TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník IV. / č. 36

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

29. 10. 2017


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

„Kdykoli přicházíme do kostela, připravme svou duši, aby byla taková, jaký chceme mít kostel.“

(sv. Cesareus Arleský)

 

Minulou neděli při sbírce na misie jste věnovali ve farnosti sv. Mořice 55.210,- Kč a ve farnosti Hradisko 6.240,- Kč. Velké díky všem, kdo jste svými dary, zakoupením kalendáře nebo napečením koláčů podpořili Papežská misijní díla. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Středa 1. listopadu – Slavnost VŠECH SVATÝCH

Čtvrtek 2. listopadu – Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

Sobota 4. listopadu – památka sv. Karla Boromejského, biskupa

Příští neděle 5. listopadu je 31. neděle v mezidobí. Uskuteční se sbírka na Charitu.

V pondělí 23. října zemřel ve věku 92 let P. Alois Drábek, který poslední léta svého života prožil v Kroměříži. Pohřeb se konal v jeho rodišti, ve Slušovicích, v pátek 27. října. Děkujeme Milosrdným sestrám sv. Kříže za to, že o něj s láskou pečovaly až do jeho smrti. Requiescat in pace.

 

V úterý 24. října zemřel pan Stanislav Vašák. Se zesnulým se rozloučíme v úterý 31. října při mši sv. ve 14 hod. v kostele sv. Mořice. Kéž ho Pán přijme do svého nebeského království.

 

Pořad bohoslužeb ve středu 1. listopadu

6.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

11.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku 

Pořad bohoslužeb ve čtvrtek 2. listopadu

6.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

11.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže

15.00 hod. – kostel sv. C+M v Psychiatrické nemocnici

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

POZOR! Změna bohoslužeb

FARNOST SV. MOŘICE: Ve středu 1. listopadu bude mše sv. v 17 hod. ve farním kostele sv. Mořice. Studenti jsou zváni do farního kostela. V kostele sv. Jana Křtitele 1. listopadu mše svatá NEBUDE.

FARNOST HRADISKO: Tuto neděli 29. října vchází v platnost zimní čas. Začátek mše sv. ve všední dny v kostele Všech svatých se posunuje na 18 hod.

 

ADORACE

Neděle 29. října - kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

Čtvrtek 2. listopadu (den modliteb za kněžská povolání) - farní kostel v Hradisku 17.15 – 18.00 hod., kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace

Pátek 3. listopadu - celodenní adorace v kapli sv. Vincence na Malém Valu (7.00 – 16.00 hod.), kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod.

Neděle 5. listopadu – kostel sv. Mořice v 19.00 hod., kostel Všech svatých v Hradisku ve 14.00 hod. půlhodinová tichá adorace, kaple Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ul. celodenní adorace 8.30 – 17.00 hod.

 

Příležitost ke svátosti smíření:

čtvrtek před prvním pátkem (2. 11.) – kostel Panny Marie od 9.00 do 11.00 hod., farní kostel v Hradisku 18.15 – 19.00 hod.

první pátek v měsíci (3. 11.) – kostel sv. Mořice od 15.00 do 17.00 hod.

první sobota v měsíci (4. 11.) – farní kostel v Hradisku 7.00 – 7.30 hod.

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

UPOZORNĚNÍ: v měsíci listopadu navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko až ve čtvrtek 16. 11. v dopoledních hodinách.

 

Společenství mužů ve farnosti Hradisko

Setkání mužů bude mimořádně v úterý 31. října v 18.00 hod. u pana Konečného v Měrůtkách. Na setkání s Vámi se těší Petr Váňa.

 

První pátky

VE FARNOSTI SV. MOŘICE

zveme rodiče s dětmi, které již přistoupily k prvnímu svatému přijímání (nejen letos, ale i dříve), k dalšímu pravidelnému slavení prvních pátků v měsíci, tj. ke svaté zpovědi, svatému přijímání a k účasti na mši svaté. Přijďte v pátek 3. listopadu v 16.30 na vikárku. Po krátké katechezi a modlitbě půjdeme do kostela ke sv. zpovědi. Dětem bude vyhrazena jedna zpovědnice, u které budou mít přednost.

VE FARNOSTI HRADISKO

zveme děti, které přistoupily letos k prvnímu sv. přijímání, na faru v pátek už v 17 hod., abychom se připravili na setkání s Pánem Ježíšem. Svátost smíření bude od 18 hod. na faře. V kostele pak od 18.40 hod. adorace zakončená podáváním sv. přijímání dětem (dětem i dospělým, kteří se z vážných důvodů nemohli toho dne zúčastnit mše svaté).

 

NOVÉNA PRVNÍCH SOBOT V MĚSÍCI v Hradisku

sobotu 4. listopadu jste srdečně zváni do kostela Všech svatých v Hradisku k druhému „zastavení“ novény prvních sobot v měsíci. Od 7 hod. bude příležitost ke svátosti smíření, v 7.30 mše sv. Po mši sv. bude následovat výstav Nejsvětější svátosti oltářní, modlitba růžence a čtvrthodinka smírného rozjímání o tajemstvích sv. růžence.

 

POBOŽNOSTI ZA ZEMŘELÉ

Budou na místních hřbitovech v neděli 5. listopadu 2017.

V Kroměříži v 15 hod., začátek u hlavního kříže, kancionály vezměte s sebou.

V Hradisku ve 14 hod. v kostele tichá půlhodinová adorace, po ní pobožnost na hřbitově.

 

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela či kaple získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 25. října do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech během roku lze takto získat odpustky částečné.

 

Mše svatá za zemřelé kněze

Ve čtvrtek 16. listopadu v 8 hod. v kostele Panny Marie bude kněžími z farností našeho děkanátu sloužena mše svatá za zemřelé kněze - zvláště ty, kteří působili ve farnostech našeho děkanátu a rodáky z těchto farností. Hlavním celebrantem bude biskup Mons. Antonín Basler. Pojďme ve společenství s otcem biskupem prosit za zemřelé kněze a vyjádřit svůj dík za jejich službu.

 

„VÁNOČNÍ” SBOR U KOSTELA SV. MOŘICE

Další zkouška vánočního sboru proběhne v pátek 3. listopadu 2017 v 19 hod. ve zpěvárně.

 

SPOLEČENSTVÍ TŘETÍHO ŘÁDU SV. FRANTIŠKA (SFŘ)

zve na setkání do kostela sv. Mořice v sobotu 11. listopadu. Mše svatá v křestní kapli začne již ve 13 hod. Setkání bude pokračovat po mši svaté v Děkanátním centru pro rodinu.

 

FARNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA S BISKUPEM JOSEFEM NUZÍKEM

Milí farníci, srdečně vás zveme na adventní duchovní obnovu na téma „Přežít, nebo prožít letošní advent?“ s novým pomocným biskupem Mons. Josefem Nuzíkem, která se bude konat v sobotu 9. 12. 2017 od 9 do 17 hodin na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Přihlašovat se můžete na stránkách www.duchovniobnova.cz, v sakristii nebo farní kanceláři. Je zajištěna možnost hlídání dětí a objednání stravy. Cena je 50 Kč, pro děti a studenty 30 Kč. Pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se na Alžbětu Dolečkovou (doleckova@credonadacnifond.cz;  +420 720 053 197).

Srdečně zve nadační fond CREDO a  farnosti sv. Mořice a P. Marie

 

VÍKENDOVKA NA FAŘE PRO DÍVKY 14 - 17 LET

Do Velkého Ořechova na duchovní obnovu s tématem „Když Bůh mlčí“ v termínu 17. – 19. listopadu 2017 srdečně zvou sestry sv. Kříže a P. Martin z Velkého Ořechova. Začínáme v pátek mší sv. v 17 hod. Přihlášky z důvodu omezené kapacity co nejdříve na duchovniobnova@seznam.cz, popř. tel. 733 741 766.

 


 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: Ne 29. 10. 2017, 30. v mezidobí

 

Bože, děkujeme za naše předky. Smiluj se nad svými zemřelými služebníky a pro jejich víru a naději ve vzkříšení je přijmi k sobě do věčné blaženosti.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 29. 10. 2017, 30. v mezidobí.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Všemohoucí Bože, vyslyš naše prosby za naše zemřelé bratry a sestry a posilni naši naději, že jako tvůj Syn vstal z mrtvých, vstaneme k věčnému životu i my
a že se u tebe znovu shledáme. Skrze tvého Syna...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za naše předky.
Smiluj se nad svými zemřelými služebníky
a pro jejich víru a naději ve vzkříšení
je přijmi k sobě do věčné blaženosti.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

 

 

Bože, Pane živých i mrtvých, smíme se na tebe obracet s každou starostí. Prosíme tě za ty,
kteří zemřeli a dosud nejsou plně spojeni s tebou.
Zbav je vin a překážek, které jim stojí v cestě k tobě.
Dej, ať brzy zakusí plné štěstí života s tebou.

 

Modleme se za duše v očistci, aby proudy krve Ježíše Krista mírnily a zkrátily jejich utrpení, jímž splácejí dluhy své viny Boží spravedlnosti:
Nejmilosrdnější Ježíši, jenž jsi sám řekl, že si přeješ milosrdenství, přivádím tedy do příbytku tvého nejslitovnějšího srdce duše z očistce, které jsou ti velmi milé, které však musí splatit dluh tvé spravedlnosti. Nechť proudy krve a vody, které vytryskly z tvého srdce, uhasí plameny očistcového ohně, aby i tam byla oslavována moc tvého milosrdenství.
Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše trpící v očistci, jež jsou skryty v nejslitovnějším srdci Ježíšově.
Prosím tě, pro bolestné utrpení Ježíše, tvého Syna, a pro hořkost, jíž byla zaplavena jeho nejsvětější duše, prokaž své milosrdenství duším, které se nacházejí pod pohledem tvé spravedlnosti. Nehleď na ně jinak než skrze rány Ježíše, tvého nejmilejšího Syna,
neboť věříme, že tvá dobrota a slitovnost jsou nekonečné. Amen.
Korunka k Božímu milosrdenství


 

Modlitby na farní pastorační úmysl jsou publikovány i na webu farnosti zde: http://www.svmoric.net/content/category/1/79/1/ )

 

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES