TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 38         SLAVNOST VŠECH SVATÝCH          1. 11. 2015


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
 

Svatost a dokonalost člověka se poměřuje především růstem lásky. Důležité je to, co mě vede k růstu lásky. Láska dává hodnotu všem oblastem našeho života. Jestliže věrně konáme to, co máme konat podle svého povolání a poslání, nemusíme přitom žít s pocitem rozmrzelosti z možná „ne dost duchovního“ života. Láska totiž ruší jakékoliv umělé napětí mezi posvátným a světským a dává věčnou hodnotu všem činnostem. I těm, které se z lidského hlediska zdají přízemní, banální a bezvýznamné.

Každý se tak stává svatým tím,

když v lásce dělá to, co dělat má….

(P. Vojtěch Kodet: „Marta a Marie trochu jinak.

Jak žít s Bohem v bezbožném světě.“)

 

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali ve farnosti sv. Mořice 13.580,- Kč, ve farnosti Hradisko 3.440,- Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

Velký dík mládeži za uspořádání farní drakiády minulou neděli.

 

Svátky v týdnu:

Pondělí – Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

Středa – památka sv. Karla Boromejského, biskupa

Neděle – 32. v mezidobí

Pořad bohoslužeb v pondělí 2. listopadu

6.00 hod. – kaple sv. Vincence

11.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže

15.00 hod. – kostel sv. C+M v Psychiatrické nemocnici

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

Svátost pomazání nemocných ve farnosti sv. Mořice

Svátosti jsou znamením Boží lásky, Boží péče o člověka v různých životních situacích. Cílem svátosti pomazání nemocných je udělit zvláštní milost křesťanu, který zakouší těžkosti v důsledku těžké nemoci nebo stáří.

Tuto svátost může přijmout věřící – dospělý i dítě – jestliže na něj dolehla vážná nemoc. Ve stáří pak i ten, kdo není vážně nemocen. Každá svátost je setkání s Kristem. Ten, kdo přijímá svátost nemocných při společném obřadu ve mši svaté, očistil své srdce ve svátosti smíření a přistoupí ke svatému přijímání. Ke zpovědi využijte čas především ve všední dny, kde se zpovídá před bohoslužbami a zvláště v pátek 6. listopadu u sv. Mořice (zpovídá se od 15.00 do 17.00 hod.).

K přípravě na udělení svátosti bude mít promluvu P. Lev Pavel Eliáš v kostele sv. Mořice ve čtvrtek (5. 11.) a v pátek (6. 11.) při mši svaté v 17.00 hod.

Svátost nemocných bude udělována při mši svaté: v sobotu 7. listopadu v 16.30 hod. v PL, v 18.00 hod. v kapli sv. Vincence na Malém Valu; v neděli 8. listopadu v 7.45 hod. v kostele sv. Mořice. Prosím, pomozte nemocným ve vašich rodinách a v nejbližším okolí, aby se mohli dostat do kostela. Nemocné, kteří nemohou přijít, kněz rád navštíví v čase, který jim bude vyhovovat.

 

Dnes 1. listopadu odpoledne jste zváni na Pobožnosti za zemřelé.

V Kroměříži začne pobožnost v 15.00 hod. na místním hřbitově u hlavního kříže. Kancionály vezměte s sebou.

V Hradisku začne ve 14.00 hod. v kostele tichá půlhodinová adorace, po ní bude pobožnost na hřbitově.

 

Adorace

·         neděle 1. listopadu – kostel Všech svatých v Hradisku ve 14.00 hod., kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

·         čtvrtek 5. listopadu – kostel Všech svatých v Hradisku (17.15 – 18.00 hod.)

·         pátek 6. listopadu – celodenní adorace v kapli sv. Vincence. (7.00 – 16.00 hod.)

·         neděle 8. listopadu – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. (8.30 – 17.00 hod.), kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

Čtvrtek před prvním pátkem (5. listopadu)

Den modliteb za kněžská povolání

Ve farnosti Hradisko navštíví kněz ve čtvrtek dopoledne nemocné po domech. Večer bude mše svatá ve farním kostele v 18.00 hod. Přede mší svatou je od 17.15 hod. adorace a také příležitost ke svátosti smíření.

 

Příležitost ke svátosti smíření:

·         čtvrtek před prvním pátkem (5. 11.) – kostel Panny Marie od 9.00 do 11.00 hod., farní kostel v Hradisku 17.15 – 18.00 hod.

·         na první pátek v měsíci (6. 11.) – kostel sv. Mořice od 15.00 do 17.00 hod.

 

Na sobotu 7. listopadu připadá výročí uvedení Mons. Jana Graubnera do úřadu arcibiskupa olomouckého. Provázejme Otce arcibiskupa v jeho pastýřské službě svými modlitbami.

 

Duchovní obnovy v klášteře sester sv. Vincence na Malém Valu.

Pro ženy (vedená P. Adamem Ruckim) od 4. do 6. 12. 2015.

Pro muže (vedená P. Janem Szkanderou) 12. 12. 2015.

Více na plakátech a na www.vincentky.cz

 

Duchovní obnovy v klášteře sester sv. Kříže na Koperníkově ul.

Pro dívky od 10 do 13 let – Adventní duchovní obnova 27. – 29. 11. 2015

Pro mladé ženy od 18 let – Adventní duchovní obnova 11. – 13. 12. 2015

Více na plakátech a na www.klaster-km.cz

 

Děkanátní centrum pro rodinu nabízí

KURZ PLETENÍ ŠÁL

Kdy? Ve středu 4. listopadu 2015. Kde? V Centru pro rodinu Kroměříž, Stojanovo náměstí 4/9 (za kostelem sv. Mořice). Za kolik? 50 Kč + materiál dle výběru.

Plánujeme 3 skupinky: od 9 hodin, od 13 hodin, od 17 hodin. Čas na pletení je 2 – 3 hodiny. Pro skupinku je vhodné 3 – 6 účastníků.

Vlnu je možné si zakoupit samostatně předem nebo koupit přímo u lektorky: Dana Tichá, tel.: 728 501 132 nebo e-mail: danust@seznam.cz. Přihlašujte se u lektorky, nejpozději do 28. října 2015. Malé občerstvení a pomůcky v ceně.

 

Charitní pečovatelská služba

Svépomocná skupina pro pečující v domácnosti – úterý 10. listopadu v 16.00 hod. v sídle Charitní pečovatelské služby, Malý Val 1552.

 

SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE

se bude konat v červenci příštího roku v Krakově. Vzhledem k blízkosti místa konání (i úctě k sv. Janu Pavlu II.) je to velká příležitost pro mladé z naší země. Už nyní je možné se přihlašovat. Za přípravu, průběh a organizaci je zodpovědná Sekce pro mládež ČBK. Přihlášky pro účastníky byly spuštěny v září 2015 na webové stránce https://krakov2016.signaly.cz/. Na webu: signaly.cz byla vyhlášena soutěž. Hlavní výherci získají pobyt v Krakově zdarma.

 

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela či kaple získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech během roku lze takto získat odpustky částečné.


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES