TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník IV. / č. 41

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

3. 12. 2017


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Vstupujeme do nádherného období ztišení a radostného adventního očekávání. Duchovně se připravujeme na příchod toho, který jediný může naplnit náš život.

Prožívání Adventu bude věnována i naše farní duchovní obnova 9. prosince s otcem biskupem Josefem Nuzíkem. Kdo jste se ještě nerozhodli, povzbuzuji vás, abyste se přihlásili (viz níže).

V tomto týdnu jsme spojeni ve farním modlitebním úmyslu:

„Bože, na počátku nového církevního roku tě prosíme o horlivost, abychom denně živili a posilovali svou víru nasloucháním Božímu slovu, přijímáním Eucharistie a modlitbou.“

Pojďme touto cestou a zvláště se snažme o společnou modlitbu v rodinách.

P. Josef

 

Dnes slavíme 1. neděli adventní a vstupujeme do nového církevního roku. Začíná cyklus nedělního mešního lekcionáře.

Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Napomáhají nám k tomu i vnější symboly, např. adventní věnec. Obětní stůl se v době adventní – mimo slavnosti a mimo 3. neděli adventní – může zdobit květinami, ale jen skromně, aby se nepředcházela plná radost vánočních svátků.

 

Dnes při každé mši svaté bude žehnání adventních věnců. Před začátkem mše svaté je položte před obětní stůl.

 

SVÁTKY V TÝDNU:
Pondělí 4. prosince – sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve

Středa 6. prosince – sv. Mikuláše, biskupa

Čtvrtek 7. prosince – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

Pátek 8. prosince – slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU (svátek s doporučením k účasti na mši sv.)

 

Za týden – 10. prosince – je 2. neděle adventní.

 

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU BOHOSLUŽEB:

Ve čtvrtek 7. prosince nebude mše svatá ve farním kostele v Hradisku. Přesunuje se na pátek 8. prosince v 18.00 hod.

V době adventní budou mše sv. v kapli sv. Vincence ve všední dny v 6.45 hod.

V sobotu 16. prosince bude mše svatá v kapli sv. Vincence mimořádně v 17.00 hod.

Ve všední dny jsou mše svaté u sv. Mořice v křestní kapli.

 

ADORACE

·         neděle 3. prosince – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. (8.30 – 17.00 hod.), kostel Všech svatých v Hradisku 14.30 - 15.30 hod., kostel sv. Mořice 19 - 20 hod.

·         neděle 10. prosince - kostel sv. Mořice 19 - 20 hod.

 

Úmysly, na které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, se zapisují od 1. prosince v obou farních kostelích a také ve farní kanceláři.

 

Nahlaste nám prosím nemocné, kteří nemohou přijít do kostela, abychom je mohli před vánočními svátky navštívit a posloužit jim svátostmi.

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 14. prosince dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.

 

Vánoční hvězda

Dnes dopoledne, tj. 3. prosince, v předsíni kostela sv. Mořice a večer v kostele sv. Jana Křtitele si můžete po mši sv. zakoupit vánoční hvězdu a tím přispět na léčbu těžce nemocných dětí ve Fakultní nemocnici Olomouc. Vánoční hvězdy budou nabízeny ve dvou barvách (bílá a červená) a ve dvou velikostech (malá za 50 Kč a velká za 100 Kč). Udělejte radost obdarovaným i sobě! Děkujeme!

 

Pozvání pro děti

V době adventní zveme všechny děti na ranní mše svaté ke cti Panny Marie – RORÁTY a to ve všední dny od pondělí do pátku v kapli svatého Vincence na Malém Valu vždy v 6.45 hod. První roráty budou v pondělí 4. prosince. Sestry sv. Vincence zvou děti po mši svaté na malou snídani.

 

VEDOUCÍ SKUPINEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

Charita Kroměříž hledá pro město Kroměříž vedoucí skupinek TKS. Vítáme dospělé a mládež starší 15 ti let, kteří mají chuť pomoci. Koledování proběhne od 2. 1. do 14. 1. 2018Kontaktujte nás na tel. čísle: 573 343 648, 737 630 670, nebo na mailu: josef.sebestik@kromeriz.charita.cz

 

Pozvánka pro vedoucí a koledníky Tříkrálové sbírky

V sobotu 30. 12. 2017 jste zváni na Tříkrálové bruslení od 9.15 do 11.30 na zimním stadionu v Kroměříži.

Mgr. Josef Šebestík, pastorační asistent Charity Kroměříž

 

„VÁNOČNÍ” SBOR U KOSTELA SV. MOŘICE

Další zkouška vánočního sboru proběhne v pátek 8. prosince 2017 v 19 hod. ve zpěvárně.

 

ADVENTNÍ KONCERT

Ve čtvrtek 7. prosince 2017 v 18.00 hod. se v aule Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži uskuteční adventní koncert. Srdečně zve AVE - smíšený pěvecký sbor Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

 

„VÁNOČNÍ” SBOR U KOSTELA SV. MOŘICE

Další zkouška vánočního sboru proběhne v pátek 8. prosince 2017 v 19 hod. ve zpěvárně.

 

FARNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA S BISKUPEM JOSEFEM NUZÍKEM

Blíží se adventní duchovní obnova s biskupem Mons. Josefem Nuzíkem na téma „Přežít, nebo prožít letošní advent?“, která se koná na Arcibiskupském gymnáziu v sobotu 9. prosince. Přihlášky do středy 6. 12. na www.duchovniobnova.cz nebo v sakristii a farní kanceláři.

Nestihnete-li se včas přihlásit, je možné přijít i na místo a zaregistrovat se v den konání akce (bez možnosti objednání stravy). Program bude probíhat od 9 do 17 hodin a registrace bude otevřena od 8.30. V případě dotazů se prosím obraťte na Alžbětu Dolečkovou (doleckova@credonadacnifond.cz+420 720 053 197). 

 

DUCHOVNÍ OBNOVA U SESTER SV. VINCENCE NA MALÉM VALU

Pro ženy (vedená P. Adamem Ruckim) od 15. do 17. 12. 2017, přihlášky do 8. 12.

Více na plakátku, na www.vincentky.cz a na tel. 731 604 430.

 

PRO NEMOCNÉ A TY, KDO O NĚ PEČUJÍ

O Vánocích slavíme příchod Božího Syna mezi nás. On chce přijít do našich domovů, do našich srdcí i dnes. A našel jedinečný způsob – přichází ve svatém přijímání – daruje nám svou blízkost, dává naději, posiluje víru.

Kdo máte ve své rodině nebo v blízkém okolí nemocné, nabídněte jim přijetí svátostí. Pozvěte kněze nebo využijte služby akolytů, kteří mohou vašim nemocným přinést svaté přijímání.

Kontakt na kněze: P. Josef Lambor (731 402 093), P. Pavel Lev Eliáš (731 626 561), P. Jiří Orság (603 710 651), farní e-mail: fakromeriz-smo@ado.cz. Svaté přijímání mohou přinést ve farnosti sv. Mořice: Vít Pořízek (736 522 846, porizekvit@seznam.cz), Ing. Antonín Souček (605 971 204, soucek@vukrom.cz), Jan Souček (732 565 282, soucek.jan@gmail.com), Mgr. Josef Pořízek (731 626 536, josef.porizek@centrum.cz), Mgr. Petr Šiška (724 871 840, petr.siska@coptkm.cz), Ing. Josef Zvoníček (608 887 070, zvondic@seznam.cz), Michal Řezáč (739 380 937, michal.rezac78@seznam.cz). Ve farnosti Hradisko: Ing. Petr Váňa (739 914 797, vana.peta@gmail.com), Josef Škabraha (773 196 690, skabrahajosef@seznam.cz), Josef Pavlík (606 826 802).

Duchovní služba v Kroměřížské nemocnici

Pokud máte nemocné v Kroměřížské nemocnici nebo tam mají nastoupit, obraťte se na sestru Pavlu, která může přinést svaté přijímání nebo zprostředkovat službu kněze. Kontakt: sestra Pavla Martínková, Milosrdná sestra sv. Vincence de Paul (731 604 430 nebo pavla@vincentky.cz).

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne 3.12. 2017, 1. adventní

Bože, na počátku nového církevního roku tě prosíme o horlivost, abychom denně živili a posilovali svou víru nasloucháním Božího slova, přijímáním Eucharistie a modlitbou.

 

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Všemohoucí Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista a prosíme tě: posiluj naši vůli, ať konáme spravedlivé skutky a připravujeme se na setkání s ním, abychom v den soudu stáli po jeho pravici a vešli do nebeského království. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, na počátku nového církevního roku tě prosíme o horlivost, abychom denně živili a posilovali svou víru nasloucháním Božího slova, přijímáním Eucharistie a modlitbou.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

 

Rosu dejte, nebesa, shůry a oblakové dštěte Spravedlivého. Otevři se, země a vypuč Spasitele.
Nebesa vypravují slávu Boží a dílo rukou jeho zvěstuje obloha. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému…

 

Bože, dárce všeho dobra, vyslyš naše pokorné prosby a na přímluvu svatého biskupa Mikuláše stůj při nás v každém nebezpečí a veď nás bezpečně cestou ke spáse. Prosíme o to skrze tvého Syna...

 

Bože, tys dal své církvi svatého biskupa Ambrože, učitele pravé víry a příklad apoštolské statečnosti; nepřestávej nám ani dnes dávat představené ochotné plnit tvou vůli a schopné statečně a moudře vést tvůj lid. Prosíme o to skrze tvého Syna...

 

Bože, tys uchránil Pannu Marii od dědičné viny, aby byla důstojným příbytkem tvého Syna; a pro jeho budoucí zásluhy jsi ji už od počátku zahrnul svou milostí; dej na její přímluvu i nám, ať s pomocí tvé milosti čistí dojdeme k tobě. Skrze tvého Syna...

 


 

Modlitby na farní pastorační úmysl jsou publikovány i na webu farnosti zde: http://www.svmoric.net/content/category/1/79/1/ )

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES