TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník IV. / č. 37

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

5. 11. 2017


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

„Kde je Kristus, tam je život.“

sv. Ambrož

 

Jménem ředitele Arcidiecézní charity Olomouc vám děkuji za vaše dary při dnešní sbírce na Charitu.                                                                                                  P. Josef

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Čtvrtek 9. listopadu – svátek Posvěcení Lateránské baziliky

Pátek 10. listopadu – památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

Sobota 11. listopadu – památka sv. Martina Tourského, biskupa

Příští neděle 12. listopadu je 32. neděle v mezidobí.

 

ADORACE

Neděle 5. listopadu – kostel sv. Mořice v 19.00 hod., kostel Všech svatých v Hradisku ve 14 hod. půlhodinová tichá adorace, kaple Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ul. celodenní adorace 8.30 – 17.00 hod.

Neděle 12. listopadu – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

Na úterý 7. listopadu připadá výročí uvedení Mons. Jana Graubnera do úřadu arcibiskupa olomouckého. Provázejme Otce arcibiskupa v jeho pastýřské službě svými modlitbami.

 

POBOŽNOSTI ZA ZEMŘELÉ

se konají dnes, tj. v neděli 5. 11. 2017, na místních hřbitovech.

V Kroměříži v 15 hod., začátek u hlavního kříže, kancionály vezměte s sebou.

V Hradisku ve 14 hod. v kostele tichá půlhodinová adorace, po ní pobožnost na hřbitově.

 

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

je stále možné získat denně do středy 8. listopadu (včetně) návštěvou hřbitova spojenou s modlitbou za zemřelé (třeba jen v duchu) a po splnění tří podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce).

 

Mše svatá za zemřelé kněze

Ve čtvrtek 16. listopadu v 8 hod. v kostele Panny Marie bude kněžími našeho děkanátu sloužena mše svatá za zemřelé kněze - zvláště ty, kteří působili ve farnostech našeho děkanátu a rodáky z těchto farností. Hlavním celebrantem bude biskup Mons. Antonín Basler. Pojďme ve společenství s otcem biskupem prosit za zemřelé kněze a vyjádřit svůj dík za jejich službu.

 

ZVON MÍRU

Město Kroměříž se připojuje k iniciativě „Zvon míru.“ V Den válečných veteránů, který se celosvětově slaví 11. listopadu, se v 11.00 hod. rozezní i zvony našich kostelů na počest válečných obětí a jako výzva k modlitbě za mír ve světě.

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

UPOZORNĚNÍ: v měsíci listopadu navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko až ve čtvrtek 16. 11. v dopoledních hodinách.

DUCHOVNÍ OBNOVA S MAXEM KAŠPARŮ 10. – 11. 11. NA AG

Přihlašování je nyní otevřeno i pro širší veřejnost až do naplnění kapacity. Přihlásit se můžete na www.agkm.cz do pondělí 6. 11.

 

OSLAVA SVÁTKU SV. MARTINA

Průvod se sv. Martinem projde z Hanáckého náměstí na Velké náměstí v sobotu 11. listopadu v 18 hod., doprovázený rytíři, tanečníky a pištci, za nimiž následují rodiny s dětmi. Děti si mohou vzít s sebou do průvodu lampióny. Na Velkém náměstí bude program pokračovat vystoupením skupiny Cruentus. Připraveny jsou scénky ze života sv. Martina, rytířské souboje, dobové tance i hudba a  spousta další zábavy pro malé i velké. Na akci vyhlašujeme každoročně soutěž pro zúčastněné děti.

Srdečně zvou dobrovolníci a farníci od sv. Mořice, kteří připravují akci za podpory Města Kroměříže. Mediálním partnerem je Rádio Kroměříž.

 

„VÁNOČNÍ” SBOR U KOSTELA SV. MOŘICE

Další zkouška vánočního sboru proběhne v pátek 10. listopadu 2017 v 19 hod. ve zpěvárně.

 

SPOLEČENSTVÍ TŘETÍHO ŘÁDU SV. FRANTIŠKA (SFŘ)

zve na setkání do kostela sv. Mořice v sobotu 11. listopadu. Mše svatá v křestní kapli tentokrát již od 13 hod! Po mši svaté budeme pokračovat v Děkanátním centru pro rodinu. Oslovuje-li Vás život sv. Františka z Assisi a sv. Kláry a máte-li touhu vydat se po jejich stopách, pak neváhejte a přijďte mezi nás.

 

MALÁ ŠKOLA MODLITBY

Přijměte pozvání na pokračování Malé školy modlitby v pondělí 13. listopadu v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester svatého Kříže, na Koperníkově ul.

 

POHÁDKOVÝ VÍKEND pro seniory s vnoučaty

od 17. - 19. listopadu v Kroměříži s ubytováním u sester sv. Kříže na Koperníkově ulici. Doporučený věk dětí 5-12 let. Podíváme se do muzea, zámeckých zahrad a budeme směřovat ke skutečnému králi – s blížícím se závěrem liturgického roku si něco zajímavého řekneme o Kristu Králi. Cena pro dospělého 750 Kč, za dítě 500 Kč. Více informací a přihlášky do 10. 11. u Markéty Matlochové: matlochova@arcibol.cz, tel. 587 405 250.

 

Přednáška - ODSUN NĚMCŮ V ROCE 1945

Česká křesťanská akademie Kroměříž a místní Arcibiskupské gymnázium (AG) pořádají ve středu 15. listopadu 2017 přednášku Mgr. Libora Ondráčka na téma „Odsun Němců v roce 1945: Internační a vězeňský tábor v Kroměříži v letech 1945–1946“. Setkání ve studentském klubu AG začíná v 19 hod.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ S P. ORSÁGEM

S P. Jiřím Orságem se setkáme až 3. čtvrtek v měsíci listopadu, tj. 16. 11. od 15 hod. v Centru pro rodinu (za kostelem sv. Mořice). Tentokrát si budeme povídat o BL. KARLU HABSBURSKÉM – moudrém a spravedlivém panovníkovi. Milí farníci, prosíme, nabídněte toto setkání i ve svém okolí. Těšíme se na všechny v seniorském věku!

 

VÍKENDOVKA NA FAŘE PRO DÍVKY 14 - 17 LET

Do Velkého Ořechova na duchovní obnovu s tématem „Když Bůh mlčí“ v termínu 17. – 19. listopadu 2017 srdečně zvou sestry sv. Kříže a P. Martin z Velkého Ořechova. Začínáme v pátek mší sv. v 17 hod. a je možné přijít i jen na páteční večerní spolčo. Přihlášky z důvodu omezené kapacity co nejdříve na duchovniobnova@seznam.cz, popř. tel. 733 741 766.

 

ADVENTNÍ OBNOVA PRO DÍVKY OD 18 LET

O víkendu 8. – 10. prosince 2017 v klášteře sv. Kříže v Kroměříži. Inspirací nám bude verš Žalmu 65,2 „Ztišením se sluší tebe chválit, Bože…“ a začínáme v pátek v 18 hod. Toužíš-li po ztišení v Boží blízkosti při adoraci, rozjímání, společné modlitbě či duchovním rozhovoru, pak se neváhej přihlásit u sr. Beaty na e-mailu: dokromeriz@gmail.com, tel. 736 606 391.

 

FARNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA S BISKUPEM JOSEFEM NUZÍKEM

Milí farníci, srdečně vás zveme na adventní duchovní obnovu na téma „Přežít, nebo prožít letošní advent?“ s novým pomocným biskupem Mons. Josefem Nuzíkem. Uskuteční se v sobotu 9. prosince 2017 od 9 do 17 hod. na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.

PŘIHLÁŠKY na https://prihlaska.duchovniobnova.cz/, v sakristii nebo farní kanceláři. Je zajištěna možnost hlídání dětí a objednání stravy. Cena je 50 Kč, pro děti a studenty 30 Kč. Více na plakátcích nebo u Alžběty Dolečkové (tel. 720 053 197, doleckova@credonadacnifond.cz).

Srdečně zve nadační fond CREDO a farnosti sv. Mořice a P. Marie

 

DUCHOVNÍ OBNOVY U SESTER SV. VINCENCE NA MALÉM VALU

Pro muže (vedená P. Janem Szkanderou) sobota 2. 12. 2017.

Pro ženy (vedená P. Adamem Ruckim) od 15. do 17. 12. 2017.

Více na plakátech a na www.vincentky.cz

 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU PRO MLADÉ MUŽE v Olomouci

Ve dnech 1. – 3. prosince 2017 se v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci uskuteční adventní duchovní obnova VIR. Pro mladé muže od 17 do 35 let ji povede P. Marcel Javora, farář v Brně-Komíně.

Program nabídne mj. příležitost pro ztišení a setkání s Kristem, rozjímání nad Písmem, adoraci, promluvy a také příležitost k duchovnímu rozhovoru či svátosti smíření. Více včetně přihlášek na www.knezskyseminar.cz/vir.

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne 5. 11. 2017, 31. v mezidobí

Bože, probouzej v našich rodinách touhu po dětech a jejich dobré výchově.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 5. 11. 2017, 31. v mezidobí.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena; tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. (Lk 1,13)

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, probouzej v našich rodinách touhu po dětech a jejich dobré výchově.

 

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba za děti

Svatá Panno, naše drahá Matko Ustavičné Pomoci,
pro svou něžnou lásku k dítěti Ježíšovi vezmi pod svou ochranu malé děti, které Bůh tak velmi miluje.
Neprosím jen o jejich tělesné zdraví, ale myslím
i na jejich čisté, neposkvrněné duše.
Ochraňuj je před špatnými přáteli, před vlivem špatného prostředí, ať si uchovají nevinná, neposkvrněná srdce.
Dej, ať ti, kterým je svěřena péče o jejich život,
si uvědomují svou nesmírnou odpovědnost za jejich výchovu. Ať si uvědomí, že dětská duše je vzácný poklad, pro který je třeba se obětovat, který
si vyžaduje mnoho námahy a lásky.
Nakonec tě, drahá Matko Ustavičné Pomoci, prosím, aby tyto milé děti vešly jednou do krásného nebe jako andělé.


 

Modlitby na farní pastorační úmysl jsou publikovány i na webu farnosti zde: http://www.svmoric.net/content/category/1/79/1/ )

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES