TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 38

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 30. 10. 2016

 Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

„Můj dům bude domem modlitby...“(Lk 19,46).

Křesťanský chrám je znamením, že už zde na zemi se uskutečňuje Boží společenství s lidmi. Kostel je místem určeným především pro liturgii, společné slavení shromážděné církevní obce. Kromě liturgie zde lidé mohou v osobní modlitbě nacházet světlo víry a mír pro svou duši... Chrám je určen především k oslavě Boha.

(P. Pavel Kopeček, farář v Podolí u Brna pro KT 10/2006)

 

Minulou neděli byla sbírka na misie. Ve farnosti sv. Mořice jste věnovali 40.230,- Kč a dar 4.000,- Kč, ve farnosti Hradisko 7.506,- Kč. Příspěvky na misijní koláčky a štrúdly činily v Hradisku 2.640,- Kč. Velké díky všem, kdo jste pečením koláčů nebo svými dary podpořili Papežské misijní dílo. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

Velký dík mládeži za uspořádání farní drakiády minulou neděli.

 

POBOŽNOSTI ZA ZEMŘELÉ

Dnes 30. října odpoledne jste zváni ke společné modlitbě za zemřelé.

V Kroměříži začne pobožnost v 15.00 hod. na místním hřbitově u hlavního kříže. Kancionály vezměte s sebou.

V Hradisku začne ve 14.00 hod. v kostele tichá půlhodinová adorace, po ní bude pobožnost na hřbitově.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Úterý 1. listopadu – Slavnost VŠECH SVATÝCH

Středa 2. listopadu – Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

Pátek 4. listopadu – památka sv. Karla Boromejského, biskupa

Příští neděle 6. listopadu je 32. neděle v mezidobí.

 

Pořad bohoslužeb v úterý 1. listopadu

6.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

11.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

Pořad bohoslužeb ve středu 2. listopadu

6.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

11.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže

15.00 hod. – kostel sv. C+M v Psychiatrické nemocnici

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

POZOR! Změna bohoslužeb

FARNOST SV. MOŘICE:

Ve středu 2. listopadu bude mše svatá v 17.00 hod. ve farním kostele sv. Mořice. Studenti jsou zváni do farního kostela. V kostele sv. Jana Křtitele 2. listopadu mše svatá nebude.

FARNOST HRADISKO:

Tuto neděli 30. října vchází v platnost zimní čas. Začátek mše svaté ve všední dny v kostele Všech svatých se posunuje na 18.00 hod.

 

Svátost pomazání nemocných

V našich farnostech připravujeme udílení svátosti pomazání nemocných při bohoslužbách o víkendu 12. a 13. listopadu: v sobotu 12. listopadu v 16.30 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje v PN a v 18.00 hod. v kapli sv. Vincence na Malém Valu, v neděli 13. listopadu v 7.45 hod. u sv. Mořice a v 9.15 hod. v kostele Všech svatých v Hradisku.

 

ADORACE

·         Neděle 30. října - kostel sv. Mořice (kaple P. Marie Bolestné) 19.00–20.00 hod.

·         Čtvrtek 3. listopadu (Den modliteb za kněžská povolání) – farní kostel v Hradisku 17.15 – 18.00 hod., kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace, MIMOŘÁDNĚ v kapli Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod. (místo prvopáteční adorace)

·         Pátek 4. listopadu – celodenní adorace v kapli sv. Vincence na Malém Valu (7.00 – 16.00 hod.), NEBUDE adorace v kapli Povýšení sv. Kříže (přesunuta na čtvrtek)

·         Neděle 7. listopadu - v kostele Všech svatých v Hradisku 14.30 - 15.30 hod.; kostel sv. Mořice (kaple P. Marie Bolestné) 19.00–20.00 hod., NEBUDE celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ul. (přesunuta na neděli 13. listopadu)

 

Příležitost ke svátosti smíření:

·         čtvrtek před prvním pátkem (3. 11.) – kostel Panny Marie od 9.00 do 11.00 hod., farní kostel v Hradisku 17.15 – 18.00 hod.

·         první pátek v měsíci (4. 11.) – kostel sv. Mořice od 15.00 do 17.00 hod.

 

MALÁ ŠKOLA MODLITBY

Společenství Malé školy modlitby pokračuje v pondělí 31. října v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester svatého Kříže na Koperníkově ul.

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 3. listopadu dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.

 

9 prvních pátků v Hradisku

Ve farnosti Hradisko pokračuje společné prožívání 9 prvních pátků pro děti 4. - 6. třídy, které byly u prvního svatého přijímání. Je pro ně připraven cca hodinový přípravný program složený z krátké adorace, katecheze a vlastní aktivity pomocí připravených pracovních listů pro každého účastníka. Setkání bude probíhat od 18.00 hod. a začne na faře. Kolem 18.30 hod. přijede kněz, aby účastníky vyzpovídal. Pak následuje společná modlitba v kostele a kněz podá sv. přijímání. Pamatujme i my dospělí na velké přísliby, které dal Pán Ježíš skrze sv. Markétu Marii Alacoque všem, kdo budou uctívat jeho Nejsvětější Srdce.

 

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela či kaple získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech během roku lze takto získat odpustky částečné.

Pro ty, kteří z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitov v době od 1. do 8. listopadu, platí dovolení, že za stejných podmínek mohou získat odpustky pro duše v očistci už od 25. října. Je to na základě žádosti našich biskupů, kterou Řím schválil na dobu sedmi let.

 

NABÍDKY A POZVÁNÍ

 

VÍKEND PRO MATKU A DCERU

Od pátku 4. listopadu do neděle 6. listopadu 2016 pořádá Centrum pro rodinu Ráj Pavlovice u Přerova víkend pro matku a dceru od 10 do 90 let MÁMA A JÁ. Prožijete s dcerou čas, který vám nikdo nevezme. Bližší informace a přihlášky u Hany Školoudové, tel. 731 604 120, e-mail: rodiny.prerov@seznam.cz, na www.raj-pavlovice.cz.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ

Setkání seniorů bude v měsíci listopadu dvakrát:

·         ve čtvrtek 3. listopadu od 14.30 hod. přijděte do Centra pro rodinu zamýšlet se nad tématem Prokazování skutků milosrdenství v praxi, s texty sv. Faustyny Kowalské, apoštolky Božího milosrdenství.

·         ve čtvrtek 10. listopadu 2016 od 14.30 hod. jste srdečně zváni na setkání seniorů obou kroměřížských farností v klášteře u sester na Koperníkově ulici s hudebním programem dětí z Církevní základní školy, s písničkami a občerstvením.

 

OSLAVA SVÁTKU SV. MARTINA

Zveme všechny, zvláště rodiny s dětmi, na příjezd sv. Martina do Kroměříže ve čtvrtek 10. listopadu. Zahájení průvodu bude v 18.00 hod. u kostela sv. Jana Křtitele.

 

DÁRKY A DÁREČKY

V sobotu 12. listopadu od 9.00 hod. jste zváni na další lekci pletení z pedigu. Bližší informace na plakátku a také u Vlaďky Kapounkové na tel. 737 377 070 nebo na e-mailu: kosikyodvladky@seznam.cz

 

MODLITBA ZA ZEMŘELÉ

Dobrý Bože, ty jsi Stvořitel

a Dárce života.

Děkujeme ti za život náš

i životy našich příbuzných a přátel.

S důvěrou ti svěřujeme

naše zemřelé a prosíme,

abys je přijal do náruče své lásky.

Ukaž jim své milosrdenství

a promiň jim jejich nedostatky.

 

Velkoryse je odměň za vše,

co v životě vykonali

dobrého a z lásky.

Naplň jejich víru

a přijmi je mezi vyvolené v nebi.

Odpočinutí věčné dej jim, Pane,

a světlo věčné, ať jim svítí,

ať odpočívají ve svatém pokoji.

Amen.


 

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES