TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník IV. / č. 38

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

12. 11. 2017


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

ZA MÍRNOST A VNÍMAVOST VŮČI LÁSCE

Modleme se za to, abychom se vyhýbali pýše a marnivosti, abychom byli skromní a nechali se utvářet láskou, která přichází od Boha.

(Naléhavý úmysl papeže Františka na 11/2017)

 

Velký dík všem, kdo v den svátku sv. Martina připravili v našem městě akci pro rodiny s dětmi.

P. Josef

 

Minulou neděli jste při sbírce na Charitu věnovali ve farnosti sv. Mořice 28.890,- Kč, ve farnosti Hradisko 6.803,- Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Pondělí 13. listopadu – památka sv. Anežky České, panny

Pátek 17. listopadu – památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

Sobota 18. listopadu – Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla

 

Příští neděle 19. listopadu je 33. neděle v mezidobí a zároveň je to DEN BIBLE. Uskuteční se také sbírka na potřeby farnosti.

UPOZORNĚNÍ:

Ve všední dny jsou mše svaté u sv. Mořice v křestní kapli.

 

ADORACE v neděli 12. 11. a 19. 11.

V kostele sv. Mořice v 19 hod. Jste srdečně zváni.

 

Mše svatá za zemřelé kněze

Ve čtvrtek 16. listopadu v 8 hod. v kostele Panny Marie bude kněžími našeho děkanátu sloužena mše svatá za zemřelé kněze - zvláště ty, kteří působili ve farnostech našeho děkanátu a rodáky z těchto farností. Hlavním celebrantem bude biskup Mons. Antonín Basler. Pojďme ve společenství s otcem biskupem prosit za zemřelé kněze a vyjádřit svůj dík za jejich službu.

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 16. 11. v dopoledních hodinách navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.

 

MALÁ ŠKOLA MODLITBY

Společenství Malé školy modlitby opět pokračuje v pondělí 13. listopadu v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester svatého Kříže na Koperníkově ul.

 

SETKÁNÍ ČLENŮ FARNÍ RADY

Jednání členů Farní rady farnosti sv. Mořice se koná v úterý 14. listopadu v 19 hod. na vikárce.

 

Společenství mužů ve farnosti Hradisko

Setkání mužů bude ve středu 15. listopadu v 18.00 hod. na faře. Na setkání s Vámi se těší Petr Váňa.

 

Přednáška - ODSUN NĚMCŮ V ROCE 1945

Česká křesťanská akademie Kroměříž a místní Arcibiskupské gymnázium (AG) pořádají ve středu 15. listopadu 2017 přednášku Mgr. Libora Ondráčka na téma „Odsun Němců v roce 1945: Internační a vězeňský tábor v Kroměříži v letech 1945–1946“. Setkání ve studentském klubu AG začíná v 19 hod.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ S P. ORSÁGEM

S P. Jiřím Orságem se setkáme až 3. čtvrtek v měsíci listopadu, tj. 16. 11. od 15 hod. v Centru pro rodinu (za kostelem sv. Mořice). Tentokrát si budeme povídat o BL. KARLU HABSBURSKÉM – moudrém a spravedlivém panovníkovi. Milí farníci, prosíme, nabídněte toto setkání i ve svém okolí. Těšíme se na všechny v seniorském věku!

 

Pozvání do Měrůtek

Místní skupina Českého červeného kříže Lutopecny a mládež farnosti Hradisko Vás srdečně zvou na divadelní představení a přátelské posezení, které se uskuteční v neděli 19. 11. od 14.30 hod. v Obecním domě v Měrůtkách. 

 

TURNAJ V BADMINTONU

se přiblížil k vrcholu. Už se odehrály obě základní skupiny a dnes v neděli 12. listopadu ve 14.30 hod. v tělocvičně AG Kroměříž. se odehraje finále (posledních 6 zápasů). Přijďte povzbuzovat hráče – smíšené dvojice – v boji o pohár sv. Mořice.

 

 

VÍKENDOVKA NA FAŘE PRO DÍVKY 14 - 17 LET

Do Velkého Ořechova na duchovní obnovu s tématem „Když Bůh mlčí“ v termínu 17. – 19. listopadu 2017 srdečně zvou sestry sv. Kříže a P. Martin z Velkého Ořechova. Začínáme v pátek mší sv. v 17 hod. a je možné přijít i jen na páteční večerní spolčo. Přihlášky z důvodu omezené kapacity co nejdříve na duchovniobnova@seznam.cz, popř. tel. 733 741 766.

 

POBYT PRO MATKU S DCEROU, POBYT PRO OTCE S DĚTMI

Na pobyt pro maminku s dcerou, který má být přínosným společným časem pro jejich vztah, se můžete již přihlašovat na CPR Ráj Pavlovice (u Přerova). Koná se v termínu 24. - 25. 11. (pátek – sobota), více na www.raj-pavlovice.cz.

Tátové s dětmi mohou do Pavlovic přijet 16. - 18. 11., přihlášky rovněž na www.raj-pavlovice.cz.

 

„VÁNOČNÍ” SBOR U KOSTELA SV. MOŘICE

Další zkouška vánočního sboru proběhne v pátek 24. listopadu 2017 v 19 hod. ve zpěvárně.

 

Den otevřených dveří na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

Uskuteční se v sobotu 2. prosince 2017 od 9 do 12 hod.

Zájemcům bude k dispozici vedení školy, učitelé jednotlivých předmětů, vychovatelé domova mládeže i školní kaplan. Bude možnost si prohlédnout prostory školy, odborné učebny, knihovnu, školní klub, domov mládeže i školní kaple.

Na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži mohou studovat žáci, kteří ukončili 7. nebo 9. třídu základní školy. Škola poskytuje ubytování nejen dojíždějícím studentům gymnázia, ale také studentům ostatních středních škol v Kroměříži.

 

ADVENTNÍ OBNOVA PRO DÍVKY OD 18 LET

O víkendu 8. – 10. prosince 2017 v klášteře sv. Kříže v Kroměříži. Inspirací nám bude verš Žalmu 65,2 „Ztišením se sluší tebe chválit, Bože…“ a začínáme v pátek v 18 hod. Toužíš-li po ztišení v Boží blízkosti při adoraci, rozjímání, společné modlitbě či duchovním rozhovoru, pak se neváhej přihlásit u sr. Beaty na e-mailu: dokromeriz@gmail.com, tel. 736 606 391.

 

FARNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA S BISKUPEM JOSEFEM NUZÍKEM

Milí farníci, srdečně vás zveme na adventní duchovní obnovu na téma „Přežít, nebo prožít letošní advent?“ s novým pomocným biskupem Mons. Josefem Nuzíkem. Uskuteční se v sobotu 9. prosince 2017 od 9 do 17 hod. na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.

PŘIHLÁŠKY na https://prihlaska.duchovniobnova.cz/, v sakristii nebo farní kanceláři. Je zajištěna možnost hlídání dětí a objednání stravy. Cena je 50 Kč, pro děti a studenty 30 Kč. Více na plakátcích nebo u Alžběty Dolečkové (tel. 720 053 197, doleckova@credonadacnifond.cz).

Srdečně zve nadační fond CREDO a farnosti sv. Mořice a P. Marie

 

DUCHOVNÍ OBNOVY U SESTER SV. VINCENCE NA MALÉM VALU

Pro muže (vedená P. Janem Szkanderou) sobota 2. 12. 2017, přihlášky do 29. 12.

Pro ženy (vedená P. Adamem Ruckim) od 15. do 17. 12. 2017, přihlášky do 8. 12.

Více na plakátech, na www.vincentky.cz a na tel. 731 604 430.

 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU PRO MLADÉ MUŽE v Olomouci

Ve dnech 1. – 3. prosince 2017 se v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci uskuteční adventní duchovní obnova VIR. Pro mladé muže od 17 do 35 let ji povede P. Marcel Javora, farář v Brně-Komíně.

Program nabídne mj. příležitost pro ztišení a setkání s Kristem, rozjímání nad Písmem, adoraci, promluvy a také příležitost k duchovnímu rozhovoru či svátosti smíření. Více včetně přihlášek na www.knezskyseminar.cz/vir


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne 12. 11. 2017, 32. v mezidobí

Pane, na přímluvu svaté Anežky, prosíme za obrácení našeho národa: Prosíme o milost pro každého člověka k otevřenosti a k přijetí Ježíšovy lásky.

 

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Bože, veď svou církev, aby pod ochranou svatých apoštolů Petra a Pavla šla cestou, kterou jí ukázali, a na jejich přímluvu jí stále dávej milost, potřebnou k jejímu růstu. Prosíme o to skrze tvého Syna…

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Pane, na přímluvu svaté Anežky, prosíme za obrácení našeho národa: Prosíme o milost pro každého člověka k otevřenosti a k přijetí Ježíšovy lásky.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, praví Pán, budete-li mít lásku k sobě navzájem
(Jan 13,35)

Svatá Anežko, oroduj za nás.
Ušlechtilá ratolesti rodu královského,
Snoubenko nebeského Ženicha Ježíše Krista,
Dobroditelko chudého lidu,
Moudrá rádkyně českých vládců,
Ochránkyně České země,

Abychom vroucně milovali svého Spasitele,
oroduj za nás
Abychom Bohu sloužili čistým srdcem,
Abychom neohroženě vyznávali víru,
Abychom snášeli veškerá utrpení s odevzdaností do vůle Boží,
Abychom vždy pamatovali na nebeskou vlast,
Abychom s milostí Boží došli do neskonalé slávy,

Modleme se: Bože, tvá služebnice Anežka šla za tvým voláním, zřekla se bohatství a zamilovala si chudobu, následovala tvého ukřižovaného Syna a došla do nebeské radosti; na její přímluvu veď i nás, abychom nelpěli na věcech pomíjejících a dosáhli slávy věčné.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 


 

Modlitby na farní pastorační úmysl jsou publikovány i na webu farnosti zde: http://www.svmoric.net/content/category/1/79/1/ )

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES