TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník IV. / č. 39

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

19. 11. 2017


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

DEN BIBLE

Papež František píše v úvodu své apoštolské exhortace Evangelii gaudium: „Radost evangelia naplňuje srdce i celý život těch, kdo se setkávají s Ježíšem. … Zvu každého křesťana na jakémkoli místě a v jakékoli situaci k tomu, aby se hned dnes navrátil ke svému osobnímu setkání s Ježíšem, nebo aspoň učinil rozhodnutí, že se s ním chce setkat a že ho bude každý den bez ustání hledat.“

Je pro nás četba Písma svatého setkáním s Bohem a zdrojem radosti?

P. Josef

 

Dnes je sbírka na potřeby farnosti. Pán Bůh zaplať za vaše dary!

 

Podpora Biblického díla

V kostele sv. Mořice si všimněte nástěnky u kaple P. Marie Bolestné. Svým darem do pokladničky, která je viditelně označena, podporujete biblický apoštolát.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Úterý 21. listopadu – památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Středa 22. listopadu – památka sv. Cecílie, panny a mučednice

Čtvrtek 23. listopadu – sv. Klementa I., papeže a mučedníka

Pátek 24. listopadu – památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků

Sobota 25. listopadu – sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

 

Příští neděli 26. listopadu je slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE. Po mši svaté bude vystavena Nejsvětější svátost a připojíme se k OBNOVĚ ZASVĚCENÍ LIDSTVA Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

 

UPOZORNĚNÍ:

Ve všední dny jsou mše svaté u sv. Mořice v křestní kapli.

 

ADORACE v neděli 19. 11. a 26. 11.

V kostele sv. Mořice v 19 hod. Jste srdečně zváni.

 

Sestry Navštívení Panny Marie

slaví 21. listopadu svátek Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě jako den, kdy obnovují své řeholní sliby. Tento řád založil roku 1610 ve Francii sv. František Saleský spolu se sv. Janou Františkou de Chantal. Do naší země přišly sestry v roce 1878, a to do Chotěšova u Plzně. Sestry Navštívení Panny Marie jsou nyní v naší farnosti sv. Mořice. Mají klauzuru u sester sv. Kříže na Koperníkově ulici.

Děkujeme jim za modlitby, kterými podpírají naše farnosti, a vyprošujeme jim Boží ochranu a hojné Boží požehnání.

 

POZVÁNÍ DO MĚRŮTEK

Dnešní neděli, tj. 19. listopadu, od 14.30 hod. se v Obecním domě v Měrůtkách uskuteční  divadelní představení a přátelské posezení.

Srdečně zvou místní skupina Českého červeného kříže Lutopecny a mládež farnosti Hradisko.

 

„VÁNOČNÍ” SBOR U KOSTELA SV. MOŘICE

Další zkouška vánočního sboru proběhne v pátek 24. listopadu 2017 v 19 hod. ve zpěvárně.

 

VÁNOČNÍ HVĚZDA

V kostele Všech svatých v Hradisku proběhne příští neděli 26. listopadu akce „VÁNOČNÍ HVĚZDA.“ V předsíni kostela si můžete po mši sv. zakoupit vánoční hvězdu (malá 50 Kč, velká 100 Kč) a tím přispět na léčbu těžce nemocných dětí na hematoonkologickém oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. Ve farnosti sv. Mořice se akce koná 3. prosince 2017.

 

Den otevřených dveří na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

Uskuteční se v sobotu 2. prosince 2017 od 9 do 12 hod.

Zájemcům bude k dispozici vedení školy, učitelé jednotlivých předmětů, vychovatelé domova mládeže i školní kaplan. Budou si moci prohlédnout prostory školy, odborné učebny, knihovnu, školní klub, domov mládeže i školní kaple.

Na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži mohou studovat žáci, kteří ukončili 7. nebo 9. třídu základní školy. Škola poskytuje ubytování nejen dojíždějícím studentům gymnázia, ale také studentům ostatních středních škol v Kroměříži.

 

ADVENTNÍ OBNOVA PRO DÍVKY OD 18 LET

O víkendu 8. – 10. prosince 2017 v klášteře sv. Kříže v Kroměříži. Inspirací nám bude verš Žalmu 65,2 „Ztišením se sluší tebe chválit, Bože…“ a začínáme v pátek v 18 hod. Toužíš-li po ztišení v Boží blízkosti při adoraci, rozjímání, společné modlitbě či duchovním rozhovoru, pak se neváhej přihlásit u sr. Beaty na e-mailu: dokromeriz@gmail.com, tel. 736 606 391.

 

FARNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA S BISKUPEM JOSEFEM NUZÍKEM

Milí farníci, srdečně vás zveme na adventní duchovní obnovu na téma „Přežít, nebo prožít letošní advent?“ s novým pomocným biskupem Mons. Josefem Nuzíkem. Uskuteční se v sobotu 9. prosince 2017 od 9 do 17 hod. na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.

PŘIHLÁŠKY na https://prihlaska.duchovniobnova.cz/, v sakristii nebo farní kanceláři. Je zajištěna možnost hlídání dětí a objednání stravy. Cena je 50 Kč, pro děti a studenty 30 Kč. Více na plakátcích nebo u Alžběty Dolečkové (tel. 720 053 197, doleckova@credonadacnifond.cz;).

PROGRAM:

od 8.30 hod. registrace,

9 hod. zahájení, ranní modlitba a 1. přednáška,

11 hod. 2. přednáška,

12 hod. oběd, možnost sv. smíření,

14 hod. 3. přednáška,

15.30 hod. mše sv.

Srdečně zve nadační fond CREDO a farnosti sv. Mořice a P. Marie

 

DUCHOVNÍ OBNOVY U SESTER SV. VINCENCE NA MALÉM VALU

Pro muže (vedená P. Janem Szkanderou) sobota 2. 12. 2017, přihlášky do 29. 11.

Pro ženy (vedená P. Adamem Ruckim) od 15. do 17. 12. 2017, přihlášky do 8. 12.

Více na plakátech, na www.vincentky.cz a na tel. 731 604 430.

 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU PRO MLADÉ MUŽE v Olomouci

Ve dnech 1. – 3. prosince 2017 se v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci uskuteční adventní duchovní obnova VIR. Pro mladé muže od 17 do 35 let ji povede P. Marcel Javora, farář v Brně-Komíně.

Program nabídne mj. příležitost pro ztišení a setkání s Kristem, rozjímání nad Písmem, adoraci, promluvy a také příležitost k duchovnímu rozhovoru či svátosti smíření. Více včetně přihlášek na www.knezskyseminar.cz/vir.

 

TURNAJ V BADMINTONU

byl završen v neděli 12. listopadu. Výsledková listina: 4. místo – Ludmila a Michal Řezáčovi, 3. místo – Jana a Josef Pořízkovi, 2. místo – Hanka a Vítek Pořízkovi, 1. místo – Lucka Zajíčková a Tom Dubják. Sláva vítězům, díky všem, kdo se zúčastnili, a přání radosti z pohybu nám všem.

 

ADVENTNÍ SETKÁNÍ PRO KŘESŤANSKÉ PODNIKATELE

Hostem a zároveň hostitelem adventního setkání, které ve čtvrtek 14. prosince 2017 pořádá v Olomouci sdružení křesťanských podnikatelů KOMPAS, bude pomocný biskup Josef Nuzík. Akce začne v 18.00 mší svatou v kapli Arcibiskupského paláce a pokračuje v tamním Andělském sále.

Tématem diskuze s biskupem Nuzíkem budou především jeho zkušenosti ze služby spojené s vedením lidí a zodpovědností v církvi. K účasti je třeba se přihlásit prostřednictvím webu krestanskypodnikatel.cz.

Organizátoři KOMPASu zájemcům poskytují odborné poradenství, nabízejí duchovní doprovázení a pomáhají vést dialog o křesťanských hodnotách v podnikatelském prostředí. Sdružení KOMPAS si klade za cíl vzájemnou podporu členů a šíření svědectví o křesťanských hodnotách.

 

STAŇ SE VEDOUCÍM SKUPINKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY!

Charita Kroměříž hledá vedoucí skupinek Tříkrálové sbírky pro koledování v Kroměříži. Vítáme dospělé osoby a mládež starší 15 ti let, kteří mají chuť pomoci.

Koledování proběhne od 2. 1. do 14. 1. 2018Kontaktujte nás na tel. čísle: 573 343 648, 737 630 670, nebo na mail: josef.sebestik@kromeriz.charita.cz.


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne 19. 11. 2017, 33. v mezidobí

Bože, přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou: dej jim ducha moudrosti a prozíravosti; ať respektují Tvůj spravedlivý řád, hájí lidskou důstojnost a život každého člověka od početí až do přirozené smrti.

 

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra; vyslyš naše prosby a dej, ať služba tobě je naší stálou radostí, neboť opravdové štěstí člověka je v tom, že ti může celým svým životem sloužit. Skrze tvého Syna ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou: dej jim ducha moudrosti a prozíravosti; ať respektují Tvůj spravedlivý řád, hájí lidskou důstojnost a život každého člověka od početí až do přirozené smrti.

 

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitby liturgie „Za milost šťastné smrti“

Stvořil jsi nás, Bože, k svému obrazu a tvůj Syn se za nás vydal na smrt; slyš naše pokorné prosby a veď nás, ať zůstáváme stále bdělí a vytrvale se modlíme,
a odchod z tohoto světa ať nás nezastihne nepřipravené, abychom šťastně došli k tobě
a radostně spočinuli v náruči tvého milosrdenství.

 

Bože, tvůj Syn svou smrtí naši smrt přemohl
a svým vzkříšením nám dal naději, že i my vstaneme z mrtvých; dej, ať z účasti na jeho oběti čerpáme sílu k poslušnému přijímání tvé vůle,
abychom i ve chvíli odchodu z tohoto světa byli naplněni neochvějnou důvěrou a vnitřním pokojem.

 

Děkujeme ti, Bože, za přijatý pokrm, který je pro nás příslibem nesmrtelnosti, a prosíme tě:
ukaž nám svou otcovskou dobrotu a stůj při nás v hodině smrti, abychom odolali útokům nepřítele naší spásy a dosáhli věčného patření na tvou slávu.

Skrze Krista, našeho Pána.

 


 

Modlitby na farní pastorační úmysl jsou publikovány i na webu farnosti zde: http://www.svmoric.net/content/category/1/79/1/ )

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES