcení po 25 letech bude v příštím roce na Velehradě. Vhodnou osobní přípravou, jak připomíná otec arcibiskup Jan, je slavení novény prvních sobot v měsíci. Tato novéna je obdařena velkými přísliby. Tato zaslíbení i podmínky ke slavení novény najdete na letáčcích v kostele i na internetové stránce naší farnosti.

Arcibiskup Jan děkuje všem, kdo přijmou pozvání k tomuto kroku duchovní obnovy, a všem ze srdce žehná.

Prosím, promyslete vše doma v rodinách a najděte si cestu, jak se zapojit. Přicházejme si vyprosit naplnění Pánových příslibů.

P. Josef

 

 

Poděkování otce arcibiskupa

„Rád bych vyjádřil upřímné poděkování všem, kteří se podíleli na prázdninovém setkání mládeže v Olomouci. Z mnoha stran slyším krásné ohlasy, především od samotných mladých, třeba když o tom píší v dopisech biřmovanců. Je to pro ně nezapomenutelná zkušenost a velké povzbuzení. Krásné ohlasy na setkání slyším i z města, univerzity či policie. Bylo to skvělé svědectví i pro okolní svět. Jejich reakce ukazuje, že dnešní svět je oslovitelný. Zároveň nás povzbuzuje k odvaze vydávat svědectví Kristu svým životem před svým okolím.

Pozdravte ode mne Vaše mladé farníky a vyřiďte prosím, že děkuji i jim za svědectví a ochotu vytvářet společenství církve. Těším se, že vytrvají i v domácím prostředí.“

Všem ze srdce žehná

arcibiskup Jan

 

RŮŽENCOVÉ POBOŽNOSTI

V měsíci říjnu jsme zvláště zváni ke společné modlitbě růžence. Můžeme se modlit růženec před každou mší svatou. Znamená to přijít o půl hodiny dříve – jak v kostele sv. Mořice, tak v kostele sv. Jana Křtitele a také ve farním kostele v Hradisku. Ve středu vedou studenti modlitbu růžence v kostele sv. Jana Křtitele od 17.30 hod. V ostatní dny, prosím, se zapojte do vedení modlitby. Přicházejte v hojném počtu a pamatujte na společnou modlitbu růžence také doma v kruhu rodiny.

 

První pátky – pozvání.

Milí rodiče, ve farnosti sv. Mořice zveme vás i vaše děti, které již přijímají svaté přijímání k pravidelnému slavení prvních pátků v měsíci: ke svaté zpovědi, svatému přijímání a k účasti na mši svaté.

Setkání rodičů i dětí se uskuteční v pátek 6. října v 16.30 na vikárce (a bude následovat vždy každý první pátek v měsíci). Děti by měly být připraveny na svátost smíření, po krátké katechezi a modlitbě půjdeme do kostela ke sv. zpovědi. Těmto dětem bude vyhrazena jedna zpovědnice, u které budou mít přednost.

Slavení pobožnosti devíti prvních pátků jsou dána velká zaslíbení, veďme děti k pravidelné účasti na svátostech a napomáhejme jim i sobě k získání milostí obsažených v těchto zaslíbeních. Pozvání platí nejen pro děti, které přijaly svátosti v roce 2017, ale i pro jejich starší vrstevníky, sourozence apod.

 

Ve farnosti Hradisko budou „první pátky“ pro děti, které byly letos u prvního sv. přijímání, probíhat podobně jako vloni. S tím rozdílem, že se sejdeme na faře už v 17.00 hod. k přípravnému programu (vysvětlení významu a společná práce s pracovními listy). Od 18.00 svátost smíření na faře, při ní příprava adorace - zpěv, modlitby, přímluvy. Po ní přesun cca 18.40 do kostela a společná krátká adorace spojená s podáváním sv. přijímání dětem (a těm, kteří se z vážných důvodů nemohli toho dne zúčastnit mše svaté.)

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Pondělí 2. října – památka svatých andělů strážných

Středa 4. října – památka sv. Františka z Assisi

Čtvrtek před prvním pátkem je dnem modliteb za kněžská povolání.

Sobota 7. října – památka Panny Marie Růžencové, první sobota

 

Příští neděle je 27. v mezidobí.

 

ADORACE

Neděle 1. října – kostel sv. Mořice v 19.00 hod., kostel Všech svatých v Hradisku ve 14.30 hod. Celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ul. NEBUDE.

Čtvrtek 5. října - farní kostel v Hradisku 18.15 – 19.00 hod.; kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace

Pátek 6. října - celodenní adorace v kapli sv. Vincence na Malém Valu (7.00 – 16.00 hod.); kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod.

Neděle 8. října - kostel sv. Mořice v 19.00 hod.; kaple Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ul. celodenní adorace 8.30 – 17.00 hod.

 

Příležitost ke svátosti smíření:

čtvrtek před prvním pátkem (5. 10.) – kostel Panny Marie od 9.00 do 11.00 hod., farní kostel v Hradisku 18.15 – 19.00 hod.

první pátek v měsíci (6. 10.) – kostel sv. Mořice od 15.00 do 17.00 hod.

 

Památka smrti sv. Františka

V předvečer svátku sv. Františka si františkánská společenství připomínají blaženou smrt sv. Františka (tzv. transitus). Z tohoto důvodu NEBUDE v Kapli povýšení sv. Kříže v úterý 3. října večerní modlitba v obvyklou dobu, ale v 18.00 hod. jste srdečně zváni ke slavení pobožnosti s připomínkou přechodu (transitu) sv. Františka z tohoto světa do nebe.

 

Společenství mužů ve farnosti Hradisko

Ve středu 4. října 2017 v 19 hod. se uskuteční setkání mužů. Místo konání upřesní Petr Váňa. Všichni jsou srdečně zváni.

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 5. října dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.

 

TŘÍKRÁLOVÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V KROMĚŘÍŽI

se uskuteční v neděli 8. října od 14 hod. do 16 hod. pro tříkrálové koledníky a vedoucí Tříkrálové sbírky, zdravotní služba je zajištěna. Srdečně zve a na všechny se těší koordinátor Tříkrálové sbírky Charity Kroměříž. Více informací na tel. 737 630 670.

 

ZAČÁTEK NOVÉNY PRVNÍCH SOBOT V MĚSÍCI v Hradisku

sobotu 7. října 2017 při slavení památky Panny Marie Růžencové jste srdečně zváni do kostela Všech svatých v Hradisku na zahájení novény prvních sobot v měsíci. Od 7 hod. bude příležitost ke svátosti smíření, od 7.30 mše sv. Po mši sv. bude následovat výstav Nejsvětější svátosti oltářní, modlitba růžence a čtvrthodinka smírného rozjímání o tajemstvích sv. růžence.

 

Farnost Hradisko – setkávání dětí i maminek

Každé úterý v 17.00 hod. je na faře v Hradisku možnost k setkávání dětí z prvního stupně ZŠ, i těch mladších, předškolních. Také maminkám doprovázejícím děti je jednou za 14 dní nabídnuto setkání nad Písmem, katechismem i společné povídání o běžných starostech všedních dnů.

 

POUŤ DO KOCLÍŘOVA

Pouť se zasvěcením České republiky Panně Marii Fatimské se uskuteční v sobotu 7. října 2017. Autobus od kostela sv. Jana Křtitele v KM odjede (POZOR ZMĚNA!) v 6.30 hod. Duchovně nás bude doprovázet P. Jiří Putala z Chropyně. Přibližná cena 300 Kč. Předpokládaný návrat v 18 hod. Přihlášky v sakristii nebo ve farní kanceláři Panny Marie nebo sv. Mořice do pondělí 2. října 2017Více informací u paní Vlasty Machalové, tel. 603 555 457.

 

Autobus na BISKUPSKÉ SVĚCENÍ

Svěcení nově jmenovaných pomocných biskupů olomoucké arcidiecéze Mons. Antonína Baslera a Mons. Josefa Nuzíka se uskuteční v sobotu 14. října 2017 při mši svaté od 10.00 hod. v olomoucké katedrále sv. Václava.

Autobus z Kroměříže od kostela sv. Jana odjede v 8.00 hod., cena 100,- Kč, přihlášky v sakristii a farní kanceláři ŘKF Panny Marie i sv. Mořice.

Prosím přijměte pozvání na tuto slavnost a zůstávejte s námi v modlitbě za naše biskupy.


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne 1. 10. 2017, 26. v mezidobí

Bože, svěřujeme do ochrany andělů strážných děti, které rozvíjejí víru svou účastí ve vyučování náboženství: Prosíme o jejich ochranu.

 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 1.10.2017, 26. v mezidobí.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Přijmi, Bože, naši účast na Kristově oběti
a prostřednictvím svých svatých andělů nás chraň
v každém nebezpečí, abychom ti mohli s jejich pomocí po celý život oddaně sloužit a jednou spolu s nimi konat službu před tvou tváří v blažené věčnosti.
Skrze Krista, našeho Pána.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, svěřujeme do ochrany andělů strážných děti, které rozvíjejí víru svou účastí ve vyučování náboženství: Prosíme o jejich ochranu.

 

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Ranní chvály (Hymnus)

Bojuj, Michaeli svatý,
o čest Boží, zažeň války
neb tys anděl míru.
Ochraňuj lid vykoupený,
krví Páně zachráněný,
ode všeho zlého.

Zvěstuj, Gabrieli svatý,
Boží plány, jeho cesty,
neb tys posel spásy.
Veď nás všechny k pravé víře,
uč nás hlásat v Boží síle
Kristův příchod na svět.

Uzdrav, Rafaeli svatý,
naši nemoc, sešlost naši,
neb tys lékař Boží.
Přines útěchu a pomoc,
vyveď slepé z moci temnot
v nebes věčné světlo.

Kriste, andělů všech slávo,
všeho světa věčná spáso,
Králi vykoupených,
v andělů všech svatém sboru
dej, ať můžem Otci tvému
vzdávat věčně chválu.


 

Modlitby na farní pastorační úmysl jsou publikovány i na webu farnosti zde: http://www.svmoric.net/content/category/1/79/1/ )

 

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES