TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník IV. / č. 40

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

26. 11. 2017


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Dnes o slavnosti Ježíše Krista Krále se koná na závěr mše svaté před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

„Srdce Ježíšovo, smírná oběti za naše hříchy, smiluj se nad námi.“

P. Josef

 

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali ve farnosti sv. Mořice 21.730,- Kč, ve farnosti Hradisko 2.761,- Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost!

 

Úmysly, na které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, se zapisují od 1. prosince v obou farních kostelích a také ve farní kanceláři.

 

Vánoční hvězda

V kostele Všech svatých v Hradisku proběhne dnes, tj. 26. listopadu, akce „VÁNOČNÍ HVĚZDA.“ V předsíni kostela si můžete zakoupit vánoční hvězdu (malá 50Kč, velká 100Kč) a tím přispět na léčbu těžce nemocných dětí na hematoonkologickém oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. Ve farnosti sv. Mořice se akce koná příští neděli, tj. 3. prosince 2017.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Čtvrtek 30. listopadu – svátek sv. Ondřeje, apoštola

Příští neděle 3. prosince je 1. neděle adventní.

 

Mše svatá pro rodiny s dětmi

Kostel sv. Mořice – během školního roku každou první a třetí neděli v měsíci v 10.15 hod. Třetí neděli je katecheze pro děti v křestní kapli během kázání kněze.

Kostel Všech svatých v Hradisku – během školního roku každou první neděli v měsíci v 9.15 hod.

 

UPOZORNĚNÍ:

Ve všední dny jsou mše svaté u sv. Mořice v křestní kapli.

V době adventní budou mše sv. v kapli sv. Vincence ve všední dny v 6.45 hod. 

 

Pozvání pro děti

V době adventní zveme všechny děti na ranní mše svaté ke cti Panny Marie – RORÁTY a to ve všední dny od pondělí do pátku v kapli svatého Vincence na Malém Valu vždy v 6.45 hod. První roráty budou v pondělí 4. prosince. Sestry sv. Vincence zvou děti po mši svaté na malou snídani.

 

ADORACE

  • neděle 26. listopadu – kostel sv. Mořice v 19 hod.
  • čtvrtek 30. listopadu (den modliteb za kněžská povolání) – kostel Všech svatých v Hradisku (17.15 – 18.00 hod.), kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace
  • pátek 1. prosince – celodenní adorace v kapli sv. Vincence. (7.00 – 16.00 hod.), kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod.

·         neděle 3. prosince – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. (8.30 – 17.00 hod.), kostel Všech svatých v Hradisku 14.30 - 15.30 hod., kostel sv. Mořice v 19 hod.

 

Příležitost ke svátosti smíření:

  • čtvrtek před prvním pátkem (30. 11.) – kostel Panny Marie od 9.00 do 11.00 hod., farní kostel v Hradisku 17.15 – 18.00 hod.

·         první pátek v měsíci (1. 12.) – kostel sv. Mořice od 15.00 do 17.00 hod.

 

Vigilie „za počatý lidský život“

V předvečer první neděle adventní se slaví na celém světě „Vigilie za počatý lidský život.“ Prosíme o ochranu každé lidské bytosti povolané k životu. Spojte se, prosím, v modlitbě doma v rodinách na tento úmysl. Ke společné modlitbě jste zváni do kaple sv. Kříže v sobotu 2. prosince v 16.30 hod. (večerní chvály, adorace).

 

MALÁ ŠKOLA MODLITBY

Společenství Malé školy modlitby pokračuje v pondělí 27. listopadu v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester svatého Kříže, na Koperníkově ul.

 

Společenství mužů ve farnosti Hradisko

Setkání mužů bude ve středu 29. listopadu v 18 hod. u pana Konečného v Měrůtkách. Všichni jsou srdečně zváni.

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 14. prosince dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.

 

První pátky

VE FARNOSTI SV. MOŘICE

zveme rodiče s dětmi, které již přistoupily k prvnímu svatému přijímání (nejen letos, ale i dříve), k dalšímu pravidelnému slavení prvních pátků v měsíci, tj. ke svaté zpovědi, svatému přijímání a k účasti na mši svaté. Zahájení je společné -přijďte v pátek 1. prosince v 16.30 na vikárce.

Pamatujme i my dospělí na velké přísliby, které dal Pán Ježíš skrze sv. Markétu Marii Alacoque všem, kdo budou uctívat jeho Nejsvětější Srdce.

VE FARNOSTI HRADISKO

zveme děti, které přistoupily letos k prvnímu sv. přijímání, na faru v pátek už v 17 hod. Po společné přípravě bude od 18.00 hod. svátost smíření. V kostele pak od 18.40 hod. adorace zakončená podáváním sv. přijímání.

 

NOVÉNA PRVNÍCH SOBOT V MĚSÍCI v Hradisku

sobotu 2. prosince jste srdečně zváni do kostela Všech svatých v Hradisku k dalšímu „zastavení“ novény prvních sobot v měsíci. Od 7 hod. bude příležitost ke svátosti smířenív 7.30 mše sv. Po mši sv. bude následovat výstav Nejsvětější svátosti oltářní, modlitba růžence a čtvrthodinka smírného rozjímání o tajemstvích sv. růžence.

 

PLETENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ

Pracovnice Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž srdečně zvou do svých prostor (za kostelem sv. Mořice) na pletení adventních věnců - letos už ve čtvrtek 30. listopadu od 16.30 do 17.30 hod. Nezapomeňte si donést korpus, ozdoby a svíčky. Chvojí a vázací drát s nářadím budou zajištěny.

 

BENEFIČNÍ KONCERT PRO ŠÁRKU KYJOVSKOU

Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 v 19 hod. v kostele Panny Marie v Kroměříži zazní duchovní hudba od gotiky po současnost. Vystoupí Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž se sbormistrem Jiřím Jablunkou. Výtěžek bude věnován na rehabilitaci čtyřleté Šárky, která trpí spinální svalovou atrofií. Srdečně zvou VOŠPS a SPgŠ Kroměříž a Spolek přátel SPgŠ Kroměříž ve spolupráci s městem Kroměříž.

 

Den otevřených dveří na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

Uskuteční se už tuto sobotu 2. prosince 2017 od 9 do 12 hod. Podrobnosti jsou na plakátě.

 

„VÁNOČNÍ” SBOR U KOSTELA SV. MOŘICE

Další zkouška vánočního sboru proběhne v pátek 8. prosince 2017 v 19 hod. ve zpěvárně.

 

DUCHOVNÍ OBNOVY U SESTER SV. VINCENCE NA MALÉM VALU

Pro muže (vedená P. Janem Szkanderou) sobota 2. 12. 2017, přihlášky do 29. 11.

Pro ženy (vedená P. Adamem Ruckim) od 15. do 17. 12. 2017, přihlášky do 8. 12.

Více na plakátech, na www.vincentky.cz a na tel. 731 604 430.

 

CESTIČKA K BOHU

Pracovníci Centra pro rodinný život Olomouc připravili pro rodiny s dětmi „CESTIČKU K BOHU“, která je nabídkou prožít nadcházející liturgický rok intenzivněji v modlitbě. Jde o plakát s cestou přes všechna liturgická období až ke slavnosti Ježíše Krista Krále. Cestu tvoří prázdná místa - stopy, které vyplňujeme tím nejlepším, co můžeme druhým nabídnout - ať již modlitbou v rodinách, dobrým skutkem, poděkováním či vykonáním dobra pro farnost nebo blízké.

Rodiny s malými, ale i většími dětmi, manželé i prarodiče se tak mohou společně zamýšlet nad evangeliem či nad kázáním a toto své povídání shrnout do modliteb uvedených pro dané období. Těm, kteří se budou poctivě snažit, pomáhat si a povzbuzovat se, se jistě podaří objevit „velikost a krásu“ společně prožitého času během celého liturgického roku.

Plakáty jsou k vyzvednutí v sakristii obou farních kostelů. Instrukce s podrobnějšími informacemi najdete na www.rodinnyzivot.cz (Cestička k Bohu).

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne 26. 11. 2017, Ježíš Kristus Král

Bože, přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou: dej jim ducha moudrosti a prozíravosti; ať podporují zdravou rodinu založenou na celoživotním věrném svazku muže a ženy.

 

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva; dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, poznává tvou slávu, věrně ti slouží a ustavičně tě chválí. Skrze tvého Syna ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou: dej jim ducha moudrosti a prozíravosti; ať podporují zdravou rodinu založenou na celoživotním věrném svazku muže a ženy.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Preface z liturgie Slavnosti Ježíše Krista, Krále

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.

Neboť tys svého jednorozeného Syna, našeho Pána Ježíše Krista, pomazal olejem radosti na kněze a krále. On je kněz navěky: sám sebe položil na oltář kříže jako dokonalou oběť našeho smíření a vykoupení. A on je král vesmíru: všechno tvorstvo jsi mu podřídil, aby všechno bylo podřízeno tobě v tvém království věčném: v království pravdy a života, v království svatosti a milosti, v království spravedlnosti, lásky a pokoje.

A proto tě celý vesmír oslavuje a všechno tvorstvo ti zpívá novou píseň. Také my tě chválíme a se všemi nebeskými zástupy voláme:

Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

 


 

Modlitby na farní pastorační úmysl jsou publikovány i na webu farnosti zde: http://www.svmoric.net/content/category/1/79/1/ )

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES