TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 36         29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ          18. 10. 2015


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
 

Den modliteb za misie

„Evangelium je pro každého člověka zdrojem radosti, osvobození a spásy. Církev si tento dar uvědomuje, a proto ji nikdy neunaví neustále všem hlásat „to, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, vlastníma očima viděli“ (1 Jan 1,1). Posláním služebníků slova – biskupů, kněží, řeholníků i laiků – je uvádět všechny bez výjimky do osobního vztahu s Kristem. Na obrovském poli misijní činnosti církve je každý pokřtěný povolán, aby co nejlépe, podle své osobní situace, prožíval své osobní nasazení.“

(z Poselství Svatého otce Františka

ke Světovému dni misií 18. října 2015)

 

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na misie.

Ve farnosti Hradisko je dnes při mši svaté udělována svátost pomazání nemocných. Mše sv. v 9.15 hod. je obětována za nemocné a za ty, kdo o ně pečují.

Ve čtvrtek je památka svatého Jana Pavla II., papeže.

Příští neděle je 30. v mezidobí. V kostele sv. Mořice v Kroměříži i v kostele Všech svatých v Hradisku slavíme Výročí posvěcení kostela. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.  Příští neděli vchází v platnost zimní čas. Ve farnosti sv. Mořice zůstává pořad bohoslužeb beze změny, v Hradisku bude mše svatá ve čtvrtek 29. října už v 18:00 hod.

 

Studentům Arcibiskupského gymnázia bude otec biskup Josef Hrdlička udělovat svátost biřmování v kostele svatého Mořice v Kroměříži v pátek 23. října při mši svaté v 11:00 hod.

 

Adorace v neděli 18. a 25. října

·         kostel sv. Mořice (kaple P. Marie Bolestné) 19.00 – 20.00 hod.

 

Pobožnosti za zemřelé

budou na místních hřbitovech v neděli 1. listopadu: v Kroměříži v 15:00 hod., v Hradisku ve 14:00 hod.

 

Pozvánky společenství „Taženi ke Kristu“:

CHVÁLY se budou konat v neděle 18.10., 1.11., 15.11., 29.11. a 13.12. vždy v 16:00 hod. na faře u Panny Marie. Bude následovat agapé s malým občerstvením. Více informací je na stránkách www.takk.estranky.cz a na plakátech.

FARNÍ DRAKIÁDA se bude konat 25. října 2015 na letišti v Kroměříži od 14 hodin. Bude zajištěno malé občerstvení a soutěže pro děti. Srdečně zveme rodiny s dětmi.

 

Misijní kalendáře pro rok 2016 nabízí kompletní kalendária, 12 pohlednic s citáty, záběry a aktuální informace o Filipínách, kde žije více než 106 miliónů obyvatel. Zakoupením kalendářů podporujete činnost a projekty Papežského misijního díla. Kalendář může posloužit jako hezký dárek!

 

Eucharistická hodina

Stále je možné se přihlašovat prostřednictvím farností do společenství adorátorů Arcidiecéze olomoucké, nazvané Eucharistická hodina. Přihlašovací formuláře jsou v sakristii a ve farní kanceláři.

 

Víkendová duchovní obnova pro seniory.

Termín: 23. – 25. října 2015. Místo: Velehrad. Součástí jsou přednášky zaměřené na "radosti a starosti" stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Bližší informace: www.rodinnyzivot.cz. Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141.

 

Seminář pro lektory příprav na manželství

Srdečně zveme stávající lektory příprav na manželství a také ty, kteří se do této služby chtějí zapojit, na seminář do Olomouce. Uskuteční se 14. listopadu 2015 ve velkém sálu kurie olomouckého arcibiskupství na Biskupském nám. 2. Po prezenci účastníků v 8.45 hod. začíná v 9.00 hod. přednáška MUDr. Jitky Krausové, OV: Zdravý přístup k službě pro církev. Další program: duchovní téma - Povolání, řízená diskuze – kazuistiky a příklady dobré praxe (Praha, Hradec …). Předpokládaný závěr bude v 16.00 hod.

Kontaktní osoby: Alena Večeřová, tel. 605 274 913, e-mail: vecerova@arcibol.cz ; Lucie Cmarová, tel. 733 755 955, e-mail: cmarova@arcibol.cz . Pro přihlášení, prosíme, vyplňte on-line formulář na www.rodinnyzivot.cz  do 5. 11. 2015.

 

SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE

se bude konat v červenci příštího roku v Krakově. Vzhledem k blízkosti místa konání (i úctě k sv. Janu Pavlu II.) je to velká příležitost pro mladé z naší země. Už nyní je možné se přihlašovat. Za přípravu, průběh a organizaci je zodpovědná Sekce pro mládež ČBK. Přihlášky pro účastníky byly spuštěny v září 2015 na webové stránce https://krakov2016.signaly.cz/. Na webu: signaly.cz byla vyhlášena soutěž. Hlavní výherci získají pobyt v Krakově zdarma.

 

Poděkování

Velký dík, patří všem, kdo připravili program a zorganizovali setkání pro seniory z obou našich kroměřížských farností.

Děkuji všem, kdo se zapojili do modlitby novény za Národní eucharistický kongres. Využívejme možnosti modlit se růženec společně v kostele přede mší svatou. Provázejme modlitbou zvláště probíhající Synodu o rodině v Římě.

 

 

 

 

Modlitba papeže Františka

ke Svaté rodině za Synodu

Ježíši, Maria a Josefe,

ve vás kontemplujeme

nádheru pravé lásky

a na vás se s důvěrou obracíme.

Svatá Nazaretská rodino,

učiň i naše rodiny místy společenství

a večeřadly modlitby,

autentickými školami evangelia

a malými domácími církvemi.

Svatá Nazaretská rodino,

kéž se už nikdy v žádné rodině nezažívá

násilí, uzavřenost a rozdělení,

kéž každý, kdo byl zraněn a pohoršen,

brzy pozná útěchu a uzdravení.

Svatá Nazaretská rodino,

kéž probíhající biskupská synoda

dokáže ve všech vzkřísit vědomí

posvátného a neporušitelného charakteru rodiny

a její krásy v Božím plánu.

Ježíši, Maria, Josefe,

naslouchejte naší prosbě a vyslyšte ji.

 


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES