TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník IV. / č. 34

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

15. 10. 2017


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

„Ničím se neznepokojuj, ničím se nermuť, všechno pomíjí, Bůh se ale nemění. Máš-li v srdci Boha, nic ti nechybí, jeho láska stačí.“

sv. Terezie z Avily

 

„Pán Bůh zaplať za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

 

Dnes ve farním kostele v Hradisku po mši sv. v 9. 15 hod. se účastníci Celostátního setkání mládeže v Olomouci krátce podělí o své zážitky. Jste srdečně zváni!

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Pondělí 16. října – Sv. Markéta Marie Alacoque, sv. Hedvika

Úterý 17. října – Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

Středa 18. října – Svátek sv. Lukáše, evangelisty

 

Příští neděle je 29. neděle v liturgickém mezidobí a je SVĚTOVÝM DNEM MODLITEB ZA MISIE.

Koná se sbírka na misie s cílem podpořit projekty šíření Božího slova až do těch nejzapadlejších koutů světa.

V obou našich farnostech bude také možnost zakoupit si Misijní kalendář.

MISIJNÍ KOLÁČ

Ve farnosti Hradisko spojujeme Misijní neděli s akcí Misijní koláč. Prosíme farníky, aby napekli koláčky a drobné sladkosti a přinesli je do kostela Všech svatých o Misijní neděli 22. října. Děvčata ze scholy zajistí rozdávání koláčků. Dobrovolné dary půjdou na podporu Papežského misijního díla.

MISIJNÍ MOST MODLITBY

V předvečer misijní neděle, tj. v sobotu 21. října od 21 hod., přijměme i my v našich rodinách pozvání Svatého otce Františka a sjednoťme se v rámci tzv. Misijního mostu modlitby. Prosme zvláště za šíření evangelia po celém světě, za dar víry, za misionáře, pronásledované, chudé, trpící, opuštěné, nemocné či jakýmkoli způsobem strádající a potřebné…

MILION DĚTÍ SE MODLÍ RŮŽENEC

ve středu 18. října od 9 hod. (nebo dle časových možností) jsou zvány všechny děti k modlitbě SLAVNÉHO RŮŽENCE a to za mír a pokoj ve světě. K této celosvětové iniciativě se přidává i Církevní ZŠ v Kroměříži.

 „Když se milion dětí pomodlí růženec, ve světě zavládne mír.“ (o. Pio)

 

 

RŮŽENCOVÉ POBOŽNOSTI

Zvláště v měsíci říjnu jsme zváni ke SPOLEČNÉ MODLITBĚ RŮŽENCE doma v kruhu rodiny a také před každou mší svatou. Ve středu v kostele sv. Jana Křtitele od 17.30 hod. vedou modlitbu růžence studenti. V ostatní dny se prosím zapojujte do vedení modlitby vždy půl hodiny přede mší sv. a přicházejte v hojném počtu.

 

 

ADORACE v neděli 15. 10. a 22. 10.

kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

 

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

Nově jmenovaný pomocný biskup Mons. Josef Nuzík bude v pátek 20. října při mši svaté v 11.00 hod. v našem kostele sv. Mořice udělovat svátost biřmování studentům Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Provázejme biřmovance a jejich kmotry svými modlitbami.

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme paní Vlastě Machalové za obětavou a pečlivou organizaci poutního zájezdu do Koclířova. Díky jejímu úsilí  jsme měli možnost zúčastnit se ve Fatimském apoštolátu v ČR vyvrcholení oslav 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Mohli jsme uctít nejen relikvii  sv. Jana Pavla II. v jemu zasvěcené kapli, ale  také relikvie kanonizovaných pasáčků Františka a Hyacinty Marto.

Zúčastnili jsme se slavnostní bohoslužby k tomuto výročí s hlavním celebrantem kardinálem Dominikem Dukou OP, ale především  jsme byli přítomni zasvěcení České republiky a její odevzdání Bohu skrze Neposkvrněné srdce Panny Marie.

Také děkujeme P. Jiřímu Putalovi z chropyňské farnosti za duchovní vedení po celou dobu poutního zájezdu. I když se zpočátku zdálo, že pro malý zájem do Koclířova nepojedeme, projevila se vůči nám mateřská láska a starostlivost Panny Marie v podobě hlubokého duchovního zážitku z této mimořádné pouti.

Vděční poutníci kroměřížských farností

 

HYACINTA – ZÁZRAK Z FATIMY na TV Noe

Ke zhlédnutí hraného filmu na TV Noe jste zváni v premiéře tuto neděli 15. října ve 20 hod., v repríze pak v pondělí 16. října v 15.15 hod.

 

 

SETKÁNÍ ČLENŮ FARNÍ RADY

Jednání členů Farní rady farnosti sv. Mořice se koná v úterý 17. října v 19 hod. na vikárce.

 

 

PŘEDNÁŠKA o onemocněních srdce a situaci křesťana-lékaře

Česká křesťanská akademie Kroměříž a místní Arcibiskupské gymnázium (AG) pořádají ve středu 18. října 2017 přednášku MUDr. Martina Gřivy, Ph.D. na téma „Příznaky onemocnění srdce a jejich interpretace. Křesťan lékařem“. Setkání ve studentském klubu AG začíná v 19 hod.

 

 

Pozvánka do "vánočního" sboru u kostela sv. Mořice

Zpěváky všech věkových kategorií zveme na první zkoušku sboru, který bude nacvičovat vánoční program. Tato zkouška se mimořádně bude konat již ve čtvrtek 19. 10. 2017 v 18.00 hod. ve zpěvárně scholy. Na dalších zkouškách se domluvíme, počítáme se cca 5 dalšími pátky.

 

 

TURNAJ V BADMINTONU

Všichni příznivci pohybu jsou zváni na malý turnaj v badmintonu smíšených dvojic. Budou se hrát čtyřhry, tým tvoří pár – muž a žena. Hrát se bude v neděli 22. 10. od 14.30 hod. v tělocvičně AG Kroměříž. Bližší informace získáte a hlásit se můžete u Josefa Pořízka nebo na mailu: josef.porizek@centrum.cz

 

 

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ FARNÍCH RAD

se uskuteční v úterý 24. října na AG KM v 18 hod., od 17 hod. možnost účasti na mši svaté u sv. Mořice.

 

 

SETKÁNÍ SENIORŮ OBOU KROMĚŘÍŽSKÝCH FARNOSTÍ

ŘKF Panny Marie a společenství seniorů srdečně zvou všechny seniory obou kroměřížských farností v úterý 24. října 2017 od 15 hodin do kláštera sester sv. Kříže na Koperníkově ul. v Kroměříži. Těšit se můžete na duchovní promluvu, hudební vystoupení dětí, setkání a posezení s přáteli.

 

 

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA

Na svépomocnou skupinu jsou srdečně zváni všichni, kdo doma pečují o své blízké a rádi by své zkušenosti a starosti sdíleli s ostatními pečujícími. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 26. října 2017 v 16 hod. v sídle Charitní pečovatelské služby Malý Val 1552, Kroměříž.

 

 

KONFERENCE O EVANGELIZACI

Svědkem o Ježíši může být každý z nás. Přijďte si pro inspiraci a povzbuzení o víkendu 10. – 11. listopadu 2017 do Regionálního centra v Olomouci na Jeremenkově ul. 40b. Více informací a přihlášky: www.credonadacnifond.cz, www.blahoslavenstvi.cz  nebo na tel. 725 062 300.

 

 

KURZ ALFA

se koná každou středu od 19 hod. u sester Vincentek na Malém Valu. Více na tel.: 731 604 430, e-mailu: ces.prov@vincentky.cz. Jste srdečně zváni!


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne 15. 10. 2017, 28. v mezidobí

Duchu Svatý, buď světlem biřmovancům arcibiskupského gymnázia, dej církvi sílu ke hlásání evangelia všem národům a nás veď ke svědomitosti, abychom přispívali ke šťastné budoucnosti národa a zodpovědně rozhodovali.

 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 15. 10. 2017, 28. v mezidobí.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Bože, tys povolal svatého Lukáše, aby svým kázáním i tím, co napsal, hlásal nezměrné bohatství tvé milosrdné lásky; prosíme tě, dej, aby ti, kdo přijali víru, vytvářeli jednotu srdce i ducha, a aby všichni lidé uviděli tvou spásu. Skrze tvého Syna...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Duchu Svatý, buď světlem biřmovancům arcibiskupského gymnázia, dej církvi sílu ke hlásání evangelia všem národům a nás veď ke svědomitosti, abychom přispívali ke šťastné budoucnosti národa a zodpovědně rozhodovali.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Všemohoucí věčný Bože, na přímluvu svatého Václava, dědice české země, přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou: dej jim ducha moudrosti a prozíravosti;

ať respektují Tvůj spravedlivý řád, hájí lidskou důstojnost a život každého člověka od početí
až do přirozené smrti;

ať podporují zdravou rodinu založenou na celoživotním věrném svazku muže a ženy;

ať poctivě spravují svěřený majetek a svým jednáním dávají dobrý příklad celé společnosti;

ať jsou zodpovědní vůči dalším generacím, probouzejí touhu po dětech a jejich dobré výchově.

Nás pak naplňuj Svatým Duchem a veď ke svědomitosti, abychom přispívali ke šťastné budoucnosti národa a zodpovědně rozhodovali.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Přijď Duchu Otce a Syna, Duchu lásky,
Duchu synovství, Duchu pokoje, důvěry a síly.

Přijď tajemný jásote v slzách světa, vítězný živote
ve smrti země, Otče chudých, oporo utištěných,
světlo pravdy, lásko, která se vylila do našich srdcí.

Přicházej denně, stále znovu a více.
Miluji tě, protože jsi láska sama. Děkuji ti, oživovateli.

Duchu svatý, přebývej ve mně, buď pečetí živého Boha ve mně, protože jsme jeho vlastnictvím.
Neopouštěj mne ani v boji života, ani na konci, až mne všechno opustí. Přijď Duchu svatý!

  

Modlitby na farní pastorační úmysl jsou publikovány i na webu farnosti zde: http://www.svmoric.net/content/category/1/79/1/ )

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES